Strona główna » Aktualności » Prof. Woliński honorowym doktorem WAT

Prof. Woliński honorowym doktorem WAT

W dniu 20 listo­pa­da br. w sali Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się donio­sła w życiu każ­dej uczel­ni uro­czy­stość – nada­nia tytu­łu i wrę­cze­nia dyplo­mu Dok­to­ra Hono­ris Cau­sa. Naj­wyż­szą god­ność aka­de­mic­ką Senat WAT powie­rzył wybit­ne­mu naukow­co­wi i bada­czo­wi w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii i zasto­so­wań przy­rzą­dów opto­elek­tro­nicz­nych, w tym foto­ka­tod pół­prze­źro­czy­stych, a tak­że teo­rii i badań pod­sta­wo­wych lase­rów gazo­wych, lase­rów cia­ła sta­łe­go, ich kon­struk­cji i apli­ka­cji, prof. dr. hab. inż. Wie­sła­wo­wi Leonar­do­wi Woliń­skie­mu.

W uchwa­le Sena­tu WAT nr 59 z dnia 29 paź­dzier­ni­ka 2015 r. czy­ta­my:

Na wnio­sek Rady Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki i w opar­ciu o pozy­tyw­ne opinie/…/, a tak­że uchwa­ły Rady Nauko­wej Insty­tu­tu Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej i Sena­tu Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, uchwa­la się co nastę­pu­je:

Za wybit­ny wkład w roz­wój elek­tro­ni­ki kwan­to­wej, fizy­ki lase­rów i opto­elek­tro­ni­ki oraz za aktyw­ną współ­pra­cę z naszym śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim nada­je pio­nie­ro­wi tech­ni­ki lase­ro­wej w Pol­sce, orga­ni­za­to­ro­wi życia nauko­we­go, nauczy­cie­lo­wi i wycho­waw­cy kil­ku poko­leń kadr nauko­wych prof. dr. hab. inż. Wie­sła­wo­wi Leonar­do­wi WOLIŃSKIEMU tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

Tyle ofi­cjal­ny komu­ni­kat. Miła uro­czy­stość wrę­cze­nia tytu­łu i god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa roz­po­czę­ła się od pie­śni Gau­de Mater Polo­nia, wej­ścia orsza­ku rek­to­rów z zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni i człon­ków Sena­tu WAT, wpro­wa­dze­nia sztan­da­ru Aka­de­mii, ode­gra­niu hym­nu pań­stwo­we­go oraz powi­ta­nia gości przez JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka. Wśród gości obec­ni byli: recen­zen­ci dorob­ku nauko­we­go boha­te­ra uro­czy­sto­ści pro­fe­so­ro­wie Maciej Bugaj­ski z Insty­tu­tu Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej, Zdzi­sław Jan­kie­wicz z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT i Janusz Mrocz­ka z Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej oraz pro­mo­tor prof. Anto­ni Rogal­ski czło­nek rze­czy­wi­sty PAN. Na uro­czy­stość przy­by­li przed­sta­wi­cie­le Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, poli­tech­nik : Bia­ło­stoc­kiej , War­szaw­skiej i Wro­cław­skiej, pro­fe­so­ro­wie i pra­cow­ni­cy Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej oraz WAT.

Wita­jąc głów­ne­go gościa uro­czy­sto­ści prof. W. Woliń­skie­go rek­tor WAT powie­dział m.in. „Dok­to­rat Hono­ris Cau­sa jako sym­bol i wyraz aka­de­mic­ko­ści przy­zna­wa­ny był i jest oso­bom, któ­re poło­ży­ły szcze­gól­ne zasłu­gi dla roz­wo­ju nauki poprzez odkry­cia nauko­we, ini­cjo­wa­nie nowych kie­run­ków badaw­czych oraz inte­gro­wa­nie śro­do­wi­ska nauko­we­go wokół waż­nej pro­ble­ma­ty­ki. W naszej uczel­ni, gdzie powstał pierw­szy w Pol­sce laser, tym bar­dziej kul­ty­wu­je­my te war­to­ści w obsza­rze teo­rii i badań zja­wisk pod­sta­wo­wych lase­rów gazo­wych, lase­rów cia­ła sta­łe­go, ich kon­struk­cji i apli­ka­cji. A jest to dome­na dzia­łal­no­ści nauko­wej Pro­fe­so­ra Wie­sła­wa Woliń­skie­go.

Uczel­nia nasza prze­ję­ła wie­le powszech­nie uzna­nych tra­dy­cji aka­de­mic­kich. Jed­ną z nich jest hono­ro­wa­nie ludzi wybit­nych i zasłu­żo­nych w pra­cy nauko­wej, w dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej i w życiu spo­łecz­nym tytu­łem dok­to­ra hono­ris cau­sa. W ten wyjąt­ko­wy spo­sób daje­my wyraz nasze­go uzna­nia, sza­cun­ku i wdzięcz­no­ści dla Oso­by, któ­ra jest auto­ry­te­tem nauko­wym i moral­nym. Tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa jest wiel­kim, pre­sti­żo­wym wyróż­nie­nie zarów­no dla Kan­dy­da­ta, jak i uczel­ni nada­ją­cej ten tytuł ” – powie­dział rek­tor WAT. Dodał jed­no­cze­śnie, że nasza uczel­nia jest zaszczy­co­na fak­tem, iż może korzy­stać z wie­dzy, doświad­cze­nia i życz­li­wo­ści Pro­fe­so­ra, któ­ry choć zwią­zał swo­ją zawo­do­wą karie­rę z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską od wie­lu już lat ści­śle współ­pra­cu­je z kadrą nauko­wą naszej Alma Mater.

