» » Profesor Bogusław Buszewski honorowym doktorem WAT

Profesor Bogusław Buszewski honorowym doktorem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Do zacne­go gro­na hono­ro­wych dok­to­rów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czył prof. dr hab. Bogu­sław Buszew­ski, wybit­ny pol­ski uczo­ny o świa­to­wym uzna­niu w dzie­dzi­nie nauk che­micz­nych. Jego bada­nia obej­mu­ją pogra­ni­cze che­mii ana­li­tycz­nej, fizycz­nej, medycz­nej, a nawet supra­mo­le­ku­lar­nej i doty­czą w szcze­gól­no­ści zja­wisk sepa­ra­cyj­nych oraz ich wyko­rzy­sta­nia w bio­ana­li­ty­ce i ana­li­zie śro­do­wi­sko­wej.

O uho­no­ro­wa­nie prof. Buszew­skie­go wystą­pi­ła do Sena­tu WAT Rada Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, a osią­gnię­cia nauko­we pro­fe­so­ra opi­nio­wa­ły Sena­ty Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza z Pozna­nia i Gdań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go.

Uro­czy­stość przy­zna­nia tej naj­wyż­szej god­no­ści aka­de­mic­kiej mia­ła miej­sce 18 stycz­nia w Sali Kino­wej WAT. Wej­ście orsza­ku rek­to­rów zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, człon­ków Sena­tu WAT, wpro­wa­dze­nie sztan­da­ru Aka­de­mii oraz odśpie­wa­nie hym­nu pań­stwo­we­go roz­po­czę­ło uro­czy­stą cere­mo­nię. Wśród gości obec­ni byli: recen­zen­ci dorob­ku nauko­we­go hono­ro­we­go dok­to­ra pro­fe­so­ro­wie Iza­be­la Nowak z Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu i Jerzy Cho­ma z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz pro­mo­tor prof. Krzysz­tof Czu­pryń­ski. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li pro­fe­so­ra m.in. mar­sza­łek Woje­wódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skie­go Piotr Cał­bec­ki, dzie­kan Wydzia­łu IV Nauk Tech­nicz­nych PAN prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, rek­to­rzy, pro­rek­to­rzy i dzie­ka­ni uczel­ni, dyrek­to­rzy insty­tu­tów badaw­czych i nauko­wych, hono­ro­wi dok­to­rzy WAT pro­fe­so­ro­wie Józef Model­ski i Piotr Wolań­ski, przed­sta­wi­cie­le Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów, insty­tu­cji woj­sko­wych, Pra­wo­sław­ne­go Ordy­na­ria­tu WP, firm, ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych, sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji tech­nicz­nych, z któ­ry­mi pro­fe­sor współ­pra­cu­je. W tej szcze­gól­nej cere­mo­nii dok­to­ro­wi hono­ris cau­sa towa­rzy­szy­ła naj­bliż­sza rodzi­na, współ­pra­cow­ni­cy z Kate­dry Śro­do­wi­ska i Bio­ana­li­ty­ki Wydzia­łu Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka, przy­ja­cie­le i kole­dzy.

 „Spo­łecz­ność aka­de­mic­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej czu­je się zaszczy­co­na, powie­rza­jąc naj­wyż­szą god­ność hono­ro­wą uczel­ni w tak wybit­ne i zasłu­żo­ne ręce. (…) Pro­fe­sor Bogu­sław Buszew­ski od wie­lu lat jest praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a współ­pra­ca nauko­wa z pro­fe­so­rem zaowo­co­wa­ła wie­lo­ma wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi. Pro­fe­sor recen­zo­wał licz­ne pra­ce dok­tor­skie i prze­wod­ni­czył kil­ku prze­wo­dom habi­li­ta­cyj­nym naszych pra­cow­ni­ków” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, otwie­ra­jąc uro­czy­stość. Wyra­ził rów­nież nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę, a w imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej zło­żył prof. Buszew­skie­mu życze­nia wszel­kiej pomyśl­no­ści, zdro­wia, wytrwa­ło­ści oraz dal­szych suk­ce­sów w pra­cy zawo­do­wej i życiu oso­bi­stym.

For­mal­ne uchwa­ły Rady Wydzia­łu i Sena­tu WAT oraz krót­ką histo­rię wsz­czę­cia pro­ce­du­ry nada­nia tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. Buszew­skie­mu przed­sta­wił dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło. Zwró­cił rów­nież uwa­gę, że pro­ces nada­nia god­no­ści hono­ro­wej pro­fe­so­ro­wi zaini­cjo­wał prof. dr. hab. inż. Jerzy Cho­ma.

W lau­da­cji, prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, pro­mo­tor dok­to­ra­tu, pod­kre­ślił wybit­ny doro­bek nauko­wy, dydak­tycz­ny i orga­ni­za­cyj­ny prof. Buszew­skie­go: „Dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­cza, jaką pro­wa­dzi pro­fe­sor Bogu­sław Buszew­ski od ponad 40 lat, doty­czy zagad­nień inter­dy­scy­pli­nar­nych, głów­nie z pogra­ni­cza che­mii fizycz­nej, che­mii medycz­nej i che­mii ana­li­tycz­nej. (…) Ta inter­dy­scy­pli­nar­ność w wyko­na­niu Pana Pro­fe­so­ra ma jeden nad­rzęd­ny cel: moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia che­micz­ne­go czą­ste­czek na dro­dze metod sepa­ra­cyj­nych (chro­ma­to­gra­fii, tech­nik elek­tro­mi­gra­cyj­nych). Siłą spraw­czą i napę­do­wą jest dla Pana Pro­fe­so­ra wie­dza uzy­ska­na w trak­cie badań pod­sta­wo­wych, któ­re zawsze były dla nie­go impul­sem do prak­tycz­nych opra­co­wań słu­żą­cych wydzie­la­niu, wzbo­ga­ca­niu, roz­dzie­la­niu i ozna­cza­niu róż­nych indy­wi­du­ów w skom­pli­ko­wa­nych mie­sza­ni­nach. Dru­gim waż­nym argu­men­tem inspi­ru­ją­cym pro­fe­so­ra do pod­ję­cia badań prze­bie­ga­ją­cych na gra­ni­cy dwóch świa­tów, świa­ta zewnętrz­ne­go i wewnętrz­ne­go komór­ki, była che­mia komór­ki. Obej­mu­je ona nie tyl­ko che­mię śro­do­wi­ska czy bio­tech­no­lo­gię, ale tak­że che­mię medycz­ną, far­ma­ceu­tycz­ną czy tok­sy­ko­lo­gię.”  O związ­kach prof. Buszew­skie­go z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną prof. Czu­pryń­ski powie­dział: „Od wie­lu lat prof. Buszew­ski ma bar­dzo żywe kon­tak­ty z naukow­ca­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wie­lo­krot­nie doświad­czy­li oni jego pomo­cy i życz­li­wo­ści w zakre­sie roz­wo­ju nauko­we­go i współ­pra­cy badaw­czej.”

Pro­mo­tor zwró­cił rów­nież uwa­gę na osią­gnię­cia orga­ni­za­cyj­ne prof. Buszew­skie­go.  Utwo­rzo­na od pod­staw i kie­ro­wa­na przez pro­fe­so­ra Kate­dra Che­mii Śro­do­wi­ska i Bio­ana­li­ty­ki na Wydzia­le Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ośrod­ków badań śro­do­wi­sko­wej che­mii ana­li­tycz­nej i bio­ana­li­tycz­nej w Pol­sce.

