» » Projekt PYTHIA oficjalnie rozpoczęty

Projekt PYTHIA oficjalnie rozpoczęty

W dniach 14 – 15 mar­ca w sie­dzi­bie Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny w Bruk­se­li odby­ło się ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie pro­jek­tu PYTHIA. Kon­sor­cjum pro­jek­to­we, w skład któ­re­go wcho­dzi Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT, spo­tka­ło się z Chief Exe­cu­ti­ve EDA Jor­ge Dome­cq. Przed­sta­wio­no wizję oraz plan reali­za­cji pro­jek­tu. Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki repre­zen­to­wa­li kie­row­nik pro­jek­tu dr inż Mar­cin Kowal­ski oraz ppłk dr hab. inż. Nor­bert Pał­ka.

PYTHIA doty­czy stra­te­gicz­ne­go pro­gno­zo­wa­nia w zakre­sie tech­no­lo­gii. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­na zosta­nie meto­do­lo­gia oraz narzę­dzia do pro­gno­zo­wa­nia i oce­ny w zakre­sie stra­te­gicz­nych tech­no­lo­gii obron­nych. Meto­do­lo­gia oraz narzę­dzia mogą być wyko­rzy­sta­ne do szyb­kie­go oraz czę­ste­go dostar­cza­nia pro­gnoz i ocen stra­te­gicz­nych tech­no­lo­gii woj­sko­wych oraz do wyzna­cze­nia głów­nych ten­den­cji w dzie­dzi­nie badań i roz­wo­ju. Pro­jekt potrwa 18 mie­się­cy.

Jest to pierw­szy pro­jekt reali­zo­wa­ny w ramach Akcji Przy­go­to­waw­czej w zakre­sie Badań Obron­nych (Pre­pa­ra­to­ry Action on Defen­ce Rese­arch – PADR), uru­cho­mio­nej przez EDA w 2017 r.

red. Ewa Jan­kie­wicz
fot. EDA

Wię­cej o pro­jek­cie PYTHIA