» » Profesor Michał Ciałkowski doktorem honoris causa WAT

Profesor Michał Ciałkowski doktorem honoris causa WAT

wpis w: Aktualności | 0

Wybit­ny pol­ski uczo­ny w zakre­sie ter­mo­dy­na­mi­ki, mecha­ni­ki pły­nów, tech­ni­ki ciepl­nej i zasto­so­wań metod nume­rycz­nych, prof. dr hab. inż. Michał Ciał­kow­ski otrzy­mał we wto­rek tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uczel­nia doce­ni­ła pro­fe­so­ra za osią­gnię­cia nauko­we, wkład w pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji mło­dej kadry nauko­wej oraz współ­pra­cę z Aka­de­mią. „Dro­ga do dzi­siej­sze­go suk­ce­su zaczę­ła się od kon­tak­tu z kie­ru­ją­cym Zakła­dem Ter­mo­dy­na­mi­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej śp. płk. prof. dr. hab. inż. Ste­fa­nem Wiśniew­skim, wybit­nym ter­mo­dy­na­mi­kiem, auto­rem wie­lu ksią­żek stu­dio­wa­nych przez poko­le­nia i nie­zwy­kle życz­li­wym czło­wie­kiem. Po latach two­rząc spe­cjal­ność Sil­ni­ki Lot­ni­cze w macie­rzy­stej uczel­ni, natu­ral­nym kro­kiem było zwró­ce­nie się o pomoc do następ­cy prof. Wiśniew­skie­go, moje­go pro­mo­to­ra dok­to­ra­tu hono­ris cau­sa prof. dr. hab. Janu­sza Ter­pi­łow­skie­go  oraz  ówcze­sne­go dzie­ka­na prof. dr. hab. inż. Alek­san­dra Olej­ni­ka i jego sze­ro­kie­go zespo­łu” – mówił o począt­kach współ­pra­cy z uczel­nią prof. Ciał­kow­ski pod­czas uro­czy­sto­ści w Klu­bie WAT.

O uho­no­ro­wa­nie prof. Ciał­kow­skie­go wystą­pi­ła do Sena­tu WAT Rada Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Osią­gnię­cia nauko­we pro­fe­so­ra zosta­ły pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ne przez prof. dr. hab. inż. Tade­usza Boh­da­la, prof. dr. hab. inż. Jana Tale­ra i prof. dr. hab. inż. Józe­fa Gac­ka, a tak­że potwier­dzo­ne uchwa­ła­mi Sena­tu Poli­tech­ni­ki Kosza­liń­skiej i Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa roz­po­czę­ło wej­ście orsza­ku rek­to­rów z zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni i człon­ków Sena­tu WAT. Po wpro­wa­dze­niu sztan­da­ru Aka­de­mii i ode­gra­niu hym­nu pań­stwo­we­go, gości powi­tał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas: zastęp­ca Dowód­cy Ope­ra­cyj­ne­go RSZ gen. dyw. pil. Tade­usz Miku­tel, gen. dyw. pil. dr inż. Leszek Cwoj­dziń­ski, repre­zen­tu­ją­cy sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go gen. bryg. Jan Dzie­dzic, repre­zen­tu­ją­cy Dowód­cę Gene­ral­ne­go RSZ gen. bryg. Grze­gorz Hałup­ka, inspek­tor Sił Powietrz­nych DG RSZ gen. bryg. pil. Jacek Psz­czo­ła, prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go prof. dr hab. Zbi­gniew Mar­ci­niak, rek­to­rzy, pro­rek­to­rzy i dzie­ka­ni uczel­ni, sze­fo­wie i dowód­cy for­ma­cji lot­ni­czych, dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wych, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa. W tej szcze­gól­nej cere­mo­nii dok­to­ro­wi hono­ris cau­sa towa­rzy­szy­ła naj­bliż­sza rodzi­na, pro­fe­so­ro­wie i pra­cow­ni­cy Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej, a tak­że przed­sta­wi­cie­le firm, ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych, sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji tech­nicz­nych, z któ­ry­mi prof. Ciał­kow­ski współ­pra­cu­je.

