» » Prof. Janusz Mroczka doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej

Prof. Janusz Mroczka doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej

wpis w: Aktualności | 0

Prof. dr hab. inż. Janusz Mrocz­ka, czło­nek kore­spon­dent PAN otrzy­mał 6 mar­ca tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Ten wybit­ny nauko­wiec w dzie­dzi­nie metro­lo­gii, opto­elek­tro­ni­ki i foto­ni­ki został doce­nio­ny przez uczel­nię przede wszyst­kim za świa­to­we osią­gnię­cia nauko­we i współ­pra­cę z Wydzia­łem Elek­tro­ni­ki i Insty­tu­tem Opto­elek­tro­ni­ki WAT w zakre­sie roz­wo­ju kadry nauko­wej i reali­za­cji wspól­nych badań.

Prof. Janusz Mrocz­ka (ur. 27 kwiet­nia 1952 r. w Dębi­cy) zawo­do­wo zwią­za­ny jest z Poli­tech­ni­ką Wro­cław­ską, gdzie od 1998 r. kie­ru­je zało­żo­ną przez sie­bie Kate­drą Metro­lo­gii Elek­tro­nicz­nej i Foto­nicz­nej. Był dłu­go­let­nim prze­wod­ni­czą­cym Komi­te­tu Metro­lo­gii i Apa­ra­tu­ry Nauko­wej PAN. Od 2013 r. jest człon­kiem Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów. Pro­fe­sor bar­dzo aktyw­nie dzia­ła w orga­ni­za­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych. Jest człon­kiem SPIE – The Inter­na­tio­nal Socie­ty for Opti­cal Engi­ne­ering oraz Inter­na­tio­nal Tech­ni­cal Wor­king Gro­up on Pene­tra­ting Radia­tion, USA. Aktyw­ność nauko­wa prof. Mrocz­ki obej­mu­je zagad­nie­nia meto­do­lo­gii pro­ce­su poznaw­cze­go oraz zasto­so­wa­nia zaawan­so­wa­nych metod ana­li­zy do pozy­ski­wa­nia nowej, dokład­niej­szej wie­dzy o bada­nych obiek­tach. Dome­ną jego prac jest powięk­sza­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia infor­ma­cji zawar­tej w pomia­rach pośred­nich i tech­no­lo­gia tzw. metro­lo­gii odwrot­nej, któ­rej jest świa­to­wym pio­nie­rem uzna­nym w kra­ju i na świe­cie.

„Doro­bek nauko­wy prof. Mrocz­ki, kształ­ce­nie i wycho­wy­wa­nie nowych poko­leń naukow­ców uzy­ska­ły uzna­nie śro­do­wi­ska nauko­we­go w ska­li kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej” – mówił pod­czas uro­czy­sto­ści rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Dodał, że dok­to­rat hono­ris cau­sa jest nie tyl­ko uzna­niem osią­gnięć naukow­ca, ale rów­nież aktem, w któ­rym sta­wia się go, jako wzór do naśla­do­wa­nia przez człon­ków spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. „Jest to wyjąt­ko­wy wyraz uzna­nia i sza­cun­ku dla oso­by, któ­ra sta­no­wi auto­ry­tet nie tyl­ko nauko­wy, ale rów­nież moral­ny” – pod­kre­ślał rek­tor. Zwró­cił rów­nież szcze­gól­ną uwa­gę na współ­pra­cę pro­fe­so­ra z Wydzia­łem Elek­tro­ni­ki i Insty­tu­tem Opto­elek­tro­ni­ki. „Współ­pra­ca ta zaowo­co­wa­ła wie­lo­ma wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi, opra­co­wa­ny­mi pro­gra­ma­mi stu­diów i sze­ro­ką dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną. Pro­fe­sor Janusz Mrocz­ka reali­zu­jąc z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną  pro­jek­ty badaw­cze oraz kon­fe­ren­cje nauko­we zasłu­żył się dla roz­wo­ju sze­ro­kiej współ­pra­cy mię­dzy zespo­ła­mi nauko­wy­mi naszej uczel­ni” – mówił gen. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

W lau­da­cji, pro­mo­tor dok­to­ra­tu prof. dr hab. inż. Adam Kawa­lec przed­sta­wił impo­nu­ją­ce osią­gnię­cia prof. Mrocz­ki pod­kre­śla­jąc jego duże zasłu­gi w roz­wo­ju mło­dych naukow­ców. „Pro­fe­sor posia­da nie­zwy­kłą umie­jęt­ność w poszu­ki­wa­niu ambit­nych zadań nauko­wych na świa­to­wym pozio­mie, co pozwo­li­ło mło­dym adep­tom nauki na reali­za­cję wspól­nych z ośrod­ka­mi fran­cu­ski­mi dok­to­ra­tów co-tutel­le. Taka współ­pra­ca i reali­za­cja roz­pra­wy ma zasad­ni­czą korzyść dla dok­to­ran­tów ze wzglę­du na wyma­ga­ne sta­że krót­ko­ter­mi­no­we we Fran­cji i moż­li­wość pro­wa­dze­nia zaawan­so­wa­nych badań w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że wszyst­kie pra­ce dok­tor­skie i habi­li­ta­cyj­ne były powią­za­ne z pro­ble­ma­mi badaw­czy­mi nie­zbęd­ny­mi do roz­wią­za­nia w ramach reali­zo­wa­nych gran­tów” – uza­sad­niał pro­mo­tor. Z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną prof. Janusz Mrocz­ka zwią­za­ny jest od wie­lu lat zarów­no w obsza­rze roz­wo­ju kadry nauko­wej, jak rów­nież badań nauko­wych. „Recen­zo­wał wie­le naszych roz­praw dok­tor­skich, habi­li­ta­cyj­nych oraz prze­wod­ni­czył komi­sjom habi­li­ta­cyj­nym. Opi­nio­wał wnio­ski o nada­nie tytu­łu pro­fe­so­ra pra­cow­ni­kom nauko­wym WAT, a tak­że wnio­sek o nada­nie upraw­nień nauko­wych w dys­cy­pli­nie elek­tro­ni­ka Insty­tu­to­wi Opto­elek­tro­ni­ki” – wymie­niał prof. Kawa­lec. Pod­kre­ślił rów­nież inne bar­dzo waż­ne osią­gnię­cia prof. Mrocz­ki, takie jak wpro­wa­dze­nie na tzw. listę fila­del­fij­ską kra­jo­we­go cza­so­pi­sma „Metro­lo­gy and Measu­re­ment Sys­tems”, czy utwo­rze­nie spe­cjal­no­ści Apa­ra­tu­ra Elek­tro­nicz­na na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

Postę­po­wa­nie o nada­nie tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa prof. Mrocz­ce roz­po­czę­ło się z ini­cja­ty­wy dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT prof. dr. hab. inż. Andrze­ja Dobro­wol­skie­go. Popar­ły je Rady Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki i Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT. Opi­nie wspie­ra­ją­ce wpły­nę­ły rów­nież od osób współ­pra­cu­ją­cych z pro­fe­so­rem w innych ośrod­kach badaw­czych, recen­zen­tów dok­to­ra­tu, prof. dr. hab. inż. Ada­ma Bień­kow­skie­go i Sena­tu Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, prof. dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wa Szcze­pań­skie­go i Sena­tu Aka­de­mii Mor­skiej w Gdy­ni oraz prof. dr. hab. inż. Andrze­ja Zają­ca i Sena­tu Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej. Na pod­sta­wie jed­no­znacz­nie pozy­tyw­nych opi­nii Senat WAT, na posie­dze­niu w dniu 22 listo­pa­da 2018 r. posta­no­wił nadać tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wybit­ne­mu spe­cja­li­ście nauk tech­nicz­nych prof. Janu­szo­wi Mrocz­ce.

Pro­fe­sor Mrocz­ka odbie­ra­jąc zaszczyt­ne wyróż­nie­nie podzię­ko­wał całej spo­łecz­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za przy­chyl­ność oraz nada­nie mu tej naj­wyż­szej god­no­ści aka­de­mic­kiej. „Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w prze­pro­wa­dze­nie tego postę­po­wa­nia, któ­rzy tak sta­ran­nie, pedan­tycz­nie i mister­nie przy­go­to­wa­li mate­ria­ły i całą opra­wę tej wspa­nia­łej uro­czy­sto­ści. Spo­łecz­ność aka­de­mic­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nada­jąc mi ten tytuł życz­li­wie przy­ję­ła mnie do swo­jej wspól­no­ty i gro­na dok­to­rów hono­ris cau­sa tej uczel­ni” – mówił hono­ro­wy dok­tor. Prof. Mrocz­ka opo­wie­dział tak­że o swo­ich doświad­cze­niach w murach Aka­de­mii. „To, co dane mi było zaob­ser­wo­wać przy­jeż­dża­jąc do WAT‑u w minio­nych dwu­dzie­stu latach, to ofen­syw­na, odważ­na i zorien­to­wa­na na przy­szłość i mło­dość stra­te­gia Waszej i obec­nie już mojej Alma­Ma­ter. Jestem nie­zwy­kle wdzięcz­ny za to wyróż­nie­nie. Moje sło­wa podzię­ko­wa­nia wią­żę ze zobo­wią­za­niem słu­że­nia Waszej i mojej Alma Mater w jej roz­kwi­cie i aspi­ra­cjach. (…) Moją oso­bo­wość ukształ­to­wa­ły róż­ne inte­rak­cje z róż­ny­mi ludź­mi, od wie­lu od nich czer­pa­łem wie­dzę, od innych doświad­cze­nie życio­we, od innych poczu­cie humo­ru i spo­sób dystan­so­wa­nia się od sie­bie. Nie spo­sób wymie­nić tego, co obco­wa­nie z dru­gim czło­wie­kiem daje każ­de­mu z nas. Dzi­siaj mogę powie­dzieć, że to oni są tymi ano­ni­mo­wy­mi współ­au­to­ra­mi moje­go suk­ce­su” – powie­dział dok­tor hono­ris cau­sa WAT prof. Janusz Mrocz­ka.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści w Klu­bie WAT prof. Mrocz­ka wygło­sił wykład zaty­tu­ło­wa­ny „Tęcza w pro­ce­sie poznaw­czym”.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest już czwar­tą uczel­nią, któ­ra przy­zna­ła tę zaszczyt­ną god­ność aka­de­mic­ką prof. Mrocz­ce, wcze­śniej otrzy­mał ją od trzech poli­tech­nik: Lubel­skiej (2014), Opol­skiej (2017) i Gdań­skiej (2019).

Na doro­bek nauko­wy prof. Mrocz­ki skła­da się 420 publi­ka­cji, w tym 118 w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych cza­so­pi­smach nauko­wych z tzw. listy JCR, a tak­że 8 paten­tów, 29 gran­tów (7 mię­dzy­na­ro­do­wych) i 24 wypro­mo­wa­nych dok­to­rów. Za dzia­łal­ność nauko­wą, dydak­tycz­ną i orga­ni­za­cyj­ną prof. Janusz Mrocz­ka został wyróż­nio­ny wie­lo­ma nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi, do któ­rych nale­żą min.: Nagro­da II stop­nia MEN, Nagro­da Wydzia­łu IV PAN, Sub­sy­dium Pro­fe­sor­skie FNP za 2005 r., Nagro­da Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go za Wybit­ne Osią­gnię­cia w  Opie­ce Nauko­wej i Dydak­tycz­nej w 2014 r., Nagro­da Pre­ze­sa Pol­skiej Aka­de­mii Nauk za 2015r., Nagro­da Nauko­wa im. prof. M. Suskie­go, Nagro­da Pro­fes­sor Opo­lien­sis w 2014 r. Został odzna­czo­ny m.in.: Krzy­żem Ofi­cer­skim OOP, Krzy­żem Kawa­ler­skim OOP, Zło­tym, Srebr­nym i Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi, Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej, Zło­tą Odzna­ką Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej z Bry­lan­tem, Meda­lem im. prof. Kazi­mie­rza Ida­szew­skie­go oraz Meda­lem im. prof. Wło­dzi­mie­rza Kru­kow­skie­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek