Strona główna » Aktualności » Podniebne show spadochroniarzy WAT na Poznań Air Show

Podniebne show spadochroniarzy WAT na Poznań Air Show

W minio­ny week­end 19 – 20 maja pod­czas Poznań Air Show, po raz pierw­szy w histo­rii poka­zów lot­ni­czych w Pol­sce swo­je umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wał spa­do­chro­no­wy zespół akro­ba­cyj­ny Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych WAT– Sky Magic.

Debiut zespo­łu Sky Magic S3 WAT, jedy­nej gru­py spa­do­chro­no­wej wystę­pu­ją­cej na Mię­dzy­na­ro­do­wych Poka­zach Lot­ni­czych Poznań Air Show, wzbu­dził podziw i grom­kie bra­wa wie­lo­ty­sięcz­nej publicz­no­ści.

Pro­gram impre­zy podzie­lo­ny został na trzy blo­ki. Pierw­szy z nich poświę­co­ny był 100-leciu Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go. Dru­gi blok to zlot szko­le­nio­wy „NATO Tiger Meet”. Nato­miast trze­ci upa­mięt­niał 100-lecie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści i 100-lecie Pol­skich Sił Powietrz­nych. Występ spa­do­chro­nia­rzy Sky Magic był wyjąt­ko­wym spo­so­bem na upa­mięt­nie­nie tego­rocz­nych jubi­le­uszy przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną.

Pod­czas dwu­dnio­we­go pod­nieb­ne­go show, któ­re przy­cią­gnę­ło pra­wie 70 tysię­cy gości, dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ło się sto­isko WAT. Pod­cho­rą­żo­wie udzie­la­li infor­ma­cji o moż­li­wo­ściach stu­dio­wa­nia w Aka­de­mii, jak i jej sek­cjach spraw­no­ścio­wych – spa­do­chro­no­wej S3 WAT oraz WLP, czy­li Woda – Ląd – Powie­trze.

Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT powsta­ła pod koniec 2017 r. Jest roz­sze­rze­niem dzia­łal­no­ści ist­nie­ją­cej w WAT od kil­ku lat sek­cji WLP, w któ­rej pod­cho­rą­żo­wie szko­lą się ze wspi­nacz­ki, tak­ty­ki i odby­wa­ją dodat­ko­we szko­le­nie ognio­we. Z ini­cja­ty­wą utwo­rze­nia sek­cji wystą­pi­li w kwiet­niu 2017 r. Dariusz Boj­sza, absol­went WAT i wice­pre­zes I Oddzia­łu Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy w War­sza­wie oraz ope­ra­tor JW „GROM”. Pomysł spo­tkał się z apro­ba­tą władz uczel­ni. Rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król pod­ję­li decy­zję o utwo­rze­niu sek­cji S3 WAT. W grud­niu 2017 r. doko­na­no jej reje­stra­cji. Jesz­cze w maju 2017 r. dowód­ca JW „GROM” płk Mariusz Paw­luk wyra­ził zgo­dę na obję­cie pro­wa­dze­nia sek­cji przez ope­ra­to­ra „GROM”. Nato­miast w lutym 2018 r. pol­ski przed­się­bior­ca Piotr Feliks Beau­pré powo­łał do życia Fun­da­cję Teraz Woj­sko Pol­skie, któ­ra wspie­ra finan­so­wo dzia­łal­ność sek­cji S3 WAT.

Sek­cję S3 WAT cechu­je eli­tar­ny cha­rak­ter. Wstą­pić do niej mogą pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy speł­nia­ją wyso­kie kry­te­ria i chcą słu­żyć w woj­skach powietrz­no-desan­to­wych. Szko­le­nie pro­wa­dzą byli żoł­nie­rze jed­nost­ki woj­sko­wej GROM. Sek­cja cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Jed­nak, aby do niej nale­żeć pod­cho­rą­żo­wie muszą uzy­skać bar­dzo dobre wyni­ki w nauce i bar­dzo dobre oce­ny z WF‑u, zgod­nie z nor­ma­mi dla wojsk powietrz­no­de­san­to­wych.

Waż­nym ele­men­tem sek­cji S3 WAT jest zespół akro­ba­cyj­ny Sky Magic zło­żo­ny z naj­lep­szych spa­do­chro­nia­rzy I Oddzia­łu Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy oraz pod­cho­rą­żych S3 WAT. Jed­ną z form dzia­łal­no­ści zespo­łu jest udział w poka­zach lot­ni­czych oraz uro­czy­sto­ściach Woj­ska Pol­skie­go i WAT w celu wspar­cia rekru­ta­cji i misji szkol­nic­twa woj­sko­we­go.

Fun­da­cja Teraz Woj­sko Pol­skie i I Oddział Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy, w uzgod­nie­niu i przy współ­pra­cy z wła­dza­mi WAT, pla­nu­ją w przy­szłym roku wspól­ne szko­le­nie spa­do­chro­no­we sek­cji S3 WAT z kade­ta­mi sek­cji spa­do­chro­no­wej Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej USA z Anna­po­lis (Uni­ted Sta­tes Naval Aca­de­my Para­chu­te Team). W czerw­cu bie­żą­ce­go roku repre­zen­ta­cja zło­żo­na z byłych ope­ra­to­rów GROM i człon­ka sek­cji S3 WAT sierż. pchor. Micha­ła Kamień­ski pla­nu­je wyjazd do Anna­po­lis i spo­tka­nie z komen­dan­tem USNA. Zosta­ną wów­czas omó­wio­ne szcze­gó­ły orga­ni­za­cyj­ne i logi­stycz­ne wspól­nych ćwi­czeń i rywa­li­za­cji spor­to­wej. Istot­nym wspar­ciem w roz­mo­wach z USNA jest pod­cho­rą­ży WAT Michał Boj­sza, któ­ry od 2016 r. kon­ty­nu­uje stu­dia w USNA w Anna­po­lis. Jest rów­nież człon­kiem eli­tar­ne­go Para­chu­te Team USNA, w któ­rym peł­ni funk­cję „Tra­ining Offi­cer”. Pla­no­wa­na współ­pra­ca WAT z USNA to budo­wa sojusz­ni­czych rela­cji już na eta­pie two­rze­nia przy­szłych eli­tar­nych kadr ofi­cer­skich.

Moni­ka Przy­był
fot. Mał­go­rza­ta Boj­sza i Janusz Bia­ło­wąs