Strona główna » Aktualności » Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

W dniach 07 – 10.04.2016r. w Olsz­ty­nie odby­ły się Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Męż­czyzn, w któ­rych star­to­wa­ła repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki:

  • PWSZ w Elblą­gu – WAT War­sza­wa 0:2 (-16, ‑17)
  • Uni­wer­sy­tet Łódz­ki – PWSZ w Elblą­gu 2:0 (-22, ‑15)
  • WAT War­sza­wa – Uni­wer­sy­tet Łódz­ki 0:2 (-22, ‑14)

Tabe­la:

  • 1m. Uni­wer­sy­tet Łódz­ki 2 mecze 4pkt 4:0
  • 2m. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na 2 mecze 3pkt 2:2
  • 3m. Pań­stwo­wa Wyż­sza Szko­ła Zawo­do­wa w Elblą­gu 2 mecze 2pkt 0:4

Mecz Ćwierć­fi­na­ło­wy

  • Uni­wer­sy­tet w Bia­łym­sto­ku – WAT War­sza­wa (2:1 (-21, ‑18, ‑17)

Mecze o miej­sce 5–8

  • Poli­tech­ni­ka Łódz­ka – WAT 2:1 (-21, ‑18, ‑17)
  • WAT War­sza­wa – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska 1:2 (-19, ‑25, ‑10)

W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej:

  • WAT War­sza­wa 8 miej­sce

20160410_160623Sto­ją od lewej: 7 – Grze­gorz Psz­czo­ła, 17 – Jakub Pier­wo­cha, 6 – Bar­tło­miej Bar­to­se­wicz, 10 – Woj­ciech Dawid (kpt. dru­ży­ny), 3 – Artur Sie­kie­rzyń­ski, 2 – Michał Kobus, tre­ner – Janusz Krysz­czuk; w przy­sia­dzie: 14 – Tomasz Rychlak, 4 – Cezar Rudz­ki, 16 – Kuba Micha­lak, 5 – Kac­per Paw­łow­ski. Na zdję­ciu brak nr 1 – Micha­ła Micha­la­ka.