» » Podziękowania za zwycięstwo w Mistrzostwach NATO

Podziękowania za zwycięstwo w Mistrzostwach NATO

wpis w: Aktualności | 0

Repre­zen­tan­ci Woj­ska Pol­skie­go, wśród nich dwóch żoł­nie­rzy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej pod­czas zeszło­rocz­nych 29. Mistrzostw NATO w sza­chach. Mistrzo­stwa roze­gra­no w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki w Lub­bock (Texas).

Pol­scy sza­chi­ści zdo­by­wa­jąc 20,5 pkt. wyprze­dzi­li dru­ży­ny z 9 państw sojusz­ni­czych, w tym bro­nią­cych tytu­łu mistrzow­skie­go Niem­ców. Głów­ne tro­feum dru­ży­no­we – prze­chod­nia sta­tu­et­ka Kró­la Kanu­ta po raz dru­gi gości w naszym kra­ju. Sza­chi­ści poprzez zdo­by­cie Dru­ży­no­we­go Mistrzo­stwa NATO god­nie uczci­li w ten spo­sób 100-lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści.

W skła­dzie zwy­cię­skiej repre­zen­ta­cji WP zna­leź­li się żoł­nie­rze z WAT: ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski i sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski, któ­rzy otrzy­ma­li pisem­ne gra­tu­la­cje od Pre­ze­sa Rady Mini­strów Mate­usza Mora­wiec­kie­go oraz Sekre­ta­rza Sta­nu Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej Mar­ka Łapiń­skie­go z oka­zji dru­ży­no­we­go zwy­cię­stwa. „Sek­cja Sza­cho­wa WAT zdo­by­wa­jąc licz­ne nagro­dy co chwi­la przy­no­si chlu­bę naszej Aka­de­mii. Wygra­na na mistrzo­stwach NATO to ogrom­ny suk­ces, któ­re­go ser­decz­nie Wam gra­tu­lu­ję” – mówił Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król wrę­cza­jąc sza­chi­stom gra­tu­la­cje oraz upo­min­ki.

Sza­chi­ści WAT skła­da­ją szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­row­ni­ko­wi Klu­bu WAT Krzysz­to­fo­wi Cichań­skie­mu za wspie­ra­nie roz­wo­ju kró­lew­skiej gry w Aka­de­mii.

Wszyst­kich pasjo­na­tów kró­lew­skiej gry w Aka­de­mii ser­decz­nie zapra­sza­my na zaję­cia sek­cji, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki o godzi­nie 17.30 w Klu­bie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Tego­rocz­na edy­cja NATOCHESS będzie mia­ła miej­sce w Ber­li­nie.

Rela­cja z mistrzostw

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek