Strona główna » Aktualności » Polscy Kryptolodzy patronami wojskowego liceum informatycznego

Polscy Kryptolodzy patronami wojskowego liceum informatycznego

„Wyjąt­ko­wa szko­ła ma od dziś wyjąt­ko­wych patro­nów – pol­skich kryp­to­lo­gów, ludzi nie­zwy­kłych, ludzi, któ­rzy przy­czy­ni­li się do tego, że pol­skie siły zbroj­ne mogły osią­gać zakła­da­ne cele” – powie­dział mini­ster Mariusz Błasz­czak pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki z oka­zji nada­nia imie­nia Pol­skich Kryp­to­lo­gów Woj­sko­we­mu Ogól­no­kształ­cą­ce­mu Liceum Infor­ma­tycz­ne­mu i ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych.

Uro­czy­stość z udzia­łem mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka, rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Wachu­la­ka, dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa i Cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karo­la Molen­dy, dyrek­tor Liceum Ewy Kac­przyk uczniów, rodzi­ców oraz zapro­szo­nych gości odby­ła się 5 paź­dzier­ni­ka w Klu­bie WAT. Gościem szcze­gól­nym była cór­ka Maria­na Rejew­skie­go – jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych kryp­to­lo­gów.

Pod­czas uro­czy­sto­ści mini­ster Błasz­czak pod­pi­sał decy­zję o nada­niu szko­le imie­nia Pol­skich Kryp­to­lo­gów. W ten spo­sób upa­mięt­nio­no pol­skich mate­ma­ty­ków: Maria­na Rejew­skie­go, Jerze­go Różyc­kie­go i Hen­ry­ka Zygal­skie­go, któ­rzy w grud­niu 1932 roku zła­ma­li kod nie­miec­kiej maszy­ny szy­fru­ją­cej „Enig­ma”. Przy­wo­łu­jąc posta­ci zna­nych pol­skich kryp­to­lo­gów, mini­ster Błasz­czak zwró­cił uwa­gę na postać płk. Jana Kowa­lew­skie­go. Był to wybit­ny mate­ma­tyk, któ­ry przy­czy­nił się do roz­szy­fro­wa­nia sowiec­kich kodów, jaki­mi posłu­gi­wa­ła się Armia Czer­wo­na pod­czas Bitwy War­szaw­skiej, co przy­czy­ni­ło się do zwy­cię­stwa Woj­ska Pol­skie­go nad nacie­ra­ją­cy­mi na War­sza­wę woj­ska­mi bol­sze­wic­ki­mi.

Szef MON pod­kre­ślił, że przy­go­to­wu­jąc  mło­dzież do pod­ję­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na takich kie­run­kach jak infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne nawią­zu­je bez­po­śred­nio do tra­dy­cji pol­skiej kryp­to­lo­gii. „Ale prze­cież mamy też wybit­nych naukow­ców i dziś. Tu i teraz. Oni dzia­ła­ją w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Oni wła­śnie pro­wa­dzą zaję­cia z ucznia­mi Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. Oni rów­nież słu­żą bez­pie­czeń­stwu Pol­ski poprzez służ­bę w Woj­skach Obro­ny Cyber­prze­strze­ni, któ­re wciąż są for­mo­wa­ne, któ­re się roz­ra­sta­ją, któ­re sto­ją na stra­ży nasze­go bez­pie­czeń­stwa” – zazna­czył mini­ster Błasz­czak.

Ewa Kac­przyk, dyrek­tor Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go, pod­kre­śli­ła, że szko­ła uczy kre­atyw­no­ści i inno­wa­cyj­ne­go dzia­ła­nia, zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę na wyzwa­nia współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go, roz­wi­ja umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia dla dobra całe­go kra­ju. „Roz­wi­jaj­cie swo­je zdol­no­ści, pogłę­biaj­cie wie­dzę, bądź­cie uczci­wy­mi i odpo­wie­dzial­ny­mi ludź­mi” – mówi­ła dyrek­tor Kac­przyk zwra­ca­jąc się do uczniów Liceum. Pod­czas uro­czy­sto­ści ucznio­wie klas pierw­szych zło­ży­li ślu­bo­wa­nie. Czwo­ro z nich: Gabrie­la Majew­ska, Mate­usz Pat­kow­ski, Oli­wia Wasz­kie­wicz i Miko­łaj Woj­ta­sie­wicz dostą­pi­ło zaszczy­tu zło­że­nia ślu­bo­wa­nia na sztan­dar Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­ra spra­wu­je patro­nat mery­to­rycz­ny nad szko­łą.

Jestem prze­ko­na­ny o tym, że doko­na­li­ście dobre­go wybo­ru, naj­pierw aspi­ru­jąc do tej szko­ły, a teraz roz­po­czy­na­jąc w niej naukę. Będzie­cie mogli roz­wi­jać tu swo­je zdol­no­ści. Po zakoń­cze­niu nauki w Liceum cze­ka na Was Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, cze­ka­ją wydzia­ły, kie­run­ki naucza­nia, któ­re są przy­go­to­wa­ne do tego, byście mogli dalej roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści. A po skoń­cze­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej cze­ka­ją na Was Woj­ska Obro­ny Cyber­prze­strze­ni, a więc ta for­ma­cja, któ­rej zada­niem jest zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa naszej Ojczyź­nie” – mówił mini­ster Mariusz Błasz­czak.

Liceum już nie­dłu­go będzie posia­dać swój wła­sny sztan­dar. Jego mat­ką chrzest­ną zosta­ła obec­na na uro­czy­sto­ści Jani­na Syl­we­strzak, cór­ka Maria­na Rejew­skie­go. „Może­cie być dum­ni z tego, że jeste­ście w takiej szko­le, któ­ra kształ­ci infor­ma­ty­ków, na któ­rych jest coraz więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie. Życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go całej spo­łecz­no­ści szkol­nej” – powie­dzia­ła Jani­na Syl­we­strzak. W imie­niu uczniów Liceum głos zabrał Seba­stian Sta­wiec­ki. „Pra­gnie­my wyko­rzy­stać daną nam szan­sę, zdo­by­wać wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści, któ­re umoż­li­wią nam w przy­szło­ści pod­jąć stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­kach: infor­ma­ty­ka, oraz cyber­bez­pie­czeń­stwo. Na losach nasze­go kra­ju w znacz­nym stop­niu zawa­ży­ła pra­ca pol­skich kryp­to­lo­gów, któ­rzy mogą być dla nas wzo­rem. Dla­te­go jeste­śmy dum­ni, że nasze liceum będzie nosi­ło ich imię” – powie­dział Seba­stian Sta­wiec­ki..

Uro­czy­stą zbiór­kę zakoń­czył występ uczniów Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Leszek Chemperek/CO MON; Seba­stian Jurek/WAT

Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne – WOLI w War­sza­wie powsta­ło z ini­cja­ty­wy Mariu­sza Błasz­cza­ka, mini­stra obro­ny naro­do­wej. Jest publicz­ną szko­łą ponad­pod­sta­wo­wą o 4 let­nim cyklu naucza­nia. W latach szkol­nych 2019/2020 – 2021/2022 r. Liceum pro­wa­dzić będzie oddział o 3 let­nim cyklu naucza­nia dla absol­wen­tów gim­na­zjum. WOLI przy­go­to­wu­je mło­dzież do pod­ję­cia stu­diów w uczel­niach woj­sko­wych, w tym do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­ki: infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo. W liceum obo­wią­zu­je roz­sze­rzo­ny pro­gram mate­ma­ty­ki, fizy­ki i infor­ma­ty­ki, w zwięk­szo­nym wymia­rze naucza­ny jest tak­że język angiel­ski i WF. W pro­gra­mie są zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej. Zaję­cia odby­wa­ją się we współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i  Naro­do­wym Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni.

W grud­niu 1932 roku Marian Rejew­ski odczy­tał pierw­sze infor­ma­cje prze­sy­ła­ne za pośred­nic­twem nie­miec­kiej maszy­ny szy­fru­ją­cej „Enig­ma”. Zła­ma­nia kodu „Enig­my” doko­nał razem z  Jerzym Różyc­kim i Hen­ry­kiem Zygal­skim. Marian Rejew­ski, Jerzy Różyc­ki i Hen­ryk Zygal­ski byli mate­ma­ty­ka­mi, stu­den­ta­mi Uni­wer­sy­te­tu Poznań­skie­go. Bra­li udział w kur­sie dla kryp­to­lo­gów zor­ga­ni­zo­wa­nym przy współ­pra­cy poznań­skiej uczel­ni i woj­ska. W 1930 roku, po ukoń­cze­niu kur­su zosta­li zatrud­nie­ni w Biu­rze Szy­frów Szta­bu Gene­ral­ne­go Woj­ska Pol­skie­go, gdzie roz­pra­co­wy­wa­li tajem­ni­cę dzia­ła­nia nie­miec­kiej maszy­ny szy­fru­ją­cej „Enig­ma”. Skon­stru­owa­na w latach dwu­dzie­stych ubie­głe­go stu­le­cia, począt­ko­wo słu­ży­ła utaj­nia­niu kore­spon­den­cji han­dlo­wej. Nie­dłu­go póź­niej zna­la­zła zasto­so­wa­nie w szy­fro­wa­niu kore­spon­den­cji woj­sko­wej nie­miec­kich sił zbroj­nych.