» » Prof. Namieśnik honorowym doktorem WAT

Prof. Namieśnik honorowym doktorem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Prof. dr hab. inż. Jacek Namie­śnik – wybit­ny uczo­ny, twór­ca gdań­skiej szko­ły che­mii ana­li­tycz­nej, 2 grud­nia br. ode­brał tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tytuł ten Senat WAT przy­znał uchwa­łą z dnia 25 czerw­ca br. w uzna­niu doko­nań Pro­fe­so­ra z zakre­su metod ana­li­zy i moni­to­rin­gu zanie­czysz­czeń śro­do­wi­ska oraz wiel­kich zasług dla roz­wo­ju tech­nik i przy­rzą­dów ana­li­tycz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w bada­niach bio­me­dycz­nych i eko­tok­sy­ko­lo­gicz­nych a tak­że za owoc­ną współ­pra­cę z naukow­ca­mi z WAT.

Na uro­czy­stość nada­nia prof. J.Namieśnikowi tytu­łu i god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa WAT, któ­ra roz­po­czę­ła się wej­ściem orsza­ku rek­to­rów z zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni i człon­ków Sena­tu WAT, wpro­wa­dze­niem sztan­da­ru Aka­de­mii i odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go, przy­by­ło wie­lu gości. Przy­by­li oczy­wi­ście opie­ku­no­wie hono­ro­we­go dok­to­ra­tu czy­li: pro­mo­tor prof. Krzysz­tof Czu­pryń­ski – pro­rek­tor ds. nauko­wych WAT, recen­zen­ci dorob­ku nauko­we­go boha­te­ra uro­czy­sto­ści pro­fe­so­ro­wie: Sta­ni­sław Cudzi­ło – dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, Zbi­gniew Brzóz­ka – dzie­kan Wydzia­łu Che­micz­ne­go Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas tak­że: repre­zen­tu­ją­cy dowód­cę gene­ral­ne­go RSZ – gen. dyw. pil. Jerzy Fry­czyń­ski, szef Zarzą­du Kie­ro­wa­nia i Dowo­dze­nia-P6 SG WP – gen. bryg. Józef Nasiad­ka, wice­pre­zes PAN – prof. Elż­bie­ta Frąc­ko­wiak, przed­sta­wi­cie­le Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów, licz­ne gro­no pro­fe­so­rów PAN, DHC WAT – prof. Piotr Wolań­ski, rek­to­rzy, pro­rek­to­rzy i dzie­ka­ni szkół wyż­szych, byli rek­to­rzy WAT, dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wych, firm, przed­sta­wi­cie­le poli­cji, żan­dar­me­rii woj­sko­wej a tak­że przy­ja­cie­le i współ­pra­cow­ni­cy pro­fe­so­ra Namie­śni­ka z Kate­dry Che­mii Ana­li­tycz­nej Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej, pro­fe­so­ro­wie i pra­cow­ni­cy PG, przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji nauko­wych, z któ­ry­mi Pro­fe­sor współ­pra­cu­je. W tej pod­nio­słej chwi­li prof. Jac­ko­wi Namie­śni­ko­wi towa­rzy­szy­ła naj­bliż­sza rodzi­na – żona Kry­sty­na i cór­ka Kata­rzy­na. Obec­ni byli rów­nież pro­fe­so­ro­wie, kadra nauko­wo-dydak­tycz­na i pra­cow­ni­cy WAT.

„/…/Aktywność nauko­wa prof. Namie­śni­ka wykra­cza dale­ko poza macie­rzy­stą uczel­nię czy­li Poli­tech­ni­kę Gdań­ską, z któ­rą zwią­za­ny jest od 1972 roku. Pro­fe­sor współ­pra­cu­je z wie­lo­ma uczel­nia­mi. Peł­ni wie­le funk­cji w pre­sti­żo­wych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych gre­miach nauko­wych. Dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to zaszczyt móc korzy­stać z wie­dzy, doświad­cze­nia i życz­li­wo­ści Pro­fe­so­ra, któ­rej wyra­zem jest owoc­na współ­pra­ca z naszą Alma Mater. Nada­nie Pro­fe­so­ro­wi Namie­śni­ko­wi god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa jest potwier­dze­niem uzna­nia śro­do­wi­ska nauko­we­go zarów­no Aka­de­mii, jak i ośrod­ków opi­niu­ją­cych dok­to­rat tj. Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie, dla Jego impo­nu­ją­ce­go dorob­ku naukowego./…/ W imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyra­żam radość, że mogli­śmy w ten spo­sób uho­no­ro­wać naukow­ca o świa­to­wym pre­sti­żu i przy­ja­cie­la naszej uczel­ni. Wita­my z rado­ścią Pana Pro­fe­so­ra w naszej „watow­skiej rodzi­nie” –   mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk.

Prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, jako pro­mo­tor hono­ro­we­go dok­to­ra­tu dla Pro­fe­so­ra J. Namie­śni­ka, wygło­sił lau­da­cję na cześć dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go w ponad sześć­dzie­się­cio­let­niej histo­rii uczel­ni dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W lau­da­cji, oprócz pre­zen­ta­cji dorob­ku i osią­gnięć nauko­wych prof. Jac­ka Namie­śni­ka, zwró­cił uwa­gę na Jego życz­li­wość, ogrom­ną pra­co­wi­tość i aktyw­ność zawo­do­wą, a tak­że auto­ry­tet, któ­rym cie­szy się zarów­no wśród naukow­ców, jak i stu­den­tów. „/…/Dziś pra­gnie­my uho­no­ro­wać tym tytu­łem prof. dr. hab. inż. Jac­ka Namie­śni­ka – wybit­ne­go che­mi­ka ana­li­ty­ka, cenio­ne­go bada­cza, zna­ko­mi­te­go nauczy­cie­la i wycho­waw­cę, czło­wie­ka, któ­re­go głę­bo­ka wie­dza inter­dy­scy­pli­nar­na i eru­dy­cja wzbu­dza­ją powszech­ny podziw. Pra­co­wi­tość i talent orga­ni­za­tor­ski mogą być wzo­rem dla nas wszyst­kich, a Jego życz­li­wość zjed­nu­je Mu przy­ja­ciół w Pol­sce i za granicą./…/ Od wie­lu lat Pan Pro­fe­sor współ­pra­cu­je z naszą Aka­de­mią. Wie­lo­krot­nie doświad­czy­li­śmy jego pomo­cy i ser­decz­no­ści. Każ­dy, komu zna­ny jest trud nauko­wych docie­kań wie, jak bez­cen­nych może być kil­ka wypo­wie­dzia­nych w pro­stych sło­wach rad i wska­zó­wek pocho­dzą­cych od Mistrza, od oso­by, któ­rej auto­ry­tet uzna­je­my i podzi­wia­my. A na takie życz­li­we rady, wska­zów­ki i wspar­cie od pro­fe­so­ra Namie­śni­ka pra­cow­ni­cy WAT zawsze mogli i mogą liczyć, włącz­nie z auto­rem tych słów”.

Dzię­ku­jąc za przy­zna­ny tytuł i god­ność dok­to­ra hono­ris cau­sa, pro­fe­sor Namie­śnik powie­dział m.in.: (…)sto­ję tutaj na drżą­cych nogach i drży mi głos. Mam przed sobą wie­lu gene­ra­łów a ja jestem tyl­ko skrom­nym plu­to­no­wym pod­cho­rą­żym ze zda­nym egza­mi­nem na oficera./…/Moje naj­go­ręt­sze podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do JM Komen­dan­ta WAT gen. dyw. prof. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka, wyso­kie­go Sena­tu WAT a tak­że do rady Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii i dzie­ka­na prof. S. Cudzi­ło. Ser­decz­nie dzię­ku­ję prof. K. Czu­pryń­skie­mu za nie­usta­ją­ce wyra­zy życz­li­wo­ści i przyjaźni./…/Jestem szczę­śli­wy, że tru­du oce­ny moje­go dorob­ku pod­ję­li się lumi­na­rze nauk, któ­rzy swo­ją dzia­łal­no­ścią już odci­snę­li pięt­no na nauce światowej./…/Przyznanie mi god­no­ści i tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa WAT trak­tu­ję jako kre­dyt zaufa­nia do mnie i wia­rę, że nasza owoc­na współ­pra­ca będzie się roz­wi­ja­ła i będzie korzyst­na dla wszyst­kich”.

Uro­czy­stość zakoń­czył wykład Pro­fe­so­ra: Moja przy­go­da z che­mią ana­li­tycz­ną oraz wpis hono­ro­we­go dok­to­ra do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT.

Na ręce DHC prof. dr. hab. inż. Jac­ka Namie­śni­ka wpły­nę­ło wie­le listów gra­tu­la­cyj­nych i życzeń z oka­zji dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści m.in. od: wice­pre­ze­sa Rady Mini­strów – Jaro­sła­wa Gowi­na, mini­stra nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go; mar­szał­ka woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go – Ada­ma Stru­zi­ka; pre­ze­sa PAN – prof. Jerze­go Duszyń­skie­go; dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Nauki – prof. Zbi­gnie­wa Błoc­kie­go oraz rek­to­rów szkół wyż­szych z całe­go kra­ju.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Grze­gorz Rosiń­ski