W imie­niu swo­im i całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej rek­tor WAT zło­żył prof. Woliń­skie­mu gra­tu­la­cje i życzył wszel­kiej pomyśl­no­ści, zdro­wia, wytrwa­ło­ści oraz dal­szych suk­ce­sów w pra­cy zawo­do­wej i życiu oso­bi­stym.

Następ­nie głos zabrał dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki płk dr inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, któ­ry zaini­cjo­wał pro­ces nada­nia god­no­ści hono­ro­wej prof. W. Woliń­skie­mu, przy­po­mi­na­jąc pro­ce­du­rę wsz­czę­cia nada­nia tytu­łu w dzie­dzi­nie, któ­ra jest upra­wia­na w tym insty­tu­cie.

Lau­da­cję na cześć nowe­go dok­to­ra hono­ris cau­sa WAT wygło­sił prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, czło­nek rze­czy­wi­sty PAN, pro­mo­tor hono­ro­we­go dok­to­ra­tu prof. Woliń­skie­go. „Każ­dy, komu zna­ny jest trud nauko­wych docie­kań i dywa­ga­cji, wie jak bez­cen­nych może być kil­ka wypo­wie­dzia­nych w pro­stych sło­wach rad i wska­zó­wek pocho­dzą­cych od Mistrza, od oso­by, któ­rej auto­ry­tet uzna­je­my i podzi­wia­my” – powie­dział m.in. prof. Rogal­ski, któ­ry oprócz pre­zen­ta­cji dorob­ku i osią­gnięć nauko­wych prof. Woliń­skie­go, zwró­cił uwa­gę na cechy Jego oso­bo­wo­ści. Zapo­zna­jąc zebra­nych z życio­ry­sem pre­kur­so­ra i pio­nie­ra opto­elek­tro­ni­ki w Pol­sce, osią­gnię­cia­mi prof. W. Woliń­skie­go, karie­rą nauko­wą pod­kre­ślił rów­no­cze­śnie Jego nie­tu­zin­ko­wą oso­bo­wość wyra­ża­ją­cą się ogrom­ną życz­li­wo­ścią i oka­zy­wa­nym wspar­ciem dla mło­dej kadry nauko­wej w naszym kra­ju.

Dzię­ku­jąc za przy­zna­ny tytuł i wie­le cie­płych słów pod swo­im adre­sem, prof. Woliń­ski pod­kre­ślił, że czu­je się dum­ny i zaszczy­co­ny, iż wyróż­nie­nie naj­wyż­szej ran­gi nada­ła Mu Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na – uczel­nia, któ­ra od począt­ku do dnia dzi­siej­sze­go jest wio­dą­cą pla­ców­ką w tech­ni­ce lase­ro­wej. W swo­im krót­kim wystą­pie­niu hono­ro­wy dok­tor WAT podzię­ko­wał ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do otrzy­ma­nia przez Pro­fe­so­ra god­no­ści hono­ro­wej. Nawią­zał rów­nież do wspól­nych dzia­łań upo­wszech­nia­nia wie­dzy z zakre­su tech­ni­ki lase­ro­wej w Pol­sce i wyszko­le­nia zna­ko­mi­tej kadry nauko­wej w tej dzie­dzi­nie.

Oko­licz­no­ścio­wy wykład na temat roz­wo­ju tech­ni­ki lase­ro­wej na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej i wio­dą­cej roli w tym pro­ce­sie prof. Woliń­skie­go wygło­sił wycho­wa­nek i dłu­go­let­ni bli­ski współ­pra­cow­nik dok­to­ra hono­ro­we­go, prof. dr hab. inż. Michał Mali­now­ski z PW.

Listy gra­tu­la­cyj­ne od prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN odczy­tał prof. Ste­fan Hahn, czło­nek rze­czy­wi­sty PAN, a od rek­to­ra PW dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych prof. Krzysz­tof Zarem­ba.

Uro­czy­stość nada­nia tytu­łu i god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. W. Woliń­skie­mu zakoń­czy­ło wrę­cze­nie Mu oko­licz­no­ścio­we­go ryn­gra­fu przez rek­to­ra WAT i wpis hono­ro­we­go dok­to­ra do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT oraz zło­że­nie wią­zan­ki kwia­tów przed pomni­kiem pierw­sze­go komen­dan­ta WAT gen. Flo­ria­na Grab­czyń­skie­go.

Jerzy Mar­kow­ski
foto: Ali­cja Kar­wow­ska