» » Polsko-włoska współpraca

Polsko-włoska współpraca

W dniach 25 – 26 kwiet­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li pro­fe­so­ro­wie Pasqu­ale Dapon­te, Ser­gio Rapu­ano i Luca De Vito z Uni­san­nio – Uni­ver­si­tà degli Stu­di del San­nio we Wło­szech. Był to kolej­ny krok w roz­wi­ja­nej od kil­ku lat współ­pra­cy pomię­dzy Uni­san­nio i WAT.

Pod­czas wizy­ty pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król przed­sta­wił wło­skiej dele­ga­cji histo­rię, struk­tu­rę i osią­gnię­cia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Infor­ma­cje o struk­tu­rze Uni­san­nio, reali­zo­wa­nych pro­jek­tach badaw­czych i edu­ka­cyj­nych oraz wspól­nych przed­się­wzię­ciach zapre­zen­to­wał prof. Luca De Vito. Szcze­gó­ły dal­szej współ­pra­cy zosta­ły uzgod­nio­ne na spo­tka­niu z dzie­ka­nem Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wem Kache­lem i przed­sta­wi­cie­la­mi wydzia­łu.

W ramach współ­pra­cy z wło­ską uczel­nią Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­wa­dzi wymia­nę stu­den­tów i pra­cow­ni­ków w pro­gra­mie Era­smus+, w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­sor­cjum reali­zu­je edu­ka­cyj­ny pro­jekt „eDro­ne”, jak rów­nież jest współ­or­ga­ni­za­to­rem mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „IEEE Inter­na­tio­nal Work­shop on Metro­lo­gy for Aero­Spa­ce”.

Zespół prof. Dapon­te reali­zu­je pro­jek­ty badaw­cze, w któ­rych roz­wi­ja nowo­cze­sne meto­dy pomia­ro­we do róż­nych zasto­so­wań. Jest tak­że orga­ni­za­to­rem sze­ściu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji zrze­sza­ją­cych spe­cja­li­stów z zakre­su metro­lo­gii w lot­nic­twie, medy­cy­nie, arche­olo­gii, gospo­dar­ce mor­skiej, rol­nic­twie i leśnic­twie oraz prze­my­śle 4.0.

Pod­czas wizy­ty goście popro­wa­dzi­li semi­na­rium z zaawan­so­wa­nych metod pomia­ro­wych dla stu­den­tów stu­diów dok­to­ranc­kich. Mie­li rów­nież oka­zję zapo­znać się z labo­ra­to­ria­mi: Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go, Aero­dy­na­mi­ki, Bada­nia Napę­dów Lot­ni­czych, Małych Bez­za­ło­go­wych Stat­ków Powietrz­nych, Auto­ma­ty­ki i Robo­ty­ki i Han­ga­rem Lot­ni­czym Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz z Labo­ra­to­rium Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki.

mjr dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz
fot. Seba­stian Jurek

Mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Uni­san­nio: