Strona główna » Aktualności » Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet

Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet

W dniach 03 – 06.04.2016r. na obiek­tach Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go odby­ły się Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Kobiet, w któ­rych star­to­wa­ła repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

swf_2016-04-26_11 Sto­ją od lewej: tre­ner Jacek Kowal, Nata­lia Siwiń­ska, Patry­cja Domi­niak, Emi­lia Karcz­marz, Daria Stan­kie­wicz, Matyl­da Cie­resz­ko, Joan­na Biskup, Julia Gaweł. Sie­dzą od lewej: Alek­san­dra Kuchar­czyk, Maja Smo­luch, Joan­na Waku­ła, Tana­ra Czu­mer – Kapi­tan dru­ży­ny, Kata­rzy­na Stry­jew­ska

Wyni­ki gru­po­we:

  • Vistu­la War­sza­wa – WAT War­sza­wa 2:0 (25:19, 25:10)
  • Poli­tech­ni­ka Łódz­ka – WAT War­sza­wa 2:0 (27:25, 25:17)

swf_2016-04-26_12

Zosta­ła wal­ka o miej­sce 9–12:

  • Wat War­sza­wa – APS War­sza­wa 2:1 (16:25, 25:17, 15:11)
  • Wat War­sza­wa – PWSZ Skier­nie­wi­ce 2:0 (25:20, 25:15)
  • Wat War­sza­wa – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska 0:2 (19:25, 15:25)

swf_2016-04-26_13

I koń­co­wa Kla­sy­fi­ka­cja :

swf_2016-04-26_14