» » Podsumowanie semestru zimowego

Podsumowanie semestru zimowego

Uro­czy­sta zbiór­ka w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­su­mo­wu­ją­ca semestr zimo­wy roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019,  z udzia­łem rek­to­ra-komen­dan­ta gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, dzie­ka­nów i kadry była oka­zją do wyróż­nie­nia naj­lep­szych pod­cho­rą­żych, wrę­cze­nia meda­lu Bisku­pa Polo­we­go WP „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” oraz przy­wi­ta­nia nowo przy­by­łych do Aka­de­mii żoł­nie­rzy. Pod­czas ape­lu 17 kwiet­nia został rów­nież prze­ka­za­ny puchar od Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej za zaję­cie przez naszą uczel­nię I miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Mistrzostw Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w spo­rcie powszech­nym w 2018 roku. Rek­tor-komen­dant WAT zło­żył wszyst­kim pod­cho­rą­żym życze­nia rado­snych i spo­koj­nych Świąt Wiel­kiej Nocy.

Za uzy­ska­nie ocen pozy­tyw­nych z egza­mi­nów i zali­czeń, osią­gnię­cia z ostat­nie­go seme­stru śred­niej oce­ny nie niż­szej niż 4,51 oraz bar­dzo dobre wyko­ny­wa­nie zadań służ­bo­wych, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży” – 61 pod­cho­rą­żych w tym: po raz ósmy 1 pod­cho­rą­że­go, po raz szó­sty – 1, po raz czwar­ty – 5, po raz trze­ci – 1, po raz dru­gi – 13 i po raz pierw­szy – 40. Wyróż­nio­nym gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył odzna­ki oraz legi­ty­ma­cje tytu­łu hono­ro­we­go „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży”.

Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go w Pol­sce, w dowód uzna­nia i wdzięcz­no­ści za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go, biskup polo­wy Woj­ska Pol­skie­go gen. bryg. dr Józef Guz­dek nadał Medal „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” 10 żoł­nie­rzom zawo­do­wym. Medal, legi­ty­ma­cję i dyplom w imie­niu bisku­pa polo­we­go wrę­czy­li pro­boszcz Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej ks. pra­łat płk dr Jan Domian oraz kape­lan WAT ks. ppor. mgr Krzysz­tof Wło­so­wicz. 

Pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk Adam Wołos oraz były kie­row­nik dr Satur­nin Przy­byl­ski otrzy­ma­li z rąk rek­to­ra-komen­dan­ta WAT puchar od Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za zaję­cie I miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Mistrzostw Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w spo­rcie powszech­nym w 2018 roku oraz nagro­dy finan­so­we. Lau­re­aci zosta­li ogło­sze­ni 26 mar­ca pod­czas X Gali Spor­tu Woj­sko­we­go, na któ­rej wrę­czo­no nagro­dy dla naj­lep­szych spor­tow­ców woj­sko­wych, tre­ne­rów i dzia­ła­czy oraz szkół, jed­no­stek i insty­tu­cji woj­sko­wych osią­ga­ją­cych naj­wyż­sze wyni­ki w roku ubie­głym. Wśród uczel­ni, któ­re przy­czy­nia­ją się do popu­la­ry­za­cji spor­tu w Woj­sku Pol­skim naj­lep­sza oka­za­ła się Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Zwra­ca­jąc się do pod­cho­rą­żych rek­tor-komen­dant WAT pod­kre­ślił, że to wyróż­nie­nie jest zasłu­gą wszyst­kich bio­rą­cych udział w zawo­dach lub przy­czy­nia­ją­cych się do suk­ce­sów naszych spor­tow­ców. „Odbie­ra­jąc puchar przy­zna­ny przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej byłem z Was nie­zwy­kle dum­ny. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za Wasze zaan­ga­żo­wa­nie” – powie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Trzech nowo przy­by­łych do Aka­de­mii żoł­nie­rzy otrzy­ma­ło Kodek­sy Hono­ro­we Żoł­nie­rza Zawo­do­we­go WP. „Życzę Wam, aby­ście jak naj­le­piej odna­leź­li się na nowych sta­no­wi­skach pra­cy i żeby każ­dy dzień przy­no­sił Wam wiel­ką satys­fak­cję” – przy­wi­tał ofi­ce­rów rek­tor-komen­dant WAT.

Zwra­ca­jąc się do pod­cho­rą­żych, gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­dział: „Mamy za sobą kolej­ny semestr. Jak każ­dy semestr w Woj­sko­wej Aka­de­mii tech­nicz­nej na pew­no nie był łatwy. Dla czę­ści z Was był to pierw­szy semestr, dla innych ostat­ni, ale dla Was wszyst­kich był to ogrom­ny wysi­łek i za to Wam bar­dzo dzię­ku­ję. Kto zde­cy­do­wał się na pod­ję­cie stu­diów w naszej uczel­ni zda­wał sobie spra­wę z tego, że jest to uczel­nia bar­dzo wyma­ga­ją­ca. Pamię­taj­cie, że w murach Aka­de­mii zawsze może­cie zna­leźć pomoc i życz­li­wość. (…) Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję wyróż­nio­nym dzi­siaj pod­cho­rą­żym. Po raz pierw­szy w histo­rii Aka­de­mii wyróż­nio­no pod­cho­rą­że­go po raz ósmy, jest to nie­wąt­pli­wy powód do dumy. (…) W imie­niu całej komen­dy chciał­bym zło­żyć Wam naj­ser­decz­niej­sze życze­nia. Aby­ście te świę­ta prze­ży­li w rado­ści, odpo­czę­li od codzien­nych obo­wiąz­ków i mie­li siłę do powro­tu do pra­cy i nauki”.

Przy oka­zji pod­su­mo­wa­nia kolej­ne­go seme­stru nie mogło zabrak­nąć słów podzię­ko­wań dla całej kadry Aka­de­mii. „Chciał­bym na ręce obec­nych dzie­ka­nów podzię­ko­wać całej kadrze dydak­tycz­nej, któ­ra na co dzień wkła­da wie­le wysił­ku, aby kształ­cić naszych stu­den­tów oraz kadrze dowód­czej i tym wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­nia­ją się do nasze­go suk­ce­su” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Z oka­zji Świat Wiel­kiej Nocy biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek skie­ro­wał list do żoł­nie­rzy i pod­cho­rą­żych. „W okre­sie wiel­ka­noc­nym, ze szcze­gól­na mocą docie­ra do nas naj­waż­niej­sze ewan­ge­licz­ne prze­sła­nie: Chry­stus Zmar­twych­wstał. On żyje i towa­rzy­szy nam przez wszyst­kie dni, aż do koń­ca świa­ta. Prze­żyj­cie te świę­ta w bli­sko­ści Chry­stu­sa. Bądź­cie świad­ka­mi pas­chal­nej rado­ści. Niech zatrium­fu­je prze­ba­cze­nie, miłość i nadzie­ja, któ­rych tak bar­dzo potrze­bu­je­my każ­de­go dnia” – napi­sał bp Józef Guz­dek życząc wszyst­kim rado­snych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół.

Ks. pra­łat płk dr Jan Domian skła­da­jąc wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym życze­nia zazna­czył, że Wiel­ka­noc to świę­ta nadziei i zmar­twych­wsta­nia. „Chry­stus daje nam moż­li­wość rese­tu i daje nam oka­zję, aby nasze życie kształ­to­wać według Jego wska­zań. Oby­śmy jako ludzie wia­ry potra­fi­li z ser­ca wydo­by­wać to co jest naj­bar­dziej szla­chet­ne, dobre i pra­we, a następ­nie tym obda­ro­wy­wać innych. (…) Skła­da­jąc swo­im rodzi­com świą­tecz­ne życze­nia powin­ni­ście podzię­ko­wać im za trud jaki wło­ży­li w Wasze wycho­wa­nie. To dzię­ki nim sto­icie tu dzi­siaj jako pod­cho­rą­żo­wie, a w przy­szło­ści ofi­ce­ro­wie Woj­ska Pol­skie­go” – mówił ks. pra­łat płk Domian

Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go i defi­la­da pod­od­dzia­łów zakoń­czy­ły uro­czy­stość, któ­rej dowód­cą był ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek