» » Projekt prof. Rogalskiego nagrodzony w konkursie HARMONIA

Projekt prof. Rogalskiego nagrodzony w konkursie HARMONIA

wpis w: Aktualności | 0

W ostat­nim kon­kur­sie HARMONIA Naro­do­we­go Cen­trum Nauki finan­so­wa­nie w kwo­cie 1 115 800 zł uzy­skał pro­jekt WAT doty­czą­cy detek­to­rów barie­ro­wych typu HOT (high ope­ra­ting tem­pe­ra­tu­re) prze­zna­czo­nych do zasto­so­wań w sys­te­mach wykry­wa­nia meta­nu. Kon­kurs adre­so­wa­ny był do naukow­ców reali­zu­ją­cych bada­nia w ramach współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej. Kie­row­ni­kiem nagro­dzo­ne­go pro­jek­tu jest czł. rzecz. PAN, prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski z Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, któ­ry będzie pro­wa­dził bada­nia wspól­nie z naukow­ca­mi z zespo­łu prof. San­jay Kri­sh­na z Depart­ment of Elec­tri­cal and Com­pu­ter Engi­ne­ering w Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty, USA.

W kon­kur­sie NCN na mię­dzy­na­ro­do­we pro­jek­ty badaw­cze zło­żo­no 206 wnio­sków, z któ­rych 52 otrzy­ma­ły finan­so­wa­nie o łącz­nej war­to­ści bli­sko 40 mln zł. Była to ostat­nia edy­cja kon­kur­su Har­mo­nia. Zgod­nie z decy­zją Rady Naro­do­we­go Cen­trum Nauki zosta­nie on sca­lo­ny z kon­kur­sem OPUS, któ­ry od wrze­śnio­wej edy­cji będzie uzu­peł­nio­ny o współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą.

Celem pro­jek­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Detek­to­ry HOT ze związ­ków III‑V T2SLs pra­cu­ją­ce w dłu­go­fa­lo­wym zakre­sie pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go do wykry­wa­nia meta­nu” są bada­nia pod­sta­wo­wych zja­wisk foto­elek­trycz­nych deter­mi­nu­ją­cych dużą szyb­kość dzia­ła­nia detek­to­rów bez ogra­ni­cza­nia wykry­wal­no­ści w zakre­sie detek­cji meta­nu w powie­trzu. Wykry­wa­nie i ana­li­za pozio­mu zawar­to­ści tego gazu w wydy­cha­nym powie­trzu może być istot­nym narzę­dziem do moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia pacjen­ta. Detek­cja meta­nu ma rów­nież duże zna­cze­nie w prze­my­śle, gdzie może wykry­wać nie­po­żą­da­ne nie­szczel­no­ści wie­lu insta­la­cji prze­sy­ło­wych.

Zespół z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii zaj­mie się bada­nia­mi nad moż­li­wo­ścią wykry­wa­nia meta­nu w dłu­go­fa­lo­wym zakre­sie pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go (8 – 12 μm). Z uwa­gi na brak odpo­wied­nich detek­to­rów, obec­nie sto­so­wa­ne przy­rzą­dy dzia­ła­ją w więk­szo­ści w zakre­sie śred­niej pod­czer­wie­ni (3 – 5 μm). Pro­jekt ma duże zna­cze­nie poznaw­cze w roz­wo­ju teo­rii i tech­no­lo­gii nowe­go typu barie­ro­wych detek­to­rów pod­czer­wie­ni wyko­na­nych na bazie mate­ria­łów z super­sie­cio­wych gru­py AIIIBV pra­cu­ją­cych w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej lub wyż­szej. Ocze­ku­je się, że super­sie­ci dru­gie­go typu (type-II superl­lat­ti­ces – T2SLs) będą suk­ce­syw­nie zastę­po­wać roz­twór sta­ły z HgCd­Te, dotych­czas domi­nu­ją­cy w tech­ni­ce pod­czer­wie­ni. O jako­ści detek­to­ra roz­strzy­ga jego czu­łość (tak zwa­na wykry­wal­ność) i szyb­kość odpo­wie­dzi na sygnał. Bar­dzo trud­no te wyma­ga­nia speł­nić, co ozna­cza, że mak­sy­ma­li­za­cja wykry­wal­no­ści ogra­ni­cza szyb­kość dzia­ła­nia i odwrot­nie. Opra­co­wa­nie nowe­go typu detek­to­rów dale­kiej pod­czer­wie­ni cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wyso­ki­mi szyb­ko­ścia­mi odpo­wie­dzi bez ogra­ni­cza­nia wykry­wal­no­ści sta­no­wi ambit­ne zada­nie dla wie­lu zespo­łów nauko­wych na świe­cie.

oprac. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Lista dofi­nan­so­wa­nych pro­jek­tów

Wię­cej o kon­kur­sie HARMONIA