Prof. Buszew­ski to rów­nież uzna­ny i sza­no­wa­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Ota­cza nie­zwy­kłą życz­li­wo­ścią mło­dych adep­tów nauki. Wypro­mo­wał 38 dok­to­rów i opie­ko­wał się nauko­wo 18 habi­li­tan­ta­mi. Aktu­al­nie jest pro­mo­to­rem 9 dok­to­ra­tów. Recen­zo­wał 93 roz­pra­wy dok­tor­skie (w tym 17 zagra­nicz­nych), 42 roz­pra­wy habi­li­ta­cyj­ne i 40 wnio­sków o tytuł pro­fe­so­ra. Napi­sał recen­zje 7 wnio­sków o tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa. Osią­gnię­cia i pozy­cję nauko­wą pro­fe­so­ra potwier­dza jego licz­ny udział w komi­te­tach redak­cyj­nych i nauko­wych cza­so­pism w kra­ju i zagra­ni­cą oraz człon­ko­stwo w komi­te­tach Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go i Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów.

Na ręce dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. dr. hab. Bogu­sła­wa Buszew­skie­go wpły­nę­ło wie­le listów gra­tu­la­cyj­nych i życzeń z oka­zji uro­czy­sto­ści m.in. od: wice­pre­ze­sa PAN prof. Paw­ła Rowiń­skie­go, dyrek­to­ra NCBR prof. Macie­ja Cho­row­skie­go, arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, prof. Mie­czy­sła­wa Jaroń­ca z Wydzia­łu Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Sta­no­we­go Kent oraz rek­to­rów szkół wyż­szych.

Mowy gra­tu­la­cyj­ne wygło­si­li obec­ni na uro­czy­sto­ści: mar­sza­łek Woje­wódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skie­go Piotr Cał­bec­ki, rek­tor Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go w Olsz­ty­nie prof. Ryszard Górec­ki i rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go we Wro­cła­wiu  prof. Tade­usz Trzisz­ka.

Przed wygło­sze­niem wykła­du pt. „Fascy­nu­ją­cy świat che­mii” prof. dr hab. Bogu­sław Buszew­ski podzię­ko­wał za uho­no­ro­wa­nie go tym zaszczyt­nym tytu­łem: „(…) Jest dla mnie ogrom­nym wyróż­nie­niem, że z woli Magni­fi­cen­cji Pana Rek­to­ra-Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk. prof. Tade­usza Szczur­ka i Wyso­kie­go Sena­tu, na wnio­sek Rady Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz moje­go pro­mo­to­ra, zosta­ła mi nada­na zaszczyt­na god­ność dok­to­ra hono­ris cau­sa. Z tego miej­sca pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za prze­pro­wa­dze­nie tego postę­po­wa­nia, przede wszyst­kim moje­mu pro­mo­to­ro­wi prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fo­wi Czu­pryń­skie­mu, jak też dzie­ka­no­wi Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii  prof. dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wo­wi Cudzi­ło oraz Wyso­kiej Radzie.”

Prze­sła­niem dla uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści mogą być sło­wa pro­fe­so­ra: „Wszyst­ko to co osią­gną­łem osią­gnąć moż­na poprzez cięż­ką i sys­te­ma­tycz­ną pra­cę. Waż­ny jest rów­nież sza­cu­nek do osób dru­gich i trze­cich. Sza­cu­nek taki wynio­słem z domu rodzin­ne­go. Tu jak bume­rang wra­ca­ją sło­wa moje­go dziad­ka – lwo­wia­ka: Pamię­taj Bodziu buduj jak ksiądz, zarzą­dzaj jak Szwab, odży­wiaj się jak Żyd, a żyj god­nie jak Pan nam naka­zał. Sta­ram się to pamię­tać z poko­rą, poko­rą bo zda­ję sobie spra­wę ze swo­jej ułom­no­ści w wie­lu sfe­rach i wiem, jak wie­le przede mną pra­cy”.

Uro­czy­stość nada­nia tytu­łu i god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. Buszew­skie­mu zakoń­czy­ło wrę­cze­nie Mu oko­licz­no­ścio­we­go ryn­gra­fu przez rek­to­ra-komen­dan­ta WAT i wpis hono­ro­we­go dok­to­ra do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Seba­stian Jurek