Strona główna » Aktualności » Próbne testy sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe

Próbne testy sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we, któ­rzy chcą spraw­dzić swo­ją spraw­ność fizycz­ną przed wła­ści­wym egza­mi­nem do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mogą wziąć udział w prób­nych testach orga­ni­zo­wa­nych w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 1. Pierw­sze takie testy odby­ły się w minio­ną sobo­tę, kolej­ne zapla­no­wa­ne zosta­ły na 15 czerw­ca o godz. 9.00 i 11.00.

Pod­czas testów wykwa­li­fi­ko­wa­ni nauczy­cie­le ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT poma­ga­ją kan­dy­da­tom pra­wi­dło­wo wyko­ny­wać trzy spraw­no­ści wyma­ga­ne na egza­mi­nie. Oprócz spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wo­ści, ćwi­cze­nia na tere­nie obiek­tów spor­to­wych, na któ­rych odbę­dą się egza­mi­ny poma­ga­ją kan­dy­da­tom dodat­ko­wo prze­ła­mać strach i nie­pew­ność. Nale­ży tyl­ko pamię­tać, żeby zabrać z sobą obu­wie oraz strój spor­to­wy (krót­kie spoden­ki gim­na­stycz­ne, koszul­kę odsła­nia­ją­cą sta­wy łok­cio­we oraz buty spor­to­we bez kol­ców).

Tego­rocz­ne pierw­sze prób­ne testy cie­szy­ły się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Kan­dy­da­ci oprócz pod­ję­cia prób spraw­no­ścio­wych pyta­li obec­nych na miej­scu przed­sta­wi­cie­li Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia o szcze­gó­ły rekru­ta­cji oraz o stu­dia w WAT. Kil­ka osób sko­rzy­sta­ło tak­że z pomo­cy w uzu­peł­nie­niu wnio­sków.

Na czym polegają próbne testy sprawnościowe?

Uczest­ni­cy mają moż­li­wość przy­stą­pie­nia do trzech prób spraw­no­ścio­wych w ramach testu spraw­no­ści fizycz­nej, któ­ry jest obo­wiąz­ko­wy na stu­dia woj­sko­we do WAT i obej­mu­je kolej­no nastę­pu­ją­ce trzy kon­ku­ren­cje:

 • kobie­ty:
  • test siły – zwis na drąż­ku o ugię­tych rękach [s],
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m [s],
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 800 m [s];
 • męż­czyź­ni:
  • test siły – pod­cią­ga­nie na drąż­ku [licz­ba powtó­rzeń],
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m [s],
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 1000 m [s].

Cał­ko­wi­ty czas trwa­nia testu to oko­ło dwie godzi­ny w cią­gu jed­ne­go dnia w trzech kon­ku­ren­cjach. Każ­dy z uczest­ni­ków prób­ne­go testu ma moż­li­wość prze­li­cze­nia wyni­ków na punk­ty i okre­śle­nia swo­je­go pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej.

Prób­ny spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej nie zastę­pu­je wła­ści­we­go egza­mi­nu, któ­ry odbę­dzie się w ter­mi­nie: 8 – 11 lip­ca 2019 r. O indy­wi­du­al­nie przy­dzie­lo­nym ter­mi­nie (dniu i godzi­nie) każ­dy kan­dy­dat został powia­do­mio­ny na swo­im kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, mailem oraz listow­nie tra­dy­cyj­ną pocz­tą.

Trenujesz w domu? Sprawdź jak w poprawny sposób wykonać ćwiczenia wchodzące w skład testu sprawności fizycznej
 • apli­ka­cja WATre­krut– zawie­ra wska­zów­ki w jaki spo­sób wła­ści­wie wyko­ny­wać ćwi­cze­nia oraz przy­kła­do­we tre­nin­gi;
 • film – ilu­stru­je jak w popraw­ny spo­sób wyko­nać ćwi­cze­nia wcho­dzą­ce w skład testu spraw­no­ści fizycz­nej pod­czas egza­mi­nu na stu­dia woj­sko­we do WAT.

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zachę­ca­my do kon­tak­tu ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT: sekre­ta­riat tel. 261 839 457; mgr Paweł Jawor­ski tel. 261 839 458.

­­­­­­­­­­­­