Strona główna » Aktualności » Prace absolwentów WAT wśród najlepszych w konkursie MON – Kosmos i Autonomia

Prace absolwentów WAT wśród najlepszych w konkursie MON – Kosmos i Autonomia

Absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li lau­re­ata­mi kon­kur­su Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej oraz sys­te­mów auto­no­micz­nych. Nagro­dzo­ne pra­ce, zgod­nie z wymo­ga­mi kon­kur­su, posia­da­ją poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa.

W kate­go­rii na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską i magi­ster­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii sys­te­mów auto­no­micz­nych pierw­szą nagro­dę ex aequo otrzy­ma­li:

  • ppor. mgr inż. Kin­ga Reda, absol­went­ka Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT, autor­ka pra­cy magi­ster­skiej pt. „Masko­wa­nie cyfro­we zobra­zo­wań sate­li­tar­nych” napi­sa­nej pod kie­run­kiem płk. prof. dr. hab. inż. Micha­ła Kędzier­skie­go;
  • ppor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik, absol­went Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, autor pra­cy magi­ster­skiej pt. „Inte­gra­cja odbior­ni­ka GPS i mapy cyfro­wej z dop­ple­row­skim sys­te­mem loka­li­za­cji emi­te­rów radio­wych”, któ­ra powsta­ła pod kie­run­kiem ppłk. dr. hab. inż. Jana Kel­ne­ra.

W kate­go­rii na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską i magi­ster­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej  trze­cią nagro­dę otrzy­ma­ła:

  • inż. Mar­ty­na War­dziń­ska za pra­cę inży­nier­ską pt. „Pro­jekt kom­pak­to­we­go tele­sko­pu zwier­cia­dla­ne­go”, któ­rej pro­mo­to­rem był ppłk dr inż. Jacek Woj­ta­now­ski. Lau­re­at­ka ukoń­czy­ła stu­dia pierw­sze­go stop­nia na kie­run­ku inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT, gdzie kon­ty­nu­uje stu­dia magi­ster­skie.

Nagro­dzo­na pra­ca ppor. mgr inż. Kin­gi Redy przed­sta­wia nowa­tor­skie roz­wią­za­nie zabez­pie­cze­nia zobra­zo­wań sate­li­tar­nych przy wyko­rzy­sta­niu algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji. „W ramach roz­po­zna­nia obra­zo­we­go pozy­ski­wa­nych jest coraz wię­cej obra­zów cyfro­wych, w tym zobra­zo­wań sate­li­tar­nych. Posia­da­jąc tak wiel­ką bazę danych obra­zo­wych, koniecz­ne jest jej zabez­pie­cze­nie przed nie­po­żą­da­nym dzia­ła­niem osób trze­cich w cyber­prze­strze­ni.  Ponad­to, uwzględ­nia­jąc rosną­cą licz­bę publi­ko­wa­nych zobra­zo­wań sate­li­tar­nych oraz zdjęć lot­ni­czych w otwar­tych źró­dłach infor­ma­cji, waż­ne jest stwo­rze­nie algo­ryt­mów pozwa­la­ją­cych na auto­ma­tycz­ne masko­wa­nie ele­men­tów oraz obiek­tów, któ­rych loka­li­za­cję chce­my ukryć” – wyja­śnia ppor. Reda. Jak twier­dzi, zasto­so­wa­nie algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji pozwa­la nie tyl­ko na zama­sko­wa­nie obiek­tów na zobra­zo­wa­niach, ale też na zmy­le­nie roz­po­zna­nia obra­zo­we­go prze­ciw­ni­ka.  Ppor. Reda pod­kre­śla, iż solid­ne przy­go­to­wa­nie mery­to­rycz­ne, któ­re jest pod­sta­wą do pro­wa­dze­nia badań, dały jej stu­dia na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. „Uczel­nia zapew­nia bar­dzo dobre warun­ki do nauki, infra­struk­tu­rę oraz sprzęt kom­pu­te­ro­wy, któ­ry jest nie­zbęd­ny do opra­co­wa­nia algo­ryt­mów głę­bo­kie­go ucze­nia, a tak­że – dzię­ki współ­pra­cy z Ośrod­kiem Roz­po­zna­nia Obra­zo­we­go w Bia­ło­brze­gach – pro­wa­dze­nie eks­pe­ry­men­tów badaw­czych zwią­za­nych z dal­szym roz­wo­jem algo­ryt­mów SI jest bar­dziej efek­tyw­ne” – zazna­cza ppor. Kin­ga Reda.

Pra­ca dyplo­mo­wa ppor. mgr. inż. Rafa­ła Szcze­pa­ni­ka poświę­co­na jest pro­ble­ma­ty­ce z zakre­su radio­ko­mu­ni­ka­cji, wal­ki elek­tro­nicz­nej, pro­gra­mo­wa­niu i inte­gra­cji mul­ti-sen­so­ro­wej. Jak zazna­cza autor, pro­jekt ma cha­rak­ter prak­tycz­no-doświad­czal­ny. Jego celem było opra­co­wa­nie apli­ka­cji inte­gru­ją­cej poszcze­gól­ne ele­men­ty sys­te­mu loka­li­za­cji źró­deł emi­sji radio­wych, w skład któ­re­go wcho­dzą: odbior­nik radia pro­gra­mo­wal­ne­go Natio­nal Instru­ments USRP B200mini, odbior­nik nawi­ga­cji sate­li­tar­nej GPS Phid­getGPS 1040 oraz mapa cyfro­wa. Bada­nia nauko­we odby­ły się dzię­ki wspar­ciu mery­to­rycz­ne­mu pro­mo­to­ra płk. dr. hab. Jana Kel­ne­ra oraz wyko­rzy­sta­niu spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu Insty­tu­tu Sys­te­mów Łącz­no­ści Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. „W ramach pra­cy dyplo­mo­wej opra­co­wa­łem kon­cep­cję zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu loka­li­za­cji emi­te­rów radio­wych bazu­ją­ce­go na meto­dzie dop­ple­row­skiej (SDF). Prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła ana­li­za dostęp­ne­go sprzę­tu oraz wybra­ne pod­ze­spo­ły sys­te­mu i śro­do­wi­sko pro­gra­mi­stycz­ne. Wyko­na­łem apli­ka­cję zapew­nia­ją­cą inte­gra­cję odbior­ni­ka radio­we­go, odbior­ni­ka GPS, mapy cyfro­wej oraz algo­ryt­mów meto­dy SDF. Prze­pro­wa­dzi­łem też testy sys­te­mu (bada­nia empi­rycz­ne) w warun­kach rze­czy­wi­stych. Uzy­ska­ne wyni­ki zosta­ły prze­ze mnie prze­ana­li­zo­wa­ne, a na ich pod­sta­wie wyzna­czo­ne kie­run­ki dal­szych prac nad sys­te­mem oraz poten­cjal­ne moż­li­wo­ści jego ulep­sze­nia. Minia­tu­ry­za­cja sys­te­mu umoż­li­wi umiesz­cze­nie go na bez­za­ło­go­wych plat­for­mach (dro­nach, BSP) co pozwo­li na jego apli­ka­cyj­ne zasto­so­wa­nie” – pod­kre­śla ppor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik.

Zdo­byw­czy­ni III nagro­dy inż. Mar­ty­na War­dziń­ska w swo­jej pra­cy inży­nier­skiej doko­na­ła prze­glą­du apa­ra­tu­ry optycz­nej sto­so­wa­nej w kosmicz­nych misjach obser­wa­cyj­nych oraz zapro­jek­to­wa­ła w śro­do­wi­sku Optic Stu­dio tele­skop zwier­cia­dla­ny w kon­fi­gu­ra­cji Ritchey–Chrétien. „Zapro­jek­to­wa­ny prze­ze mnie instru­ment speł­niał zało­żo­ne kry­te­rium kom­pak­to­wo­ści i gdy­by został umiesz­czo­ny na sate­li­cie, mógł­by zna­leźć zasto­so­wa­nie w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. Sate­li­ta z zapro­jek­to­wa­nym prze­ze mnie tele­sko­pem mógł­by zostać uży­ty jako woj­sko­wy sate­li­ta roz­po­zna­nia obra­zo­we­go lub słu­żyć do moni­to­ro­wa­nia zmian śro­do­wi­sko­wych” – wyja­śnia lau­re­at­ka. Jak doda­je, jej zain­te­re­so­wa­nie oma­wia­ną w pra­cy tema­ty­ką nie było­by moż­li­we, gdy­by nie pod­sta­wy mery­to­rycz­ne, któ­re zapew­ni­ły jej stu­dia w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT. „Jestem pew­na, że wie­dza prze­ka­za­na przez spe­cja­li­stów WAT będzie towa­rzy­szy­ła mi w dal­szym roz­wo­ju nauko­wym” – zapew­nia inż. War­dziń­ska.  

W kon­kur­sie Kosmos i Auto­no­mia mogli wziąć udział absol­wen­ci uczel­ni pol­skich, któ­rzy obro­ni­li pra­ce nie wcze­śniej niż 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Łącz­na pula nagród wynio­sła 86 000 zł.  Kapi­tu­ła Kon­kur­su bra­ła pod uwa­gę poten­cjał zasto­so­wa­nia pra­cy w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, jej inno­wa­cyj­ność i war­tość mery­to­rycz­ną, a tak­że ory­gi­nal­ność uję­cia pro­ble­mu i wkład wła­sny. Oce­nia­jąc pra­ce dok­tor­skie Kapi­tu­ła uwzględ­ni­ła rów­nież to, czy pra­ca przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju nauki w bada­nej dzie­dzi­nie. 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Uchwa­ła Kapi­tu­ły Kon­kur­su