Strona główna » Aktualności » Podziękowania od dyrekcji placówek medycznych i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Podziękowania od dyrekcji placówek medycznych i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

2800 przy­łbic i 1690 adap­te­rów do masek ochron­nych wypro­du­ko­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej tra­fi­ło do 34 pla­có­wek na tere­nie całe­go kra­ju. W akcję wspar­cia służb medycz­nych w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem zaan­ga­żo­wa­li się pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej, Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Na ręce rek­to­ra-komen­dan­ta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka wpły­nę­ły podzię­ko­wa­nia od dyrek­cji szpi­ta­li i Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go za prze­ka­za­ne wypo­sa­że­nie ochron­ne. Jed­no­cze­śnie do uczel­ni kie­ro­wa­ne są kolej­ne proś­by o dostar­cze­nie przy­łbic.    

Wyra­zy wdzięcz­no­ści za oka­za­ną pomoc, dzię­ki któ­rej pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia i innych pla­có­wek mogą bez­piecz­nie wyko­ny­wać swo­je obo­wiąz­ki w dobie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa nade­sła­ły wła­dze:

  • Mazo­wiec­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go z o.o. w Rado­miu,
  • Nie­pu­blicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Zdro­wie” w Szy­dłow­cu,
  • 6 Szpi­ta­la Woj­sko­we­go z Przy­chod­nią SPZOZ w Dębli­nie,
  • Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go,
  • Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych im. Jana Paw­ła II w Soko­ło­wie Pod­la­skim,
  • Powia­tu Soko­łow­skie­go.

Pro­duk­cja przy­łbic ochron­nych i adap­te­rów do masek, z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki dru­ku 3D, ruszy­ła w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na począt­ku kwiet­nia br. W akcję zaan­ga­żo­wa­ły się dwa insty­tu­ty: Insty­tut Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej oraz Insty­tut Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Wyko­na­nie goto­wych ele­men­tów, a potem zmon­to­wa­nie tak dużej licz­by wypo­sa­że­nia ochron­ne­go było moż­li­we dzię­ki wła­dzom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej, któ­re wspar­ły zakup sprzę­tu i mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych do dru­ka­rek 3D.

W przed­się­wzię­cie zaan­ga­żo­wa­li się stu­den­ci cywil­ni i woj­sko­wi zrze­sze­ni w dwóch kołach nauko­wych: Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia oraz Pro­jek­to­wa­nia Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji. Dołą­czy­li do nich stu­den­ci Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Jak przy­zna­je koor­dy­na­tor przed­się­wzię­cia dr inż. Krzysz­tof Grze­lak z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej, bez pomo­cy i zaan­ga­żo­wa­nia stu­den­tów nie było­by moż­li­we wypro­du­ko­wa­nie tak dużej licz­by przy­łbic i adap­te­rów. Sami mło­dzi ludzie potrak­to­wa­li akcję bar­dzo poważ­nie. Nie było dla nas pro­ble­mem, czę­sto kosz­tem snu, dopra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów przy­łbic, czy logi­stycz­na orga­ni­za­cja całe­go przed­się­wzię­cia. Infor­ma­cja o wyga­sze­niu ogni­ska koro­na­wi­ru­sa w jed­nym z DPS-ów, po tym jak tydzień wcze­śniej prze­ka­za­li­śmy tam kom­plet przy­łbic dała nam ogrom­ną satys­fak­cję i moty­wa­cję do dal­szej pra­cy. Był to dowód na to, że mamy real­ny wkład w rato­wa­nie i ochro­nę ludz­kie­go zdro­wia i życia – mówi Janusz Klu­czyń­ski, dok­to­rant na Wydzia­le Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej.  Nie­mal wszyst­kie pla­ców­ki medycz­ne, z któ­ry­mi mia­łem kon­takt jako oso­ba pośred­ni­czą­ca w ramach tego przed­się­wzię­cia, prze­ka­za­ły infor­ma­cję o wyso­kiej jako­ści otrzy­ma­nych ele­men­tów oraz ich dużo więk­szej prak­tycz­no­ści dzię­ki wpro­wa­dzo­nym zmia­nom, jak np. sys­tem wymia­ny szy­bek w przy­łbi­cach, bar­dzo potrzeb­ny przy czę­stej dezyn­fek­cji – doda­je Jakub Polkow­ski, stu­dent II-go roku na Wydzia­le Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej. Pomi­mo okre­su waka­cyj­ne­go stu­den­ci już zapew­nia­ją, że w razie potrze­by dalej będą wspie­rać akcję.

Tech­ni­ka dru­ku 3D wyko­rzy­sty­wa­na jest rów­nież do pro­duk­cji adap­te­rów do masek dla załóg Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go. Adap­te­ry opra­co­wa­ne i pro­du­ko­wa­ne w WAT niwe­lu­ją wszel­kie wcze­śniej­sze nie­szczel­no­ści na linii maska – hełm i tym samym sku­tecz­nie chro­nią przed zaka­że­niem COVID-19. Zabez­pie­cza­ją tak­że moż­li­wość korzy­sta­nia przez pilo­ta z mikro­fo­nu.  Pro­duk­cją tych ele­men­tów zajął się zespół pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej naszej uczel­ni.

Od począt­ku pan­de­mii pra­cow­ni­cy i stu­den­ci WAT wyko­rzy­stu­ją swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści oraz spe­cja­li­stycz­ny sprzęt w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem i niwe­lo­wa­niem jego skut­ków. Naukow­cy pod­ję­li m.in. pra­ce nad heł­mem wspie­ra­ją­cym oddy­cha­nie u pacjen­tów z COVID-19. Stu­den­ci i pra­cow­ni­cy uczest­ni­czą w licz­nych akcjach odda­wa­nia krwi, aby wspo­móc uzu­peł­nia­nie rezerw szpi­ta­li i ban­ków krwi. Wzię­li rów­nież udział w zbiór­ce pie­nię­dzy na pomoc służ­bom medycz­nym w ramach akcji „Twar­da dycha z WAT”. Ponad­to pro­gra­mi­ści WAT opra­co­wa­li apli­ka­cję, któ­ra poma­ga wykry­wać ogni­ska COVID-19. Nato­miast pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT opra­co­wa­li mobil­ną apli­ka­cję uła­twia­ją­cą dotar­cie z pomo­cą do osób pozo­sta­ją­cych w izo­la­cji w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Janusz Klu­czyń­ski

Pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej: ppłk dr inż. Janusz Torzew­ski, dr inż. Ire­ne­usz Sza­cho­głu­cho­wicz, mgr inż. Janusz Tele­ga, mgr inż. Janusz Klu­czyń­ski, mgr Kata­rzy­na Mostek, Krzysz­tof Korze­niew­ski.

Pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa: mjr dr inż. Paweł Pła­tek, dr inż. Mar­cin Sarzyń­ski, mgr inż. Kamil Cie­plak.

Stu­den­ci Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej: plut. pchor. Bar­tło­miej Sarzyń­ski, plut. pchor. Piotr Nowak, plut. pchor. Woj­ciech Prze­wo­zik, plut. pchor. Piotr Urba­no­wicz, plut. pchor. Domi­nik Gry­zło, plut. pchor. Patryk Giżyń­ski, inż. Jakub Łusz­czek, Julia Łaszcz, Jakub Polkow­ski, Piotr Mastal­ski.

Stu­den­ci Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki: plut. pchor. Eryk Chru­ściel, plut. pchor. Dawid Wawok, kpr. pchor. Kamil Bie­lan, st. kpr. pchor. Bar­tło­miej Gro­dow­ski, st. szer. pchor. Krzysz­tof Hur­ko, szer. pchor. Moni­ka Wilk, szer. pchor. Maciej Rut­kow­ski, szer. pchor. Mate­usz Mater­luk.