Strona główna » Aktualności » Profesor Jacek Żurada o sztucznej inteligencji

Profesor Jacek Żurada o sztucznej inteligencji

Świa­to­wej kla­sy auto­ry­tet w dzie­dzi­nie sie­ci neu­ro­no­wych prof. Jacek Żura­da z Louisvil­le Uni­ver­si­ty w Ken­tuc­ky, USA prze­by­wa z wizy­tą w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W ramach dwu­dnio­wych wykła­dów 6 i 7 czerw­ca pro­fe­sor pro­wa­dzi warsz­ta­ty oraz zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne nt. “Algo­ri­thms of Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce in Engi­ne­ering Prac­ti­ce”.

Prof. Żura­da został zapro­szo­ny do WAT przez dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki (WEL) prof. dr. hab. inż. Andrze­ja Dobro­wol­skie­go, koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest dyrek­tor Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji WEL płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski. „Sztucz­na inte­li­gen­cja to tema­ty­ka wio­dą­ca w dzie­dzi­nie cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łów, w takich dome­nach jak elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja. Chcie­li­by­śmy poka­zać jak ta teo­ria, budo­wa­na przez kil­ka­na­ście lat, uzy­ska­ła swo­je ujście w prak­ty­ce inży­nier­skiej. Warsz­ta­ty  pomo­gą nam, nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim, ale rów­nież naszym stu­den­tom twór­czo roz­wi­jać tę tech­no­lo­gię” – mówił płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski wita­jąc pre­le­gen­ta. „Wyścig kra­jów o pry­mat w imple­men­ta­cji tech­no­lo­gii sztucz­nej inte­li­gen­cji w licz­nych obsza­rach gospo­dar­ki nie został jesz­cze roz­strzy­gnię­ty. Inten­syw­ne bada­nia nauko­we w wie­lu wio­dą­cych labo­ra­to­riach na świe­cie potwier­dza­ją jed­nak fakt, że obok tech­no­lo­gii block­cha­in oraz kwan­to­wej, jest to klu­czo­wa dome­na w  roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go” – pod­kre­śla płk Pio­trow­ski.

Pod­czas wykła­dów prof. Żura­da poru­sza takie zagad­nie­nia jak: ucze­nie się poje­dyn­cze­go neu­ro­nu i warstw sie­ci neu­ro­no­wych, wie­lo­war­stwo­we sie­ci per­cep­tro­no­we, algo­rytm wstecz­nej pro­pa­ga­cji błę­du, prak­tycz­ne mode­lo­wa­nie danych z uży­ciem sie­ci neu­ro­no­wych, auto­en­ko­de­ry i fil­try uczo­ne bez nad­zo­ru, sie­ci kon­wo­lu­cyj­ne (CNN) do obrób­ki danych pla­nar­nych i prze­strzen­nych oraz sie­ci uczo­ne bez nad­zo­ru do ana­li­zy danych i map samo­or­ga­ni­zu­ją­cych. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów pozna­ją prak­tycz­ne przy­kła­dy imple­men­ta­cji sztucz­nych sie­ci neu­ro­no­wych w opar­ciu o narzę­dzia  pro­gra­mi­stycz­ne pre­zen­to­wa­ne przez prof. Żura­dę oraz jego asy­sten­ta Wilia­ma Fun­ke.

Algo­ryt­my Sztucz­nej Inte­li­gen­cji (SI ang. AI) to bez wąt­pie­nia przy­szłość m.in. sys­te­mów łącz­no­ści na przy­kład radia kogni­tyw­ne­go i radia defi­nio­wa­ne­go  pro­gra­mo­wo, nowo­cze­snych tech­nik ana­li­zy dużych zbio­rów danych, roz­po­zna­wa­nia mowy i mów­ców, iden­ty­fi­ka­cji i kla­sy­fi­ka­cji zdjęć i fil­mów w Inter­ne­cie, a nawet roz­po­zna­wa­nia z pra­wie stu pro­cen­to­wą dokład­no­ścią jed­no­stek cho­ro­bo­wych, ana­li­zy obra­zów: rent­ge­now­skich, USG, czy tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej. Z kolei w tech­ni­ce woj­sko­wej AI znaj­du­je zasto­so­wa­nie w sys­te­mach wal­ki elek­tro­nicz­nej m.in. do sku­tecz­ne­go zagłu­sza­nia urzą­dzeń łącz­no­ści prze­ciw­ni­ka oraz odwrot­nie, do sku­tecz­ne­go uni­ka­nia takie­go zagłu­sza­nia, prze­wi­dy­wa­nia i roz­po­zna­wa­nia zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni, wspar­cia decy­zji dowód­cy w pla­no­wa­niu sku­tecz­ne­go ata­ku i obro­ny. 

Artur Baj­da
fot. Grze­gorz Rosiń­ski