Strona główna » Aktualności » Profesorowie WAT o studiach MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

Profesorowie WAT o studiach MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

Na ryn­ku stu­diów pody­plo­mo­wych wyróż­nia je inter­dy­scy­pli­nar­ność – łączą aspek­ty tech­nicz­ne, tech­no­lo­gicz­ne, orga­ni­za­cyj­ne, praw­ne i doty­czą­ce zarzą­dza­nia. Jakie są inne atu­ty stu­diów MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa reali­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej? Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia wywia­du.

Z dzie­ka­nem Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT dr. hab. inż. Zbi­gnie­wem Tara­pa­tą i kie­row­ni­kiem stu­diów MBA dr. hab. inż. Zbi­gnie­wem Zie­liń­skim roz­ma­wia Ewa Jan­kie­wicz, rzecz­nik pra­so­wy WAT.

W Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej trwa już dru­ga edy­cja stu­diów pody­plo­mo­wych MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. Jakie jest zain­te­re­so­wa­nie stu­dia­mi? Do kogo są adre­so­wa­ne i jaki zakres wie­dzy ofe­ru­ją?

Zbi­gniew Tara­pa­ta: Zain­te­re­so­wa­nie stu­dia­mi jest duże. W tym roku uru­cho­mi­li­śmy jed­ną gru­pę 20-oso­bo­wą, zapy­ta­nia mie­li­śmy jesz­cze od kil­ku­dzie­się­ciu zain­te­re­so­wa­nych, ale ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych nie zde­cy­do­wa­li­śmy się na zwięk­sze­nie nabo­ru. Stu­dia adre­so­wa­ne są do osób, któ­re chcą dosko­na­lić umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z sze­ro­ko rozu­mia­nym cyber­bez­pie­czeń­stwem, któ­re posia­da­ją wykształ­ce­nie wyż­sze (nie­ko­niecz­nie tech­nicz­nie) oraz mają doświad­cze­nie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych zwią­za­nych z aspek­ta­mi cyber­bez­pie­czeń­stwa. W pro­ce­sie rekru­ta­cji bie­rze­my pod uwa­gę doświad­cze­nie w obsza­rze infor­ma­ty­ki, zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem czy cyber­bez­pie­czeń­stwem.  

Zbi­gniew Zie­liń­ski: Celem pro­gra­mu stu­diów jest kształ­ce­nie nowej gene­ra­cji spe­cja­li­stów do spraw cyber­bez­pie­czeń­stwa szcze­bla mena­dżer­skie­go i przy­go­to­wa­nie ich do zarzą­dza­nia zaso­ba­mi infor­ma­cyj­ny­mi róż­ne­go rodza­ju orga­ni­za­cji z uwzględ­nie­niem wie­lo­wy­mia­ro­we­go, kom­plek­so­we­go spoj­rze­nia na pro­ble­my bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. Stu­dia pozwa­la­ją słu­cha­czom na zdo­by­cie inter­dy­scy­pli­nar­nej, pogłę­bio­nej wie­dzy oraz naby­cie prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści m. in. w zakre­sie nowo­cze­snych metod zarzą­dza­nia orga­ni­za­cja­mi oraz ich zaso­ba­mi infor­ma­cyj­ny­mi, wdra­ża­nia stra­te­gii infor­ma­cyj­nych w wie­lu aspek­tach cyber­bez­pie­czeń­stwa – zarów­no na pozio­mie poje­dyn­czej fir­my jak i na pozio­mie infor­ma­ty­za­cji całe­go pań­stwa, pozna­nie zagad­nień praw­nych (pra­wa kra­jo­we­go i euro­pej­skie­go) zwią­za­nych z cyber­bez­pie­czeń­stwem, w tym doty­czą­cych postę­po­wa­nia z incy­den­tem infor­ma­tycz­nym. Słu­cha­cze pozna­ją tak­że naj­now­sze tech­no­lo­gie zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cyj­nym, zabez­pie­cza­niem zaso­bów infor­ma­cji, a tak­że zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi bez­pie­czeń­stwa IT oraz oce­ną ryzy­ka w bez­pie­czeń­stwie sys­te­mów infor­ma­cyj­nych orga­ni­za­cji.

Pod­kre­ślił Pan aspekt inter­dy­scy­pli­nar­ny stu­diów. Rozu­miem, że naby­tą na nich wie­dzę moż­na zasto­so­wać w róż­nych obsza­rach?

ZZ: Zde­cy­do­wa­nie tak. Pro­ble­my zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem w cyber­prze­strze­ni prze­kła­da­ją się na bez­pie­czeń­stwo publicz­ne. Stąd tak istot­ne jest to, że wykła­dow­cy stu­diów MBA to spe­cja­li­ści okre­ślo­nych dzie­dzin, m.in. praw­ni­cy, któ­rzy zaj­mu­ją się np. zagad­nie­nia­mi tzw. cyber­prze­stęp­czo­ści. 

Cyber­bez­pie­czeń­stwo to jed­na z naj­waż­niej­szych, naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin na świe­cie. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była jed­ną z pierw­szych uczel­ni w Pol­sce, któ­re wpro­wa­dzi­ły do swo­je­go pro­gra­mu kształ­ce­nia takie kie­run­ki stu­diów jak infor­ma­ty­ka, kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo. Jak to doświad­cze­nie prze­kła­da się na współ­cze­sne zada­nia i wyzwa­nia edu­ka­cyj­ne i nauko­we w tych obsza­rach?

ZT: Wydział Cyber­ne­ty­ki WAT two­rzo­ny był w roku 1968 w związ­ku z sil­nie rosną­cym zapo­trze­bo­wa­niem pol­skich Sił Zbroj­nych na wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stów w zakre­sie wyko­rzy­sty­wa­nia metod i środ­ków infor­ma­ty­ki w sys­te­mach dowo­dze­nia woj­ska­mi i kie­ro­wa­nia środ­ka­mi wal­ki, a tak­że wspo­ma­ga­nia pro­ce­sów infor­ma­cyj­no-decy­zyj­nych. W cią­gu tych ponad pięć­dzie­się­ciu lat ist­nie­nia Wydzia­łu wie­le się zmie­ni­ło w tech­no­lo­giach, spo­so­bie dostę­pu do infor­ma­cji, spo­so­bie prze­twa­rza­nia danych, ale jed­no jest nie­zmien­ne: potrze­ba szyb­kie­go, bez­piecz­ne­go dostę­pu do auto­ma­tycz­nie prze­two­rzo­nych danych oraz wie­dza o pro­ce­sach prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, któ­re zapew­nia infor­ma­ty­ka. W dobie powszech­nej dostęp­no­ści sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wych oraz Inter­ne­tu, bar­dzo waż­nym aspek­tem jest bez­pie­czeń­stwo tych sys­te­mów (cyber­bez­pie­czeń­stwo), czy­li ich odpor­ność na dzia­ła­nia naru­sza­ją­ce pouf­ność, inte­gral­ność, dostęp­ność i auten­tycz­ność prze­twa­rza­nych danych lub zwią­za­nych z nimi usług. Wydział Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej posia­da bar­dzo duże doświad­cze­nie nauko­wo-badaw­cze w obsza­rze infor­ma­ty­ki oraz cyber­bez­pie­czeń­stwa dzię­ki reali­za­cji wie­lu pro­jek­tów i prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych oraz wdro­że­nio­wych w tych obsza­rach. Doświad­cze­nia i wie­dza kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej pozy­ska­ne w trak­cie reali­za­cji tych prac i pro­jek­tów pro­cen­tu­ją pod­no­sze­niem jako­ści pro­ce­su dydak­tycz­ne­go oraz spo­so­bu i zakre­su prze­ka­zy­wa­nej wie­dzy stu­den­tom naszych dwóch sztan­da­ro­wych kie­run­ków stu­diów: infor­ma­ty­ki oraz kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa. War­to dodać, że kie­ru­nek stu­diów kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo jest sto­sun­ko­wo mło­dy, bo został uru­cho­mio­ny na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki w roku aka­de­mic­kim 2014/2015, a WAT był pierw­szą uczel­nią w Pol­sce, któ­ra wpro­wa­dzi­ła ten kie­ru­nek do ofer­ty stu­diów w Pol­sce.

Dowo­dem na wyso­ką jakość kształ­ce­nia jest fakt, iż w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 kie­ru­nek infor­ma­ty­ka uzy­skał cer­ty­fi­kat Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT) na lata 2017–2023 oraz cer­ty­fi­kat pro­gra­mu Euro­pe­an Accre­di­ted Engi­ne­ering dla stu­diów I i II stop­nia. Rów­no­le­gle w Siłach Zbroj­nych RP po raz pierw­szy został utwo­rzo­ny kor­pus oso­bo­wy kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa. Nie spo­sób pomi­nąć tego, że Wydział Cyber­ne­ty­ki oraz Wydział Elek­tro­ni­ki WAT, będą kuź­nią kadr wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni i są kuź­nią kadr dla Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni (NCBC) oraz nowo powo­ła­ne­go: Eks­perc­kie­go Cen­trum Szko­le­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwa (ECSC). To wła­śnie absol­wen­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki i Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT sta­no­wią kadrę kie­row­ni­czą NCBC oraz ECSC. Zaan­ga­żo­wa­li­śmy się, wspól­nie z NCBC, w opra­co­wa­nie pro­gra­mów kształ­ce­nia dla mło­dzie­ży szkół śred­nich w ramach pro­gra­mu MON „CYBER​.MIL z kla­są”. Pra­cow­ni­cy nasze­go wydzia­łu są nauczy­cie­la­mi w Woj­sko­wym Ogól­no­kształ­cą­cym Liceum Infor­ma­tycz­nym (WOLI), któ­re funk­cjo­nu­je przy WAT. Pro­wa­dzą tam zaję­cia z mate­ma­ty­ki oraz koła zain­te­re­so­wań infor­ma­tycz­nych. Pla­nu­je­my roz­sze­rzyć naszą współ­pra­cę z Liceum, tak by pra­cow­ni­cy WCY mogli uczyć w nim rów­nież infor­ma­ty­ki. Jeste­śmy już po roz­mo­wach wstęp­nych. Liczy­my na to, że ta zdol­na mło­dzież WOLI zasi­li w przy­szło­ści nasz wydział.

Dla­cze­go war­to wybrać stu­dia MBA w tym zakre­sie wła­śnie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej?

ZT: Stu­dia MBA z zakre­su cyber­bez­pie­czeń­stwa w WAT dają moż­li­wość stu­dio­wa­nia na naj­lep­szej woj­sko­wej uczel­ni w naszym kra­ju i o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na świe­cie. Słu­cha­cze pozy­sku­ją wie­dzę od wybit­nych spe­cja­li­stów w swo­ich dzie­dzi­nach wyróż­nia­ją­cych się zna­czą­cym dorob­kiem nauko­wym z ośrod­ków kra­jo­wych takich, jak Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na czy Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go oraz ośrod­ków zagra­nicz­nych – wydzia­łu DIBRIS (Depart­ment of Infor­ma­tics, Bio­en­gi­ne­ering, Robo­tics, and Sys­tems Engi­ne­ering) Uni­wer­sy­te­tu w Genui i NATO Com­mu­ni­ca­tions and Infor­ma­tion Agen­cy w Hadze. Mają moż­li­wość stu­dio­wa­nia według uni­kal­ne­go i inter­dy­scy­pli­nar­ne­go pro­gra­mu stu­diów, któ­ry łączy aspek­ty tech­nicz­ne, tech­no­lo­gicz­ne, orga­ni­za­cyj­ne, praw­ne oraz pro­ble­my zarzą­dza­nia.

Czy ukoń­cze­nie takie­go kie­run­ku gwa­ran­tu­je absol­wen­tom roz­po­czę­cie nowej, atrak­cyj­nej ścież­ki karie­ry?  

ZT: Według nas tak. Pro­gram stu­diów inter­dy­scy­pli­nar­nych poma­ga zdo­być wie­dzę nie­zbęd­ną w dal­szych szcze­blach karie­ry w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa oraz zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem.

ZZ: Wie­le zale­ży od same­go absol­wen­ta, co zro­bi ze zdo­by­tą wie­dzą i jak ją wyko­rzy­sta.  Z pew­no­ścią ukoń­cze­nie takie­go kie­run­ku stu­diów pody­plo­mo­wych istot­nie wzmac­nia kom­pe­ten­cje absol­wen­ta, a tym samym i jego „war­tość ryn­ko­wą”.

Czy stu­dia te mają wymiar prak­tycz­ny?  Czy zdo­by­ta pod­czas stu­diów wie­dza w zakre­sie zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń i prze­ciw­dzia­ła­nia im, opra­co­wy­wa­nia sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, audy­tu infor­ma­tycz­ne­go, ma bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na rze­czy­wi­stość?

ZZ: Sta­ra­my się, aby słu­cha­cze mie­li moż­li­wość zdo­by­cia przede wszyst­kim wie­dzy i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych w róż­nych aspek­tach cyber­bez­pie­czeń­stwa. Poło­wa wymia­ru godzi­no­we­go przed­mio­tów ma cha­rak­ter ćwi­czeń bądź zajęć labo­ra­to­ryj­nych z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych narzę­dzi z zakre­su cyber­bez­pie­czeń­stwa. To pozwa­la naszym absol­wen­tom wła­ści­wie zarzą­dzać bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji w swo­ich orga­ni­za­cjach i wyko­rzy­sty­wać do tego naj­now­sze narzę­dzia.

ZT: Zdo­by­ta wie­dza, pod­kreśl­my raz jesz­cze – inter­dy­scy­pli­nar­na, sta­no­wi nową jakość na ryn­ku stu­diów pody­plo­mo­wych z obsza­ru cyber­bez­pie­czeń­stwa. Powią­za­nie aspek­tów tech­no­lo­gicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych, praw­nych z pro­ce­sa­mi zarzą­dza­nia i ana­li­zy ryzy­ka daje absol­wen­to­wi stu­diów sze­ro­ki hory­zont w spoj­rze­niu na pro­ble­my cyber­bez­pie­czeń­stwa na szcze­blu zarów­no poje­dyn­czej orga­ni­za­cji jak i pań­stwa. Pra­cu­jąc nad pro­gra­mem pody­plo­mo­wych stu­diów MBA w WAT zapo­zna­li­śmy się z ofer­tą innych uczel­ni, zarów­no tych w Pol­sce, jak i za gra­ni­cą, któ­re pro­wa­dzą stu­dia o podob­nym zakre­sie. Zauwa­ży­li­śmy, że mają one wymiar albo stric­te tech­nicz­ny, czy­li są adre­so­wa­ne wyłącz­nie do spe­cja­li­stów z bran­ży IT (oso­by bez wykształ­ce­nia tech­nicz­ne­go mogły­by sobie tu nie pora­dzić), albo wyłącz­nie teo­re­tycz­ny, gdzie nacisk poło­żo­ny jest głów­nie na aspek­ty praw­ne i kwe­stie zwią­za­ne z zarzą­dza­niem.  Ofer­ta WAT uwzględ­nia rów­no­cze­śnie oba te aspek­ty. W ten spo­sób moż­na powie­dzieć, wypeł­nia­my pew­ną lukę na ryn­ku.  

Stu­dia są pro­wa­dzo­ne we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem w Genui we Wło­szech. Dla­cze­go wybra­no wła­śnie tę uczel­nię i na czym ta współ­pra­ca pole­ga?

ZZ: Wydział Depart­ment of Infor­ma­tics, Bio­en­gi­ne­ering, Robo­tics, and Sys­tems Engi­ne­ering Uni­wer­sy­te­tu w Genui jest czo­ło­wym ośrod­kiem badań w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa w Euro­pie. Na tym wydzia­le zre­ali­zo­wa­no wie­le pro­jek­tów oraz pro­gra­mów badaw­czych w tym obsza­rze i być może naj­waż­niej­sze jest to, że w ośrod­ku tym wdra­ża­ne są wyni­ki badań nauko­wych w for­mie róż­nych star­tu­pów i pro­jek­tów typu spin-off, jak Tales.  Nie bez zna­cze­nia jest fakt, że na wydzia­le DIBRIS pra­cu­je wybit­ny nauko­wiec w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa prof. Ales­san­dro Arman­do, autor ponad 230 arty­ku­łów nauko­wych z obsza­ru cyber­bez­pie­czeń­stwa i współ­twór­ca wie­lu z tych przed­się­wzięć pro­wa­dzo­nych w wydzia­le DIBRIS. Przy­czy­nił się m.in. do wykry­cia zna­czą­cych luk w zabez­pie­cze­niach pro­duk­tów IT zna­nych firm, m.in. Google Apps oraz sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go Andro­id. Pro­fe­sor Arman­do pod­jął z WAT współ­pra­cę w ramach stu­diów MBA i pro­wa­dzi jeden z klu­czo­wych przed­mio­tów jakim jest Cyber­se­cu­ri­ty sys­tems.

ZT: Ze wzglę­du na epi­de­mię prof. Arman­do pro­wa­dzi zaję­cia onli­ne. W tym roku, w tej for­mu­le pro­wa­dzo­ne są tak­że zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne. Bar­dzo poważ­nie roz­wa­ża­my to, czy współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem w Genui nie roz­sze­rzyć insty­tu­cjo­nal­nie. Absol­went stu­diów MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa mógł­by wte­dy otrzy­mać dyplom dwóch uczel­ni: Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Uni­wer­sy­te­tu w Genui. Mogło­by się to w przy­szło­ści prze­ło­żyć na wymia­nę stu­den­tów i na wspól­ne pra­ce badaw­czo-nauko­we.

Jaki jest skład kadry nauczy­ciel­skiej, co bra­no pod uwa­gę przy jej for­mo­wa­niu?

ZT: Są to naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach. Two­rzą ją spe­cja­li­ści z zakre­su tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych oraz tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i praw­nych aspek­tów cyber­bez­pie­czeń­stwa, jak rów­nież spe­cja­li­ści od zarzą­dza­nia i ana­li­zy ryzy­ka. Oprócz już wspo­mnia­nej uczel­ni wło­skiej i prof. Arman­do, Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­tu­ją: płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski (obec­nie rów­nież w NCBC), ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, prof. Jerzy Sta­nik, dr hab. inż. Bole­sław Sza­frań­ski, dr inż. Zbi­gniew Świer­czyń­ski i prof. dr hab. inż. Piotr Zaskór­ski,  nato­miast Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go – prof. dr hab. Gra­ży­na Szpor, kie­row­nik Kate­dry Pra­wa Infor­ma­tycz­ne­go na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UKSW oraz dr hab. inż. Agniesz­ka Grysz­czyń­ska, koor­dy­na­tor postę­po­wań doty­czą­cych cyber­prze­stęp­czo­ści w Pro­ku­ra­tu­rze Regio­nal­nej w War­sza­wie. Przed­sta­wi­cie­lem NATO Com­mu­ni­ca­tions and Infor­ma­tion Agen­cy w Hadze jest dr inż. Kon­rad Wro­na.

ZZ: Więk­szość z naszych wykła­dow­ców to rów­nież prak­ty­cy. Zale­ża­ło nam na tym, by pod­czas stu­diów słu­cha­cze mie­li moż­li­wość kon­tak­tu z przed­sta­wi­cie­la­mi róż­no­rod­nych czo­ło­wych ośrod­ków kra­jo­wych i zagra­nicz­nych (nie tyl­ko aka­de­mic­kich), o róż­nych doświad­cze­niach zawo­do­wych i nauko­wych, repre­zen­tu­ją­cy­mi róż­ne dzie­dzi­ny badaw­cze lub biz­ne­so­we. Daje to im moż­li­wość szer­sze­go spoj­rze­nia na współ­cze­sne pro­ble­my cyber­bez­pie­czeń­stwa, pro­wa­dze­nia róż­no­rod­nych dys­ku­sji, skła­nia tak­że czę­sto do kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia i wycią­ga­nia wła­snych wnio­sków i reflek­sji.

Trze­cia edy­cja stu­diów ruszy w paź­dzier­ni­ku tego roku. Czy będą jakieś zmia­ny w porów­na­niu do poprzed­nich edy­cji?

ZT: Tak, pra­cu­je­my nad mody­fi­ka­cją pro­gra­mu stu­diów. Chce­my włą­czyć do tego pro­ce­su naszych słu­cha­czy. Przy­go­to­wu­je­my w tym celu spe­cjal­ną ankie­tę, któ­rą uczest­ni­cy wypeł­nia­ją na zakoń­cze­nie stu­diów. Dzię­ki temu może­my zmie­nić lub jesz­cze bar­dziej dosto­so­wać pro­gram do ocze­ki­wań uczest­ni­ków i wyma­gań ryn­ku pra­cy.

ZZ: Roz­wa­ża­my róż­ne warian­ty i moż­li­wo­ści dosko­na­le­nia pro­gra­mu i spo­so­bów jego reali­za­cji. Chcie­li­by­śmy poło­żyć jesz­cze więk­szy nacisk na wymiar prak­tycz­ny naszych stu­diów.

ZT: Sta­ra­my się być ela­stycz­ni i zapew­nić pro­gram stu­diów jak naj­le­piej dopa­so­wa­ny do aktu­al­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia oraz zmian i tren­dów w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa. W dru­giej edy­cji stu­diów głów­ny akcent poło­ży­li­śmy na zaję­cia prak­tycz­ne, labo­ra­to­ryj­ne z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi z zakre­su cyber­bez­pie­czeń­stwa. Cho­dzi o to, aby absol­wen­ci stu­diów MBA w WAT potra­fi­li bez­po­śred­nio wyko­rzy­stać naby­tą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w róż­nych aspek­tach cyber­bez­pie­czeń­stwa. Chciał­bym pod­kre­ślić, że aby nabyć te umie­jęt­no­ści nie trze­ba być koniecz­nie spe­cja­li­stą z zakre­su wie­dzy stric­te tech­nicz­nej. Dodat­ko­wo war­to wspo­mnieć, że zain­te­re­so­wa­nie stu­dia­mi wzro­sło wśród róż­nych insty­tu­cji. Otóż, o ile w pierw­szej edy­cji zgła­sza­li się przede wszyst­kim przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, to w edy­cji dru­giej byli to już tak­że przed­sta­wi­cie­le Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni, Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go, sek­to­ra ban­ko­we­go a nawet ener­ge­tycz­ne­go czy Pocz­ty Pol­skiej. Zain­te­re­so­wa­nie stu­dia­mi wyka­za­ło też ostat­nio Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Gazow­nic­two. Roz­wa­ża­my, czy w kolej­nej już edy­cji stu­diów roz­sze­rzyć jesz­cze bar­dziej ów aspekt prak­tycz­ny. W tej kwe­stii na pew­no weź­mie­my pod uwa­gę opi­nie zarów­no wykła­dow­ców, jak i słu­cha­czy. Liczy­my się przy tym z aktu­al­ny­mi potrze­ba­mi ryn­ku w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa, któ­re dyna­micz­nie się zmie­nia­ją. Zawa­ży­ła tu w dużym stop­niu pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa, kie­dy to wie­le firm prze­szło na funk­cjo­no­wa­nie zdal­ne i cyber­bez­pie­czeń­stwo sta­ło się dla wie­lu jesz­cze bar­dziej nama­cal­ne (choć­by przy­kła­dy zdal­nych lek­cji, na któ­re doko­ny­wa­no wła­mań i publi­ka­cji tre­ści, z któ­ry­mi dzie­ci nie powin­ny mieć kon­tak­tu). Bie­rze­my to pod uwa­gę.

Na koniec war­to pod­kre­ślić i przy­wo­łać rolę twór­ców stu­diów MBA na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki: poprzed­nie­go dzie­ka­na WCY dr. hab. inż. Kazi­mie­rza Wor­wy oraz pierw­sze­go kie­row­ni­ka stu­diów – dr. hab. inż. Bole­sła­wa Sza­frań­skie­go. To Oni two­rzy­li, na proś­bę MON, pierw­szą edy­cję stu­diów i przy­go­to­wa­li pro­gram dru­giej edy­cji, więc ich wkład jest nie do prze­ce­nie­nia.

Dzię­ku­ję za roz­mo­wę.

fot. Seba­stian Jurek

Wię­cej infor­ma­cji o stu­diach MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa w WAT na stro­nie mba​.wat​.edu​.pl