Strona główna » Aktualności » Projekt Wydziału Cybernetyki w regionalnych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020

Projekt Wydziału Cybernetyki w regionalnych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020

Pro­gra­mi­ści z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wezmą udział w regio­nal­nych roz­gryw­kach kon­kur­su Micro­soft Ima­gi­ne Cup 2020. Zespół, w skład któ­re­go wcho­dzą: inż. Paweł Tar­sa­ła, inż. Łukasz Tymo­szuk i inż. Adrian Wie­czo­rek opra­co­wał pro­jekt MONICA ‒ asy­stent wizu­al­ny dla osób nie­wi­do­mych zin­te­gro­wa­ny z inte­li­gent­ny­mi oku­la­ra­mi i odpo­wia­da­ją­cy na żąda­nia użyt­kow­ni­ków za pomo­cą pole­ceń gło­so­wych. Do roz­gry­wek regio­nal­nych wybra­no w sumie 10 dru­żyn zgło­szo­nych z Euro­py, Bli­skie­go Wscho­du i Afry­ki.

„Celem pro­jek­tu MONICA jest uła­twie­nie codzien­ne­go życia oso­bom nie­wi­do­mym i nie­do­wi­dzą­cym. Para­dok­sal­nie naj­cie­kaw­sze w pro­jek­cie jest to cze­go wła­śnie nie widać, a mia­no­wi­cie zaawan­so­wa­ne algo­ryt­my Machi­ne Lear­ning (w tym Deep Lear­ning), któ­re pasjo­nu­ją cały zespół i każ­de­go z człon­ków zespo­łu z osob­na” ‒ komen­tu­je ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, opie­kun nauko­wy zespo­łu WAT.  „Moż­li­wo­ści obli­cze­nio­we współ­cze­sne­go sprzę­tu pozwa­la­ją na wyko­rzy­sta­nie tzw. sztucz­nej inte­li­gen­cji w prak­ty­ce, m.in. w przy­pad­ku pro­jek­tu MONICA do śle­dze­nia i ana­li­zy obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym oraz ste­ro­wa­nia (wyda­wa­nia komend) za pomo­com gło­su. Efek­tem dotych­cza­so­wych prac zespo­łu jest kon­cep­cja sys­te­mu MONI­CA-Visu­alA­si­stant oraz jego już funk­cjo­nal­ny pro­to­typ” ‒ doda­je ppłk Kasprzyk.

Ima­gi­ne Cup to glo­bal­ny kon­kurs tech­no­lo­gicz­ny Micro­so­ftu. To wyda­rze­nie cyklicz­ne, w któ­rym udział bio­rą mło­dzi pro­gra­mi­ści z całe­go świa­ta. W małych zespo­łach (od 1 do 3 osób), przy zasto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii opra­co­wu­ją pro­jek­ty, któ­re mają na celu popra­wić jakość życia spo­łe­czeństw. Two­rzą apli­ka­cje, któ­re poma­ga­ją roz­wią­zać nie­któ­re z naj­więk­szych na świe­cie pro­ble­mów, m.in. z zakre­su zdro­wia czy ochro­ny śro­do­wi­sko­wa. W mar­cu br. zespół z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT zapre­zen­tu­je swój pro­jekt w Amster­da­mie w Holan­dii rywa­li­zu­jąc z pozo­sta­ły­mi zespo­ła­mi. Staw­ka jest wyso­ka. To nagro­da finan­so­wa w wyso­ko­ści ponad 20 000 USD.

„Kon­kurs jest świet­ną oka­zją do pró­by swo­ich moż­li­wo­ści w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym. Dla nas to będzie nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da poznać ludzi, któ­rzy mogą dora­dzić i oce­nić nasze pomy­sły ‒ mogą wpły­nąć na to, żeby MONICA weszła na jesz­cze wyż­szy poziom. Pozna­my też innych stu­den­tów z róż­nych zakąt­ków świa­ta, wymie­ni­my nasze doświad­cze­nia pro­jek­to­we i zawrze­my nowe zna­jo­mo­ści. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na 8 mar­ca, żeby w Amster­da­mie móc repre­zen­to­wać WAT i całą Pol­skę” ‒ pod­kre­śla inż. Adrian Wie­czo­rek.

Kolej­nym szcze­blem kon­kur­su będą Mistrzo­stwa Świa­ta Ima­gi­ne Cup 2020. Życzy­my powo­dze­nia!

Anna Ambro­ziak

Wię­cej infor­ma­cji tutaj