» » Programiści z WAT zwycięzcami Best Hacking League

Programiści z WAT zwycięzcami Best Hacking League

Zespół Code Hus­sar z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w skła­dzie: Patryk Ostrow­ski, Seba­stian Szcze­pań­ski oraz Piotr Filo­chow­ski zajął pierw­sze miej­sce w hac­ka­tho­nie Best Hac­king League zor­ga­ni­zo­wa­nym 12 maja przez Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską w Cen­trum Zarzą­dza­nia Inno­wa­cja­mi i Trans­fe­rem Tech­no­lo­gii. Opie­ku­nem nauko­wym zwy­cię­skiej dru­ży­ny jest ppłk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski.

Pro­to­typ sys­te­mu Edu­Match opra­co­wa­ny przez nasz zespół zdo­był wyso­kie noty i uzna­nie sędziów, a po pre­eli­mi­na­cjach w ści­słym fina­le dru­ży­na Code Hus­sar zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii softwa­re. Na fina­ło­wej gali, jury kon­kur­su pod­kre­śli­ło zarów­no inno­wa­cyj­ne, kre­atyw­ne podej­ście do pro­jek­tu, jak i  wiel­ki poten­cjał do wyko­rzy­sta­nia w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim. Nagro­da­mi za zwy­cię­stwo były licz­ne upo­min­ki oraz moni­to­ry kom­pu­te­ro­we.

Pro­jekt Edu­Match ma za zada­nie koja­rze­nie i sku­pia­nie śro­do­wisk inży­nie­rów i pasjo­na­tów róż­nych tech­no­lo­gii stu­diu­ją­cych na dowol­nych uczel­niach. Apli­ka­cja uła­twia i uspraw­nia mecha­ni­zmy odszu­ki­wa­nia osób na pod­sta­wie zde­fi­nio­wa­nych kry­te­riów poszu­ki­wań i dobo­ru tech­no­lo­gii. Jest to dosko­na­ły spo­sób do znaj­do­wa­nia chęt­nych do uczest­nic­twa w inno­wa­cyj­nych pro­jek­tach reali­zo­wa­nych przez koła nauko­we, start-upy i to głow­nie dla tych pod­mio­tów adre­so­wa­na jest apli­ka­cja. Czę­stym pro­blem z jakim bory­ka­ją się takie orga­ni­za­cje, jest dotar­cie do odpo­wied­niej gru­py odbior­ców, w tym do  śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, gdzie nie bra­ku­je pasjo­na­tów tech­no­lo­gii i ludzi bar­dzo kre­atyw­nie myślą­cych. Roz­wią­za­nie zespo­łu WAT pozwa­la na inte­rak­cję mię­dzy stu­den­ta­mi, start-upo­wca­mi, a oso­ba­mi zarzą­dza­ją­cy­mi pro­jek­ta­mi. Przy­kła­do­wy uczest­nik pro­jek­tu (stu­dent) zakła­da­jąc kon­to na por­ta­lu Edu­Match uzu­peł­nia pro­stą ankie­tę na temat swo­ich umie­jęt­no­ści, ambi­cji, dostęp­no­ści oraz histo­rii prak­tyk. Podob­ne czyn­no­ści wyko­nu­je przed­sta­wi­ciel koła nauko­we­go, start-upu,  dzię­ki cze­mu sys­tem zarzą­dza dosto­so­wa­ny­mi cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi i inny­mi wyda­rze­nia­mi. Sper­so­na­li­zo­wa­ny pro­fil użyt­kow­ni­ka, umoż­li­wia prze­glą­da­nie naj­traf­niej­szych ofert dla dane­go użyt­kow­ni­ka. Ponad­to algo­ryt­my prze­twa­rza­ją­ce dane mają za zada­nie wyświe­tlić w jak naj­lep­szej kolej­no­ści  moż­li­we dopa­so­wa­nia ze wzglę­du na ukry­te pre­fe­ren­cje oraz aktyw­no­ści pro­gra­mi­sty (np. aktyw­ność poza pro­gra­mo­wą, czy ilość poświę­ca­ne­go cza­su na pro­jek­ty).  Po obu­stron­nym wyka­za­niu zain­te­re­so­wa­nia apli­ka­cja pozwa­la na kon­takt pomię­dzy poten­cjal­nym zle­ce­nio­daw­cą, a stu­den­tem. Może ona posłu­żyć tak­że do wza­jem­nej pomo­cy w nauce oraz do szu­ka­nia pro­jek­tów dla zespo­łów stu­denc­kich bez komer­cyj­ne­go doświad­cze­nia. 

W przy­szło­ści, po zebra­niu koniecz­nych danych doty­czą­cych kan­dy­da­tów, zosta­ną udo­sko­na­lo­ne algo­ryt­my decy­zyj­ne wspo­ma­ga­ją­ce dopa­so­wy­wa­nie, a doce­lo­wo zosta­ną wpro­wa­dzo­ne narzę­dzia sztucz­nej inte­li­gen­cji. Pro­jekt Edu­Match posia­da bar­dzo duży poten­cjał roz­wo­jo­wy, a zespół nie ogra­ni­cza pro­jek­tu tyl­ko do insty­tu­cji nauko­wych. Po dokład­niej­szym zba­da­niu ryn­ku doce­lo­we­go i udo­sko­na­le­niu pro­duk­tu, moż­li­wa będzie jego adap­ta­cja do współ­pra­cy ze start-up’a­mi oraz fre­elan­ce­ra­mi, co może zna­czą­co pod­bu­do­wać poten­cjał wdro­że­nio­wy sys­te­mu. Pro­jekt został skon­sul­to­wa­ny i zna­lazł apro­ba­tę wśród men­to­rów, rekru­te­rów firm part­ner­skich, jak i pra­cow­ni­ków Cen­trum Zarzą­dza­nia Inno­wa­cja­mi i Trans­fe­rem Tech­no­lo­gii Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. 

Patryk Ostrow­ski