» » Porozumienie z ukraińską uczelnią

Porozumienie z ukraińską uczelnią

2 paź­dzier­ni­ka br. w naszej uczel­ni pod­pi­sa­ne zosta­ło przez gen dyw. prof. Juri­ja Dani­ka, rek­to­ra Żyto­mier­skie­go Insty­tu­tu Woj­sko­we­go im. S. Koro­lo­wa w Żyto­mie­rzu /Ukraina/ oraz rek­to­ra – komen­dan­ta WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka poro­zu­mie­nie okre­śla­ją­ce zasa­dy dwu­stron­nej współ­pra­cy nauko­wo-tech­nicz­nej, badaw­czej i dydak­tycz­nej mię­dzy obu uni­wer­sy­te­ta­mi. Obie uczel­nie w pre­am­bu­le zga­dza­ją się pro­wa­dzić bada­nia i pro­mo­wać współ­pra­cę na polu nauko­wym, oraz zasto­so­wań inży­nie­ryj­nych i tech­no­lo­gicz­nych.

Poro­zu­mie­nie obej­mu­je cały sze­reg przed­się­wzięć i otwie­ra praw­ne pod­sta­wy do zawie­ra­nia szcze­gó­ło­wych umów doty­czą­cych wza­jem­nej współ­pra­cy w przy­szło­ści, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie wspól­nych zain­te­re­so­wań, dla osią­gnię­cia wła­ści­we­go pozio­mu współ­pra­cy w obsza­rze zasto­so­wań nauko­wych, inży­nie­ryj­nych i tech­no­lo­gicz­nych.

W poro­zu­mie­niu usta­lo­ne zosta­ły rów­nież szcze­gó­ło­we ramy współ­pra­cy obej­mu­ją­ce dzia­łal­ność taką jak:

 • Bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne;
 • Sys­te­my inży­nier­skie;
 • Opro­gra­mo­wa­nie;
 • Kryp­to­lo­gia i tech­nicz­na ochro­na infor­ma­cji;
 • Sys­te­my infor­ma­tycz­ne i kom­pu­te­ro­we;
 • Robo­ty­ka;
 • Radio, rada­ry i elek­tro­ni­ka;
 • Zauto­ma­ty­zo­wa­ne sys­te­my kon­tro­li;
 • Naziem­ne i lot­ni­cze zauto­ma­ty­zo­wa­ne sys­te­my kon­tro­li;
 • Sys­te­my i tech­no­lo­gie kosmicz­ne, prze­twa­rza­nie danych sys­te­mów kosmicz­nych;
 • Ener­ge­ty­ka;
 • Tech­no­lo­gie geo­in­for­ma­tycz­ne;
 • Foto­gra­me­tria;
 • Opto­elek­tro­nicz­ne i kwan­to­we sys­te­my optycz­ne;
 • Nowe tech­no­lo­gie w dzie­dzi­nie tech­ni­ki.

Wyszcze­gól­nio­ne zosta­ły mię­dzy inny­mi takie przed­się­wzię­cia jak:

 • pro­wa­dze­nie pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych badań w zakre­sie nauk przy­rod­ni­czych oraz inży­nie­rii;
 • two­rze­nie prac nauko­wych (ksią­żek, ency­klo­pe­dii i słow­ni­ków, porad­ni­ków, pod­ręcz­ni­ków, instruk­cji, arty­ku­łów, rapor­tów, rapor­tów z wyni­ków badań, prze­glą­dów, źró­deł, wnio­sków itd.);
 • przy­go­to­wy­wa­nie i pro­wa­dze­nie kon­fe­ren­cji nauko­wych, semi­na­riów, spo­tkań itd.;
 • pro­wa­dze­nie szko­leń i prak­tyk zawo­do­wych dla kadry nauko­wej i dydak­tycz­nej;
 • inne zaję­cia nauko­we i szko­le­nio­we, któ­re nie są sprzecz­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi regu­la­cja­mi oraz prze­pi­sa­mi pra­wa każ­dej ze Stron.

Lista wspól­nych przed­się­wzięć nie ogra­ni­cza się oczy­wi­ście tyl­ko do wymie­nio­nych w poro­zu­mie­niu dzie­dzin zain­te­re­so­wa­nia sygna­ta­riu­szy poro­zu­mie­nia, gdyż będą one tak­że wyni­ka­ły z bie­żą­cych potrzeb uma­wia­ją­cych się stron. Każ­do­ra­zo­wo będą one uzgad­nia­ne przez obie Stro­ny.

Jestem nie­zmier­nie zado­wo­lo­ny z wizy­ty w WAT celem pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy łączą­ce­go part­ner­sko Waszą uczel­nię z naszym uni­wer­sy­te­tem w dydak­ty­ce, bada­niach nauko­wych oraz przy­jaź­ni. Jestem pewien, że w nad­cho­dzą­cych latach przy­nie­sie ona korzy­ści obu uczel­niom i naszym kra­jom” – powie­dział nam gen. J. Danik. „Ze swej stro­ny mamy real­ne, bojo­we doświad­cze­nia zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem sprzę­tu i uzbro­je­nia woj­sko­we­go w dzia­ła­niach w polu . WAT pra­cu­je nad naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi tech­no­lo­gia­mi, a Wasze zespo­ły nauko­wo-badaw­cze mają reno­mę i pre­stiż w świe­cie aka­de­mic­kim. Wymia­na doświad­czeń będzie korzyst­na dla obu współ­pra­cu­ją­cych stron. Nic tak nie two­rzy sil­nych, dobro­są­siedz­kich wię­zi, jak wspól­na pra­ca nad kon­kret­ny­mi pro­jek­ta­mi, przez kon­kret­nych ludzi. Bar­dzo na to liczy­my. Jeste­śmy też nie­zmier­nie zado­wo­le­ni z bar­dzo pozy­tyw­ne­go podej­ścia WAT‑u do współ­pra­cy z nami” – dodał gen. Danik.

Ukra­iń­ski gość wziął udział w uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go w WAT, zapo­znał się z Salą Tra­dy­cji uczel­ni i wpi­sał się do Księ­gi Pamiąt­ko­wej Aka­de­mii. Wizy­ta prze­bie­gła w ser­decz­nej, kon­kret­nej, peł­nej wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i zain­te­re­so­wa­nia atmos­fe­rze, co pozwa­la uwa­żać, że pod­pi­sa­na wła­śnie umo­wa nie pozo­sta­nie tyl­ko papie­ro­wym zapi­sem.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska