Strona główna » Aktualności » Premiera naszego „PREMIERA”

Premiera naszego „PREMIERA”

Na tar­gach MOTO SHOW w Kra­ko­wie odby­ła się ofi­cjal­na, publicz­na pre­mie­ra samo­cho­du zasi­la­ne­go wodo­rem powsta­łe­go w ramach pro­jek­tu pro­wa­dzo­ne­go w Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.  Wzbu­dził on nie­ma­łe zain­te­re­so­wa­nie publicz­no­ści, spe­cja­li­stów z bran­ży moto­ry­za­cyj­nej oraz mediów.

W poło­wie 2015 roku, zespół pro­jek­to­wy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. inż. Lesz­ka Jaro­sze­wi­cza, pro­wa­dzą­cy od wie­lu lat bada­nia pod­sta­wo­we nad mate­ria­ła­mi do prze­cho­wy­wa­nia wodo­ru, zapro­sił do reali­zo­wa­ne­go przez sie­bie pro­jek­tu gru­pę eks­per­tów two­rzą­cych nie­gdyś rdzeń zespo­łu AGH Racing team oraz fir­mę Riot Tech­no­lo­gies. Celem było wspól­ne stwo­rze­nie demon­stra­to­ra – jeż­dżą­ce­go labo­ra­to­rium, w  któ­rym w warun­kach „dro­go­wych” moż­na by było testo­wać pro­po­no­wa­ne i wypra­co­wa­ne w WAT roz­wią­za­nia do maga­zy­no­wa­nia wodo­ru w fazie sta­łej. Od począt­ku nie było mowy o kolej­nym pojeź­dzie na „odna­wial­ne ener­gie” stra­szą­cym wyglą­dem prze­chod­niów. W wyni­ku 6 mie­się­cy cięż­kiej pra­cy powstał spek­ta­ku­lar­ny pojazd o nowa­tor­skiej kon­struk­cji ukła­du zasi­la­nia i nie­po­wta­rzal­nym wyglą­dzie – HYDROCAR PREMIER.

Naj­waż­niej­szym z punk­tu widze­nia WAT ele­ment pojaz­du to pro­to­typ nowa­tor­skie­go zbior­ni­ka pozwa­la­ją­cy gro­ma­dzić wodór w fazie sta­łej (w meta­licz­nym prosz­ku). Zapew­nia on, z powo­du zasto­so­wa­ne­go uni­kal­ne­go roz­wią­za­nia inży­nier­skie­go, moż­li­wość szyb­kie­go łado­wa­nia, co nie jest typo­we dla tego typu ukła­dów. Zbior­nik jest ska­lo­wal­ny i na tyle uni­wer­sal­ny, że moż­na w nim zasto­so­wać róż­ne mate­ria­ły absor­bu­ją­ce wodór. Gaz ten zamie­nia­ny jest na prąd elek­trycz­ny przy pomo­cy ogni­wa pali­wo­we­go (o rela­tyw­nie niskiej mocy) pra­cu­ją­ce­go w ukła­dzie hybry­do­wym tzn. doła­do­wu­ją­cym aku­mu­la­to­ry pojaz­du. Aku­mu­la­to­ry zasi­la­ją 4 nie­za­leż­nie ste­ro­wa­ne, chło­dzo­ne cie­czą sil­ni­ki, każ­dy napę­dza­ją­cy jed­no koło samo­cho­du. Zasto­so­wa­nie wydaj­nych aku­mu­la­to­rów pozwa­la osią­gnąć wyso­ką moc ukła­du napę­do­we­go, nato­miast zasto­so­wa­nie ogni­wa pali­wo­we­go pozwa­la na zwięk­sze­nie jego zasięg. .

Nale­ży wspo­mnieć, że samo­chód został zapro­jek­to­wa­ny i wyko­na­ny od pod­staw przez eks­per­tów doświad­czo­nych w budo­wie samo­cho­dów wyści­go­wych w kla­sie for­mu­ła stu­dent (AGH Racing Team) oraz sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych (RIOT Tech­no­lo­gies  spin-off AGH). Zarów­no jego bry­ła, kon­struk­cja nośna i układ napę­do­wy nie jest bazo­wa­ny na żad­nej komer­cyj­nie czy nie­ko­mer­cyj­nie dostęp­nej kon­struk­cji.

Obec­nie samo­chód znaj­du­je się w fazie pierw­szych testów. Pro­wa­dzo­ne są rów­nież inten­syw­ne pra­ce nad sys­te­ma­mi pozwa­la­ją­cy­mi na jego auto­no­micz­ną (bez kie­row­cy) jaz­dę na pod­sta­wie.

Kie­row­ni­kiem pro­jek­tu był prof. dr hab. inż. Leszek Jaro­sze­wicz z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Za pra­cę nad bada­nia­mi mate­ria­łów do prze­cho­wy­wa­nia wodo­ru oraz pro­to­ty­pów zbior­ni­ków na wodór odpo­wie­dzial­ny był zespół w składzie:mjr dr inż. Marek Polań­ski ‑WTC (koor­dy­na­tor tema­tu), prof. dr hab. inż. Andrzej Panas  – WML, dr hab. inż. Tomasz Czuj­ko –WTC, mjr dr inż. Paweł Pła­tek –WML, dr inż. Dariusz Sie­miasz­ko –WTC, mgr inż. Tomasz Pogo­rzel­ski – WML, por. mgr inż. Bar­tosz Fikus – WML, mgr inż. Sła­wo­mir Dyjak –WTC, mgr inż. Iza­be­la Kun­ce – WTC, mgr inż. Kata­rzy­na Witek – WTC, inż. Pau­li­na Kuzio­ra – WTC.

Za pra­cę nad pro­jek­tem pilo­ta­żo­wym pro­to­ty­pu samo­cho­du odpo­wie­dzial­ny był zespół kon­struk­tor­ski: mgr inż. Michał Beł­zow­ski ‑eks­pert zewnętrzny/AGH Racing Team, mgr Ste­fan Hami­ga ‑eks­pert zewnętrzny/projektant wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go, mgr inż. Wła­dy­sław Hami­ga ‑eks­pert zewnętrzny/AGH Racing Team, inż. Paweł Jabłoń­ski ‑eks­pert zewnętrzny/AGH Racing Team, mgr inż. Kac­per Zio­ło ‑eks­pert zewnętrzny/AGH Racing Team,  inż. Jan Żarów ‑eks­pert zewnętrzny/AGH Racing Team, mgr inż. Grze­gorz Góra – AGH (stu­dent stu­diów III stop­nia), dr inż. Grze­gorz Kar­piel – AGH/RIOT Tech­no­lo­gies, dr inż. Daniel Pru­sak  – AGH/RIOT Tech­no­lo­gies.

Budo­wa pojaz­du z napę­dem wodo­ro­wym zre­ali­zo­wa­na zosta­ła jako demon­stra­tor tech­no­lo­gii w ramach pro­jek­tu POIG 01.03.01–14-016/08 pro­wa­dzo­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

mjr dr inż. Marek Polań­ski