Strona główna » Aktualności » Powstał klaster ”Polska Grupa Transportu Szynowego”

Powstał klaster ”Polska Grupa Transportu Szynowego”

Trzy­na­ście firm o wyso­kim poten­cja­le tech­no­lo­gicz­nym, pro­duk­cyj­nym, inno­wa­cyj­nym oraz orga­ni­za­cyj­nym, dzia­ła­ją­cych zarów­no na ryku kra­jo­wym jak i mię­dzy­na­ro­do­wym, któ­rym bli­skie są idee przy­świe­ca­ją­ce twór­com Cen­tral­ne­go Okrę­gu Prze­my­sło­we­go w II Rzecz­po­spo­li­tej, w szcze­gól­no­ści Pre­mie­ra Euge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go zawar­ło 28 kwiet­nia br., w sie­dzi­bie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, poro­zu­mie­nie o utwo­rze­niu kla­stra bran­ży trans­por­to­wo-logi­stycz­nej COP p.n. „Pol­ska Gru­pa Trans­por­tu Szynowego”(PTGS).

Funk­cję Lide­ra PGTS spra­wu­je  H. Cegiel­ski-Poznań (HCP), a koor­dy­na­to­rem PGTS będzie  Kla­ster COP. W skład kon­sor­cjum wcho­dzą:

 • Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Kla­stra Prze­my­sło­we­go Daw­nych Tere­nów Cen­tral­ne­go Okrę­gu Prze­my­sło­we­go im. Pre­mie­ra Euge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go
 • Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go
 • Cegiel­ski-Poznań S.A
 • Zastal S.A.
 • Towa­rzy­stwo im. Hipo­li­ta Cegiel­skie­go
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Inży­nie­rów i Tech­ni­ków Komu­ni­ka­cji Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej – Zarząd Kra­jo­wy
 • Pojaz­dy szy­no­we PESA Byd­goszcz S.A.
 • Zyme­tric Sp. z o.o.
 • Star­pol II Sp. z o.o.
 • Sul­Rock Sp. z o.o.
 • Worl­dIT Sp. z o.o.
 • Zakład Auto­ma­ty­ki „Kom­bud” S.A
 • Insty­tut Pojaz­dów Szy­no­wych „TABOR”.

Stro­ny zawar­te­go dzi­siaj Poro­zu­mie­nia pod­kre­śla­ją, iż kon­so­li­da­cja współ­pra­cy pomię­dzy przed­się­bior­stwa­mi, insty­tu­cja­mi badaw­czy­mi i jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go jest nie­zwy­kle istot­na dla  sys­te­ma­tycz­ne­go roz­wo­ju bran­ży pol­skie­go trans­por­tu szy­no­we­go  i umac­nia­nia jego mię­dzy­na­ro­do­wej pozy­cji. Bio­rąc powyż­sze pod uwa­gę dzia­łal­ność  kla­stra PGTS sku­pio­na będzie m.in. na: utwo­rze­niu, sil­nej gru­py dostaw­ców-odbior­ców bran­ży trans­por­tu szy­no­we­go; powią­za­niu pod­mio­tów biz­ne­so­wych PGTS ze śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim oraz samo­rzą­do­wym w obsza­rze zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii słu­żą­cych pro­duk­cji pojaz­dów szy­no­wych oraz budo­wy infra­struk­tu­ry trans­por­tu szy­no­we­go; efek­tyw­nym połą­cze­niu i wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu osób, przed­się­biorstw, uczel­ni, jed­no­stek nauko­wo-badaw­czych, insty­tu­cji oto­cze­nia biz­ne­su, insty­tu­cji finan­so­wych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz władz lokal­nych i regio­nal­nych celem pro­wa­dze­nia wspól­nych pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych, roz­wo­ju pod­mio­tów PGTS oraz roz­bu­do­wy infra­struk­tu­ry trans­por­tu szy­no­we­go;  wyj­ściu sil­nej gru­py pol­skie­go prze­my­słu trans­por­tu szy­no­we­go na zagra­nicz­ne ryn­ki; wspól­nym kształ­to­wa­niu stra­te­gii roz­wo­ju bran­ży w kra­ju; two­rze­niu warun­ków dla sku­tecz­nej komer­cja­li­za­cji wyni­ków prac badaw­czych reali­zo­wa­nych przez pod­mio­ty PGTS we współ­pra­cy z uczel­nia­mi, jed­nost­ka­mi badaw­czo-roz­wo­jo­wy­mi oraz wła­dza­mi samo­rzą­do­wy­mi.

W trak­cie spo­tka­nia gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk otrzy­mał nomi­na­cję do gru­py eks­per­tów Rady Pro­gra­mo­wej Kla­stra.

Gra­ży­na Pal­czak
Foto: Seba­stian Jurek