Wita­jąc głów­ne­go gościa uro­czy­sto­ści, JM Rek­tor-Komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­dział: „Wybit­ne osią­gnię­cia Pana Pro­fe­so­ra wywie­ra­ją istot­ny wpływ na roz­wój pol­skiej i świa­to­wej ter­mo­dy­na­mi­ki, mecha­ni­ki pły­nów i tech­ni­ki ciepl­nej. Nie moż­na nie wspo­mnieć o wybit­nym wkła­dzie Pana Pro­fe­so­ra w roz­wój kadry nauko­wej. WAT-owska spo­łecz­ność aka­de­mic­ka czu­je się zaszczy­co­na, powie­rza­jąc naj­wyż­szą god­ność hono­ro­wą w tak wybit­ne i zasłu­żo­ne ręce. (…) Współ­pra­ca nauko­wa z Pro­fe­so­rem zaowo­co­wa­ła wie­lo­ma wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi, opra­co­wa­ny­mi pro­gra­ma­mi stu­diów i sze­ro­ką dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną”. Rek­tor w imie­niu swo­im i całej uczel­ni życzył pro­fe­so­ro­wi wszel­kiej pomyśl­no­ści oraz wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę.

Prof. Ciał­kow­ski cie­szy się dużym uzna­niem w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych śro­do­wi­skach nauko­wych. „Bar­dzo istot­nym osią­gnię­ciem prof. Micha­ła Ciał­kow­skie­go było uzy­ska­nie w 1993 r. sty­pen­dium nie­miec­kie­go Mini­ster­stwa Badań i Tech­no­lo­gii na dłu­go­okre­so­wą współ­pra­cę z Kate­drą Tur­bin Gazo­wych i Paro­wych Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go w Dreź­nie, któ­ra trwa do dzi­siaj. W ramach tej współ­pra­cy, zosta­ło opu­bli­ko­wa­nych wie­le prac z wyni­ka­mi prze­pro­wa­dzo­nych badań oraz pakiet pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych wdro­żo­nych w Fabry­ce Tur­bin w Göer­litz” – pod­kre­ślił w lau­da­cji pro­mo­tor dok­to­ra­tu hono­ro­we­go prof. Janusz Ter­pi­łow­ski. „Pro­fe­sor Michał Ciał­kow­ski jest człon­kiem sto­wa­rzy­sze­nia Gesel­l­schaft für Ange­wand­te Mathe­ma­tik und Mecha­nik w Niem­czech oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Mecha­ni­ki Teo­re­tycz­nej i Sto­so­wa­nej. Jest rów­nież człon­kiem Komi­te­tu Ter­mo­dy­na­mi­ki i Spa­la­nia PAN” – dodał pro­mo­tor.

Współ­pra­ca prof. Ciał­kow­skie­go z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną w dużym stop­niu doty­czy tech­ni­ki woj­sko­wej. Zna­czą­cym wyda­rze­niem w zacie­śnie­niu tej współ­pra­cy było utwo­rze­nie, z ini­cja­ty­wy prof. Ciał­kow­skie­go w 2008 r. spe­cjal­no­ści Sil­ni­ki Lot­ni­cze na Wydzia­le Maszyn Robo­czych i Trans­por­tu Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na udzie­li­ła wów­czas wspar­cia zarów­no przy two­rze­niu sia­tek pro­gra­mo­wych, jak i wspo­mo­gła swo­imi pra­cow­ni­ka­mi obsa­dę przed­mio­tów kie­run­ko­wych tej spe­cjal­no­ści. Doświad­cze­nia nauko­wo-dydak­tycz­ne WAT były rów­nież wyko­rzy­sta­ne do uru­cho­mie­nia stu­diów pody­plo­mo­wych Mecha­tro­ni­ka i Dia­gno­sty­ka Sil­ni­ków Lot­ni­czych na Poli­tech­ni­ce Poznań­skiej w 2012 r. Zało­że­nia do opra­co­wa­nia siat­ki dydak­tycz­nej stu­diów zosta­ły opra­co­wa­ne przez prof. Alek­san­dra Olej­ni­ka z zespo­łem. Stu­dium to ukoń­czy­ło dotąd wie­lu pra­cow­ni­ków woj­ska.

Prof. Ciał­kow­ski był ini­cja­to­rem nawią­za­nia szer­szych kon­tak­tów nauko­wych WAT oraz insty­tu­cji woj­sko­wych z uczel­nia­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Nie­miec. Z jego ini­cja­ty­wy w 2012 r. roz­po­czę­ła się współ­pra­ca WAT z prof. dr. Micha­elem Gier­si­giem z Fre­ie Uni­ver­si­tät Ber­lin (FU Ber­lin), człon­kiem zagra­nicz­nym PAN. „Bar­dzo waż­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi prof. Ciał­kow­skie­go na rzecz róż­nych insty­tu­cji woj­sko­wych było dopro­wa­dze­nie do nawią­za­nia robo­czej, trój­stron­nej współ­pra­cy w zespo­le Poli­tech­ni­ka Poznań­ska – prof. M. Gier­sig z FU Ber­lin i prof. K. Kem­pa Col­li­ge Boston – WZL2 nad zasto­so­wa­niem nano­tech­no­lo­gii w two­rze­niu war­stwy hydro­fo­bo­wej, celem zapo­bie­ga­nia oblo­dze­niu kra­wę­dzi natar­cia bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych; nawią­za­nia dwu­stron­nej współ­pra­cy w zespo­le Poli­tech­ni­ka Poznań­ska – WZL2 przy reali­za­cji pro­jek­tu Sys­tem łącz­no­ści i trans­mi­sji danych dla celów mili­tar­nych i cywil­nych; nawią­za­nia trój­stron­nej współ­pra­cy w zespo­le Poli­tech­ni­ka Poznań­ska – prof. M. Gier­sig z FU Ber­lin i prof. K. Kem­pa Col­li­ge Boston – WITU nad zasto­so­wa­niem nano­tech­no­lo­gii do reduk­cji opo­rów tar­cia powierzch­ni poci­sku arty­le­ryj­skie­go” – wymie­niał pro­mo­tor prof. Ter­pi­łow­ski.

Prof. dr hab. inż. Michał Ciał­kow­ski opu­bli­ko­wał 130 arty­ku­łów w kra­ju i za gra­ni­cą. Jest auto­rem i współ­au­to­rem 10 ksią­żek i opra­co­wań mono­gra­ficz­nych. Wyko­nał 44 recen­zje wnio­sków o tytuł pro­fe­so­ra, prac habi­li­ta­cyj­nych, dok­tor­skich, kan­dy­da­tów na sty­pen­dia Ful­l­bri­gh­ta oraz Fun­da­cji Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, mono­gra­fii, ksią­żek oraz gran­tów dla Komi­te­tu Badań Nauko­wych. Jego łącz­na licz­ba cyto­wań wyno­si 375, a indeks Hir­scha 12. Współ­or­ga­ni­zo­wał kon­fe­ren­cje Roz­wój Tech­ni­ki, Tech­no­lo­gii i Trans­por­tu w Lot­nic­twie (2012), Nauka dla Obron­no­ści (2015), prze­wod­ni­czył komi­te­to­wi orga­ni­za­cyj­ne­mu kon­fe­ren­cji Poznań – Lot­nic­two dla Obron­no­ści (2016) i wie­lu innych.

„Wkład pro­fe­so­ra Micha­ła Ciał­kow­skie­go w roz­wój pol­skiej nauki czy­ni go god­nym naj­wyż­szych wyróż­nień aka­de­mic­kich. Jego wie­lo­let­nia bli­ska współ­pra­ca z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną i zasłu­gi dla roz­wo­ju kadr pra­cow­ni­ków woj­ska w peł­ni uza­sad­nia­ją przy­zna­nie mu przez nią wyróż­nie­nia” – pod­kre­ślił pro­mo­tor hono­ro­we­go dok­to­ra­tu.

Dzię­ku­jąc za otrzy­ma­ną god­ność prof. Ciał­kow­ski powie­dział: „Panu Pro­fe­so­ro­wi Janu­szo­wi Ter­pi­łow­skie­mu, pro­mo­to­ro­wi postę­po­wa­nia o nada­nie mi god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa, dzie­ka­no­wi Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wo­wi Kache­lo­wi i Wyso­kiej Radzie Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, ser­decz­nie dzię­ku­ję. Podzię­ko­wa­nia szcze­gól­ne kie­ru­ję do płk. dr. hab. inż. Ada­ma Koza­kie­wi­cza za nie­zwy­kle duży trud w przy­go­to­wa­nie stro­ny for­mal­nej wnio­sku”. Prof. Ciał­kow­ski wymie­nił rów­nież pro­fe­so­rów, któ­rzy mie­li szcze­gól­ny wpływ na jego karie­rę nauko­wą: prof. dr. inż. Edmun­da Tulisz­kę, prof. dr. inż. Wło­dzi­mie­rza Pro­sna­ka, prof. dr. hab. Jaro­sła­wa Ste­fa­nia­ka oraz prof. dr. hab. Krzysz­to­fa Gry­sę. Podzię­ko­wa­nia zło­żył swo­im współ­pra­cow­ni­kom i przy­ja­cio­łom, a spe­cjal­ne miej­sce na sło­wa wdzięcz­no­ści poświę­cił swo­jej mał­żon­ce.

„Poli­tech­ni­ka Poznań­ska dzię­ki dzia­łal­no­ści prof. Ciał­kow­skie­go sta­ła się roz­po­zna­wal­ną, przy­ja­zną uczel­nią. Przede wszyst­kim w bazach lot­ni­czych w Krze­si­nach, Świ­dwi­nie, Powi­dzu, skąd wywo­dzą się nasi dok­to­rzy, gdzie rów­nież nawią­za­no licz­ne przy­ja­ciel­skie kon­tak­ty. Bar­dzo dzię­ku­ję za tę owoc­ną i twór­czą współ­pra­cę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i przy­ja­cio­łom z baz lot­ni­czych” – napi­sał JM Rek­tor Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łody­gow­ski w liście odczy­ta­nym przez pro­rek­to­ra ds. edu­ka­cji usta­wicz­nej Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej prof. dr. hab. inż. Teo­fi­la Jesio­now­skie­go.

„To wła­śnie dzię­ki auto­ry­te­to­wi Pana Pro­fe­so­ra Ciał­kow­skie­go i entu­zja­zmo­wi, któ­rym zapa­la do pra­cy nauko­wej w cią­gu ostat­niej deka­dy wrę­czo­no 11 tytu­łów dok­tor­skich i 2 habi­li­ta­cje, a 5 prac dok­tor­skich jest w trak­cie reali­za­cji. Suk­ces ten zawdzię­cza­my aktyw­no­ści Pana Pro­fe­so­ra i wyróż­nie­nie go dzi­siaj naj­wyż­szą god­no­ścią aka­de­mic­ką przez cie­szą­cą się wyso­kim auto­ry­te­tem Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną  jest nie­zwy­kle waż­nym wyda­rze­niem dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. Jestem prze­ko­na­ny, że kon­tak­ty i przy­jaź­nie nawią­za­ne pod­czas wspól­nej pra­cy nauko­wej będą nadal słu­żyć w zdo­by­wa­niu nowych kwa­li­fi­ka­cji przez żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska” – powie­dział gen. dyw. dr inż. pil. Leszek Cwoj­dziń­ski.

Z oka­zji uro­czy­sto­ści przy­zna­nia naj­wyż­szej god­no­ści aka­de­mic­kiej, na ręce prof. Ciał­kow­skie­go spły­nę­ło wie­le listów gra­tu­la­cyj­nych m.in. od dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju prof. dr. hab. inż. Macie­ja Cho­row­skie­go, Bisku­pa Polo­we­go WP gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka, rek­to­rów uczel­ni i dyrek­to­rów insty­tu­tów badaw­czych.

Uro­czy­stość zakoń­czył oko­licz­no­ścio­wy wykład wygło­szo­ny przez prof. dr. hab. inż. Micha­ła Ciał­kow­skie­go pt. „Mecha­ni­ka pły­nów w dia­gno­sty­ce tęt­nic”.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, szer. pchor. Wik­to­ria Wan­dzel