Strona główna » Aktualności » Podziękowania dla podchorążych Oddziału Historycznego WAT

Podziękowania dla podchorążych Oddziału Historycznego WAT

Rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek odzna­czył pod­cho­rą­żych Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dzię­ku­jąc im za zaan­ga­żo­wa­nie i god­ne repre­zen­to­wa­nie naszej uczel­ni w uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych, jak rów­nież w rekon­struk­cjach waż­nych wyda­rzeń histo­rycz­nych, nie tyl­ko w kra­ju, ale rów­nież za gra­ni­cą. Uro­czy­stość mia­ła miej­sce w Sali Tra­dy­cji WAT, kil­ka dni przed Dniem Pod­cho­rą­że­go. Wyróż­nie­ni meda­la­mi i dyplo­ma­mi pod­cho­rą­żo­wie to stu­den­ci IV roku, któ­rzy two­rzy­li Oddział Histo­rycz­ny przez ostat­nie lata. Teraz ustą­pią miej­sca swo­im młod­szym kole­gom.

Pod­czas spo­tka­nia gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zazna­czył, jak istot­ne dla budo­wa­nia wize­run­ku Aka­de­mii jest to, że dzia­ła­ją w niej oso­by o szcze­gól­nych  zain­te­re­so­wa­niach i ide­ałach, któ­rzy przy­czy­nia­ją się do powsta­wa­nia takich orga­ni­za­cji jak Oddział Histo­rycz­ny czy Stu­denc­kie Koło Histo­rycz­ne. „Chciał­bym Wam ser­decz­nie podzię­ko­wać za zaan­ga­żo­wa­nie. Cie­szę się, że Oddział Histo­rycz­ny się roz­wi­ja. Jeste­ście moc­no osa­dze­ni w realiach woj­ska. Macie za sobą czte­ry lata służ­by. Nie­dłu­go zacznie­cie służ­bę zawo­do­wą. To będzie kolej­ny etap w Waszym życiu” – mówił rek­tor-komen­dant WAT. Szcze­gól­nie wyróż­nie­ni zosta­li pod­cho­rą­żo­wie: dowód­ca Oddzia­łu Mate­usz Lisek, jego zastęp­ca Karol Fide­rek, szef kom­pa­nii Kac­per Latos, a tak­że Maciej Kowal­czyk, Szcze­pan Mar­czuk, Michał Olczak, Mate­usz Soszyń­ski, Michał Stem­po­row­ski i Marek Zagór­ski.

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zło­żył p. Andrze­jo­wi Ziół­kow­skie­mu, twór­cy i opie­ku­no­wi Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go i Stu­denc­kie­go Koła Histo­rycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Dzię­ku­ję za wło­żo­ny trud w utwo­rze­nie Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go, któ­ry od wie­lu lat pro­mu­je wize­ru­nek naszej Aka­de­mii i sła­wi chlu­bę orę­ża pol­skie­go, bio­rąc udział we wszyst­kich uro­czy­sto­ściach aka­de­mic­kich i uro­czy­sto­ściach woj­sko­wo-patrio­tycz­nych w kra­ju i poza gra­ni­ca­mi” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT. Pod­kre­ślił przy tym, iż doce­nia wło­żo­ną przez p. Ziół­kow­skie­go  pra­cę na rzecz szko­le­nia pod­cho­rą­żych, przy­go­to­wa­nia mun­du­rów histo­rycz­nych i wypo­sa­że­nia Koła. „Dzię­ku­ję za rze­tel­ną pra­cę i opie­kę nad pod­cho­rą­ży­mi, dba­łość o powie­rzo­ne mie­nie i zaan­ga­żo­wa­nie w orga­ni­za­cję przed­się­wzięć. To dzię­ki Panu i posta­wie pod­cho­rą­żych Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na może poszczy­cić się wspa­nia­łą gru­pą rekon­struk­cyj­ną, któ­ra sła­wi zwy­cię­skie powsta­nia naro­du pol­skie­go w cza­sach zabo­rów” – pod­kre­ślił zasłu­gi opie­ku­na Koła rek­tor-komen­dant WAT.

Pod­cho­rą­żo­wie nato­miast podzię­ko­wa­li wła­dzom oraz kadrze uczel­ni za cią­głe wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści Oddzia­łu. Pamiąt­ko­we emble­ma­ty wrę­czy­li: rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi, kanc­le­rzo­wi mgr. Ada­mo­wi Wro­nec­kie­mu, dowód­cy 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go płk. Kon­ra­do­wi Boro­wiec­kie­mu, por. Moni­ce Kuli­gow­skiej, por. Micha­ło­wi Gon­ta­rzo­wi i kpt. Toma­szo­wi Mus­su­ro­wi.

Już jutro 29 listo­pa­da pod­cho­rą­żo­wie Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go WAT wezmą udział w uro­czy­sto­ściach z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go, któ­ry jest jed­no­cze­śnie świę­tem naszej Aka­de­mii. Wte­dy ostat­ni raz zało­żą mun­du­ry, repli­ki tych, któ­rych w listo­pa­dzie 1830 roku uży­wa­ła 1 Kom­pa­nia Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty pod wodzą pod­po­rucz­ni­ka Pio­tra Wysoc­kie­go. Pod­czas uro­czy­stych obcho­dów Oddział wysta­wi war­tę hono­ro­wą przy pomni­kach zasłu­żo­nych w wal­kach o wol­ną Pol­skę. Zwień­cze­niem służ­by pod­cho­rą­żych w Oddzia­le Histo­rycz­nym WAT będzie uro­czy­stość Dnia Pod­cho­rą­że­go z udzia­łem Pre­zy­den­ta RP pod Bel­we­de­rem.

Oddział Histo­rycz­ny ist­nie­je w naszej uczel­ni od 2005 r. Zapo­cząt­ko­wał on rów­nież powsta­nie Stu­denc­kie­go Koła Histo­rycz­ne­go WAT.  OH WAT two­rzą pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy wyka­zu­ją się dużą spraw­no­ścią fizycz­ną oraz wzo­ro­wą posta­wą żoł­nier­ską. Człon­ka­mi nie­jed­no­krot­nie bywa­ją rów­nież stu­den­ci cywil­ni. Człon­ko­wie Oddzia­łu aktyw­nie anga­żu­ją się w pro­mo­cję histo­rii nasze­go kra­ju. Przy­kła­dem jest m.in. nowo powsta­ły film edu­ka­cyj­ny o kaź­ni Pola­ków w Rypi­nie we wrze­śniu 1939 r. Film został zapre­zen­to­wa­ny pod­czas spo­tka­nia w Sali Tra­dy­cji.

Pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy zastą­pią swo­ich star­szych kole­gów, dzię­ki wspar­ciu władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otrzy­ma­ją nowe peł­ne umun­du­ro­wa­nie.

Obec­nie trwa nabór do OH WAT. Kon­takt – tel. 261 839 808, e‑mail andrzej.​ziolkowski@​wat.​edu.​pl Zachę­ca­my do obser­wo­wa­nia pro­fi­lu Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go WAT na Face­bo­oku i odwie­dze­nia stro­ny.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski