Strona główna » Aktualności » Profesor Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa WAT

Profesor Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa WAT

Wybit­ny nauko­wiec w dzie­dzi­nie mecha­ni­ki teo­re­tycz­nej i sto­so­wa­nej, mecha­tro­ni­ki, budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn prof. dr hab. inż. Euge­niusz Świ­toń­ski otrzy­mał tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uro­czy­stość przy­zna­nia tej naj­wyż­szej god­no­ści aka­de­mic­kiej mia­ła miej­sce 22 czerw­ca br. w Sali Kino­wej WAT. O uho­no­ro­wa­nie prof. E. Świ­toń­skie­go wystą­pi­ła do Sena­tu WAT Rada Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Impo­nu­ją­ce osią­gnię­cia nauko­we Pro­fe­so­ra opi­nio­wa­ły Sena­ty Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej i Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się wej­ściem orsza­ku rek­to­rów z zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, człon­ków Sena­tu WAT, wpro­wa­dze­niem sztan­da­ru Aka­de­mii oraz odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go. Wśród gości obec­ni byli: recen­zen­ci dorob­ku nauko­we­go hono­ro­we­go dok­to­ra pro­fe­so­ro­wie Euge­niusz Rusiń­ski z Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Tomasz Łody­gow­ski z Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej, Wacław Bor­kow­ski z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz pro­mo­tor prof. Tade­usz Nie­zgo­da. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li Pro­fe­so­ra rek­to­rzy, pro­rek­to­rzy i dzie­ka­ni uczel­ni, dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wych, hono­ro­wi dok­to­rzy WAT pro­fe­so­ro­wie Józef Model­ski i Piotr Wolań­ski, przed­sta­wi­cie­le MNiSW, NCBiR, Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów, Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicz­nej oraz insty­tu­cji woj­sko­wych: Szta­bu Gene­ral­ne­go, Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej, Służ­by Wywia­du i Kontr­wy­wia­du oraz Woj­sko­we­go Cen­trum Nor­ma­li­za­cji, Jako­ści i Kody­fi­ka­cji. W tej szcze­gól­nej cere­mo­nii dok­to­ro­wi hono­ris cau­sa towa­rzy­szy­ła naj­bliż­sza rodzi­na, pro­fe­so­ro­wie i pra­cow­ni­cy Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej, a tak­że przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji nauko­wych, z któ­ry­mi Pro­fe­sor współ­pra­cu­je.

„Prof. dr hab. inż. Euge­niusz Świ­toń­ski od 1963 roku zwią­za­ny jest z Poli­tech­ni­ką Ślą­ską, a jego współ­pra­ca z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną się­ga począt­ku lat 70-tych. Pro­fe­sor współ­pra­cu­je z wie­lo­ma uczel­nia­mi i peł­ni wie­le funk­cji w pre­sti­żo­wych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych gre­miach nauko­wych. Jest hono­ro­wym dok­to­rem czte­rech poli­tech­nik. Dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to zaszczyt móc korzy­stać z wie­dzy, doświad­cze­nia i życz­li­wo­ści Pro­fe­so­ra” – powie­dział, otwie­ra­jąc uro­czy­stość, dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, pro­rek­tor WAT ds. kształ­ce­nia. Wyra­ził rów­nież nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę, a w imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej zło­żył prof. E. Świ­toń­skie­mu życze­nia wszel­kiej pomyśl­no­ści, zdro­wia, wytrwa­ło­ści oraz dal­szych suk­ce­sów w pra­cy zawo­do­wej i życiu oso­bi­stym.

W lau­da­cji, prof. dr hab. inż. Tade­usz Nie­zgo­da, pro­mo­tor dok­to­ra­tu, pod­kre­ślił wybit­ny doro­bek nauko­wy, dydak­tycz­ny i orga­ni­za­cyj­ny prof. E. Świ­toń­skie­go i zwró­cił szcze­gól­ną uwa­gę na prak­tycz­ne wyko­rzy­sta­nie jego wyni­ków badań. „Szcze­gól­nie waż­na w dzia­łal­no­ści Pro­fe­so­ra jest ści­sła współ­pra­ca z prze­my­słem, gdzie wdro­żo­no wie­le inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań wyni­ka­ją­cych z Jego prac badaw­czych. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną dzia­łal­no­ści Pro­fe­so­ra jest poszu­ki­wa­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań każ­de­go pod­ję­te­go pro­ble­mu badaw­cze­go, two­rze­nie nowych i lep­szych roz­wią­zań oraz ich trans­fer do prak­ty­ki prze­my­sło­wej. Dzia­łal­ność nauko­wa Pro­fe­so­ra Euge­niu­sza Świ­toń­skie­go cie­szy się powszech­nym uzna­niem przede wszyst­kim za poziom mery­to­rycz­ny oraz inno­wa­cyj­ność roz­wią­zań. Jest ona doce­nio­na w kra­ju i zagra­ni­cą”. O związ­kach Pro­fe­so­ra z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną powie­dział: „Pro­fe­sor Euge­niusz Świ­toń­ski wspie­rał i nadal wspie­ra zespo­ły badaw­cze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w ich roz­wo­ju nauko­wym, podej­mo­wa­niu wspól­nych tema­tów badaw­czych, a tak­że upo­wszech­nia­niu zagra­ni­cą dorob­ku nauko­we­go i wize­run­ku WAT, jako wio­dą­cej uczel­ni tech­nicz­nej. (…) Jego wybit­ne zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, posta­wa etycz­na, będą­ca wzo­rem god­nym naśla­do­wa­nia, nie­kwe­stio­no­wa­ny auto­ry­tet w kra­ju i na świe­cie (…) w peł­ni uza­sad­nia­ją nada­nie prof. dr. hab. inż. Euge­niu­szo­wi Świ­toń­skie­mu tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej”.

Prof. E. Świ­toń­ski to rów­nież uzna­ny i sza­no­wa­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Jego życz­li­wy sto­su­nek do stu­den­tów, dok­to­ran­tów i mło­dych adep­tów nauki jest powszech­nie zna­ny. Wypro­mo­wał ponad 200 dyplo­man­tów, był pro­mo­to­rem 14 roz­praw dok­tor­skich. Utwo­rzo­na przez Pro­fe­so­ra ogól­no­pol­ska szko­ła nauko­wa wypro­mo­wa­ła wie­lu pro­fe­so­rów, dok­to­rów habi­li­to­wa­nych i dok­to­rów. Osią­gnię­cia i pozy­cję nauko­wą Pro­fe­so­ra potwier­dza jego licz­ny udział w komi­te­tach redak­cyj­nych i nauko­wych cza­so­pism w kra­ju i zagra­ni­cą oraz człon­ko­stwo w komi­te­tach Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go i Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów.

Na ręce dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. dr. hab. inż. E. Świ­toń­skie­go wpły­nę­ło wie­le listów gra­tu­la­cyj­nych i życzeń z oka­zji uro­czy­sto­ści m.in. od: Prze­wod­ni­czą­ce­go Cen­tral­nej Komi­sji do spraw Stop­ni i Tytu­łów prof. Kazi­mie­rza Fur­ta­ka, rek­to­rów szkół wyż­szych z całe­go kra­ju oraz Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Kazi­mie­rza Kar­dy­na­ła Nycza. Gra­tu­la­cje i wyra­zy uzna­nia zło­ży­li Pro­fe­so­ro­wi obec­ni na uro­czy­sto­ści: rek­tor Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej prof. dr hab. inż. Arka­diusz Mężyk oraz wice­prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych prof. dr hab. inż. Marek Tukien­dorf.

Uro­czy­stość zakoń­czył wykład prof. E. Świ­toń­skie­go pt. „Mode­lo­wa­nie w pro­jek­to­wa­niu pojaz­dów spe­cjal­nych”, po któ­rym Pro­fe­sor powie­dział – „(…) pra­gnę bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Wyso­kie­mu Sena­to­wi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za uzna­nie, że wyni­ki mojej dzia­łal­no­ści nauko­wej zasłu­gu­ją na naj­wyż­szą god­ność aka­de­mic­ką. Czu­ję się ogrom­nie wzru­szo­ny i jed­no­cze­śnie mam olbrzy­mią satys­fak­cję, że tak zna­ko­mi­ta uczel­nia Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, z któ­rą współ­pra­cu­ję od począt­ku mojej karie­ry nauko­wej przy­zna­je mi ten tytuł”. Podzię­ko­wa­nia za przy­zna­ną god­ność dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. E. Świ­toń­ski skie­ro­wał do Rek­to­ra, Dzie­ka­na i Rady Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
fot. Grze­gorz Rosiń­ski