Strona główna » Aktualności » Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla dr Marty Michalskiej-Domańskiej

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla dr Marty Michalskiej-Domańskiej

Dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła lau­re­at­ką pią­tej edy­cji Pol­skiej Nagro­dy Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju 2020. Badacz­ka z WAT zosta­ła nagro­dzo­na w kate­go­rii „Nauko­wiec Przy­szło­ści” za reali­za­cję dwóch pro­jek­tów nauko­wych. „Jest mi nie­zwy­kle miło, że zna­la­złam się w zaszczyt­nym gro­nie Lau­re­atów. Infor­ma­cję o nomi­na­cji odbie­ram jako wyraz szcze­gól­ne­go doce­nie­nia moich osią­gnięć, a tak­że zain­te­re­so­wa­nia moją dotych­cza­so­wą pra­cą nauko­wą pol­skie­go śro­do­wi­ska nauko­we­go i gospo­dar­cze­go” – pod­kre­śla dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska.

Kapi­tu­ła Pol­skiej Nagro­dy Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju 2020 doce­ni­ła dwa pro­jek­ty nauko­we badacz­ki z WAT. Pierw­szy z nich to pro­jekt LIDER NCBR pt. „Mate­ria­ły kom­po­zy­to­we skła­da­ją­ce się z ano­do­we­go tlen­ku tyta­nu i meta­li szla­chet­nych jako pod­ło­ża do wzmoc­nio­nej powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pii Rama­na”. Jego celem jest opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­nej i eko­no­micz­nej tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia nowych, kom­po­zy­to­wych pod­ło­ży SERS opar­tych na nanow­łók­nach ano­do­we­go tlen­ku tyta­nu i meta­lu szla­chet­nym. Pro­jekt jest w trak­cie reali­za­cji, uzy­ska­no już pierw­sze inte­re­su­ją­ce i obie­cu­ją­ce wyni­ki. Dru­gim jest pro­jekt SONATA NCN pt. „Wpływ mor­fo­lo­gii i struk­tu­ry pla­zmo­nicz­nej foto­ano­dy na bazie tlen­ku tyta­nu na jej aktyw­ność w reak­cji dyso­cja­cji wody pod wpły­wem ener­gii sło­necz­nej”. W tym wypad­ku badacz­ka ana­li­zu­je aktyw­ność foto­anod wyko­na­nych w for­mie jed­no­rod­nych cią­głych lub struk­tu­ry­zo­wa­nych warstw pół­prze­wod­ni­ka, a następ­nie pokry­tych meta­licz­ny­mi nano­struk­tu­ra­mi pla­zmo­no­wy­mi. Jak pod­kre­śla dr Michal­ska-Domań­ska, oba pro­jek­ty mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny oraz wpi­su­ją się w zakres dys­cy­pli­ny Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej, a tak­że Auto­ma­ty­ki, Elek­tro­ni­ki i Elek­tro­tech­ni­ki.

Lau­re­at­ka zazna­cza, że wyróż­nie­nie jest mobi­li­za­cją do dal­szej, cięż­kiej pra­cy. „Tak jak dotych­czas – zamie­rzam wytrwa­le pra­co­wać i reali­zo­wać cele, któ­re sobie wyzna­czy­łam. Wie­rzę, że cięż­ką pra­cą i upo­rem moż­na wie­le osią­gnąć. Mam nadzie­ję, że bycie człon­kiem gro­na lide­rów Pol­skiej Nagro­dy Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju posze­rzy moż­li­wo­ści reali­za­cji moich idei nauko­wych. Zale­ży mi na trans­fe­rze wie­dzy z sek­to­ra nauki do gospo­dar­ki i życia spo­łecz­ne­go, a tak­że na pomyśl­nym wpro­wa­dze­niu na rynek nowych lub ulep­szo­nych pro­duk­tów. Mam nadzie­ję, że moje roz­wią­za­nia powsta­ją­ce w ramach reali­zo­wa­nych prze­ze mnie pro­jek­tów znaj­dą swo­je miej­sce na ryn­ku” – pod­kre­śla dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska.

Uro­czy­sta gala wrę­cze­nia sta­tu­etek Pol­skiej Nagro­dy Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju odbę­dzie się pod­czas V Forum Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju w dniach 26 – 27 listo­pa­da 2020 roku w Unie­jo­wie. „Forum jest kon­gre­sem gospo­dar­czym poświę­co­nym nowym tech­no­lo­giom, inno­wa­cjom, wyna­laz­kom i nowa­tor­skim inwe­sty­cjom zmie­nia­ją­cym kraj w opar­ciu o kra­jo­we i regio­nal­ne inte­li­gent­ne spe­cja­li­za­cje. Jest to uzna­ne i cenio­ne wyda­rze­nie z udzia­łem bran­żo­wych  lide­rów – wizjo­ne­rów, inno­wa­to­rów i inwe­sto­rów. Mam nadzie­ję, że pod­czas tego spo­tka­nia pozy­skam pol­skich inwe­sto­rów zain­te­re­so­wa­nych wdra­ża­niem opra­co­wy­wa­nych prze­ze mnie inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów na rynek pol­ski i świa­to­wy” – mówi dr Michal­ska-Domań­ska.

Pol­ska Nagro­da Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju jest wrę­cza­na od 2016 roku. Lau­re­ata­mi tego pre­sti­żo­we­go wyróż­nie­nia zosta­ją orga­ni­za­cje i oso­by, któ­re wyka­zu­ją się inno­wa­cyj­no­ścią w swo­ich dzie­dzi­nach. Orga­ni­za­to­rem wyróż­nie­nia jest Cen­trum Inte­li­gent­ne­go Roz­wo­ju, a part­ne­rem mery­to­rycz­nym Ślą­skie Cen­trum Ety­ki Biz­ne­su i Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju dzia­ła­ją­ce przy Poli­tech­ni­ce Ślą­skiej.

Lau­re­at­ce z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

Anna Ambro­ziak
fot. WAT