» » Programiści z Wydziału Cybernetyki zwycięzcami w TIDE Hackathon

Programiści z Wydziału Cybernetyki zwycięzcami w TIDE Hackathon

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 19 – 23 mar­ca w Czar­no­gó­rze odby­ła się kolej­na edy­cja kon­kur­su TIDE Hac­ka­thon 2018 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sojusz­ni­cze Dowódz­two ds. Trans­for­ma­cji  NATO (ACT) z Nor­folk. W kon­kur­sie udział wzię­ły mię­dzy­na­ro­do­we zespo­ły z insty­tu­cji woj­sko­wych, śro­do­wisk aka­de­mic­kich oraz firm komer­cyj­nych. Rywa­li­za­cja odby­ła się w trzech kate­go­riach i doty­czy­ła mode­lo­wa­nia (ang. Mode­ling Chal­len­ge), kodo­wa­nia (ang. Coding Chal­len­ge) oraz wyko­rzy­sta­nia moż­li­wo­ści Inter­ne­tu rze­czy (ang. Inter­net of Things). Kon­kurs zakła­dał opra­co­wa­nie spe­cja­li­stycz­nych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych do zasto­so­wań mili­tar­nych, a w szcze­gól­no­ści do zbu­do­wa­nia Fede­ra­ted Mis­sion Networ­king.

Zespół z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej star­tu­ją­cy w kon­ku­ren­cji Coding Chal­len­ge zapre­zen­to­wał spe­cja­li­zo­wa­ną apli­ka­cję SAME – Situ­ation Awa­re­ness Mobi­le Envi­ron­ment, za któ­rą otrzy­mał I miej­sce i nagro­dę w swo­jej kate­go­rii. Zada­niem kon­kur­so­wym było wyko­na­nie pro­to­ty­pu apli­ka­cji mobil­nej zapew­nia­ją­cej współ­pra­cę z usłu­ga­mi dostar­czo­ny­mi przez orga­ni­za­to­rów, m.in. sys­te­ma­mi wspo­ma­ga­nia dowo­dze­nia (C4ISR), ser­we­ra­mi mapo­wy­mi (WMS), usłu­ga­mi komu­ni­ka­cyj­ny­mi (JChat), źró­dła­mi danych o woj­skach sprzy­mie­rzo­nych (FFI, NVG) oraz usłu­gą umoż­li­wia­ją­cą pozy­ska­nie sym­bo­li zna­ków tak­tycz­nych zgod­nych ze stan­dar­dem APP-6A.

Repre­zen­tan­ci WAT dostar­czy­li opro­gra­mo­wa­nie speł­nia­ją­ce wszyst­kie wyma­ga­nia, dodat­ko­wo wpro­wa­dza­jąc kil­ka inno­wa­cyj­nych pomy­słów wyko­rzy­sta­nia roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści do orien­to­wa­nia tak­tycz­ne­go i topo­gra­ficz­ne­go poje­dyn­cze­go żoł­nie­rza. Ponad­to, zespół zin­te­gro­wał swo­je roz­wią­za­nie z dostar­czo­ny­mi usłu­ga­mi infra­struk­tu­ry IoT (Inter­net rze­czy) pozy­sku­jąc dane pogo­do­we oraz z sie­ci sen­so­rycz­nych. Pro­to­typ wyko­rzy­stu­jąc komu­ni­ka­cję z bez­za­ło­go­wy­mi stat­ka­mi powietrz­ny­mi umoż­li­wiał zdal­ne pozy­ska­nie obra­zu wideo ze stat­ku powietrz­ne­go, a tak­że stru­mie­nio­wa­nie trans­mi­sji wideo pomię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi apli­ka­cji w ramach lokal­nej sie­ci (RTSP).

Jed­nym z głów­nych zało­żeń kon­kur­su, było opra­co­wa­nie pro­to­ty­pu udo­stęp­nia­ją­ce­go komu­ni­ka­cję tek­sto­wą oraz wizu­ali­za­cję jed­no­li­tej sytu­acji tak­tycz­nej w degra­do­wa­nym śro­do­wi­sku o ogra­ni­czo­nej łącz­no­ści, imi­tu­ją­cym rze­czy­wi­ste sie­ci tak­tycz­ne. Narzę­dzie SAME wyko­rzy­stu­jąc war­stwę bufo­ra danych (data cache) oraz rów­no­le­gle pro­to­ko­ły MQTT i XMPP dostar­czy­ło nie­za­wod­ny i w peł­ni funk­cjo­nal­ny mecha­nizm komu­ni­ka­cyj­ny w warun­kach ogra­ni­czo­nej łącz­no­ści. Autor­ska kom­po­zy­cja mecha­ni­zmów sie­cio­wych i komu­ni­ka­cyj­nych, narzę­dzi wizu­ali­za­cji sytu­acji ope­ra­cyj­no-tak­tycz­nej oraz pro­ce­dur wspo­ma­ga­ją­cych orien­ta­cję tak­tycz­ną, wraz z per­fek­cyj­nie wyko­na­ną pre­zen­ta­cją oka­za­ła się być bar­dzo cie­ka­wym i naj­wy­żej oce­nio­nym roz­wią­za­niem. Opra­co­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie korzy­sta z doświad­czeń kon­struk­cyj­nych i algo­ryt­micz­nych, narzę­dzi wspo­ma­ga­nia dowo­dze­nia rodzi­ny mCOP, któ­re­go zespół ARMED jest współ­au­to­ra­mi, pre­zen­to­wa­nych w latach wcze­śniej­szych na forum Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny. Zbu­do­wa­ne kom­po­nen­ty i narzę­dzia będą dalej adap­to­wa­ne i roz­sze­rza­ne w ramach kolej­nych prac badaw­czych śro­do­wi­ska mCOP i narzę­dzi Dismo­un­ted Sol­dier Solu­tion pro­wa­dzo­nych na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki.

Wydział Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li: por. mgr inż. Mar­cin Kukieł­ka, sierż. pchor. inż. Tomasz Gutow­ski oraz sierż. pchor. inż. Paweł Pie­czon­ka. Opie­ku­nem nauko­wym pro­jek­tu jest ppłk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski.

TIDE Hac­ka­thon jest pre­sti­żo­wym wyda­rze­niem infor­ma­tycz­nym, w któ­rym powsta­ją­ce roz­sze­rze­nia tech­no­lo­gicz­ne pre­ten­du­ją do demon­stra­cji tech­no­lo­gii na ćwi­cze­niach NATO CWIX we Wło­szech.

Tekst i foto: Zespół ARMED

Wię­cej o kon­kur­sie TIDE Hac­ka­ton