Strona główna » Aktualności » Projekt studentów Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej doceniony w międzynarodowym konkursie innowacji

Projekt studentów Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej doceniony w międzynarodowym konkursie innowacji

Pro­jekt stu­den­tów trze­cie­go roku Inży­nie­rii Kosmicz­nej i Sate­li­tar­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT zdo­był 3 miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie inno­wa­cji iCAN, któ­re­go finał odbył się w dniach 22 – 24 czerw­ca w Ber­li­nie. Nagro­dzo­ny pro­jekt stu­den­tów WAT zaty­tu­ło­wa­ny Water Exper­ti­se Low-cost_La­bo­ra­to­ry prze­zna­czo­ny jest do wykry­wa­nia zanie­czysz­czeń bio­lo­gicz­nych w wodzie.

Celem kon­kur­su iCAN jest wspar­cie inno­wa­cyj­no­ści mło­dych naukow­ców z całe­go świa­ta oraz inspi­ro­wa­nie ich w dal­szej karie­rze nauko­wej. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su rywa­li­zo­wa­ło ponad stu uczest­ni­ków, mię­dzy inny­mi z Japo­nii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fran­cji, czy Egip­tu. Zespół z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: Patry­cja Bał­dy­ga, Kamil Bor­kow­ski i Miko­łaj Opa­liń­ski, kie­ro­wa­ny przez dok­to­ran­ta mgr. inż. Paw­ła Grze­sia, był jedy­nym repre­zen­tan­tem Pol­ski. Człon­ko­wie nagro­dzo­ne­go zespo­łu dzia­ła­ją aktyw­nie w Kole Nauko­wym Opto­elek­tro­ni­ków. Dodat­ko­wo zespół otrzy­mał wspar­cie mery­to­rycz­ne od prof. dr hab. n. med. Elż­bie­ty Traf­ny z Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Zdo­by­cie trze­cie­go miej­sca jest nie­wąt­pli­wie dużym suk­ce­sem stu­den­tów kie­run­ku Inży­nie­ria Kosmicz­na i Sate­li­tar­na na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej (kie­ru­nek ten powstał zale­d­wie 4 lata temu).

Water Exper­ti­se Low-cost_La­bo­ra­to­ry (WELL) słu­ży do wykry­wa­nia zanie­czysz­czeń bio­lo­gicz­nych w wodzie. Za pomo­cą skon­stru­owa­ne­go urzą­dze­nia moż­li­we jest okre­śle­nie, czy bada­na prób­ka wody zawie­ra nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia, a cza­sem nawet życia bak­te­rie, np. e‑coli lub cho­le­ry. W doświad­cze­niu wyko­rzy­stu­je się reak­cje z zakre­su bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, czy­li zja­wi­sko łań­cu­cho­wej reak­cji poli­me­ra­zy DNA (PCR) oraz elek­tro­fo­re­zy. Dzię­ki pierw­sze­mu z nich moż­li­we jest zwięk­sze­nie czu­ło­ści wykry­wa­nia, a dru­gie pozwa­la na łatwą do inter­pre­ta­cji pre­zen­ta­cję wyni­ku eks­pe­ry­men­tu. Celem stu­den­tów było skon­stru­owa­nie urzą­dze­nia z jak naj­tań­szych oraz łatwo dostęp­nych mate­ria­łów. Waż­nym ele­men­tem była rów­nież pro­sta kon­struk­cja, któ­ra z łatwo­ścią mogła­by być odtwo­rzo­na.

Tego­rocz­na edy­cja kon­kur­su obfi­to­wa­ła w wie­le cie­ka­wych, nie­ty­po­wych, a nawet kon­tro­wer­syj­nych pro­jek­tów. Pośród nich były mię­dzy inny­mi tłu­macz języ­ka natu­ral­ne­go na migo­wy i odwrot­nie, czy minia­tu­ro­wy spek­tro­skop do bada­nia jako­ści żyw­no­ści. Kon­kurs stał się dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny pomy­słów oraz do nawią­zy­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wych zna­jo­mo­ści pomię­dzy stu­den­ta­mi.

Patry­cja Bał­dy­ga