» » Podium dla biegaczy z WAT

Podium dla biegaczy z WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

30 bie­ga­czy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod kie­row­nic­twem kpt. Jaro­sła­wa Kur­ka wzię­ło udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w ramach 12. Panas Pół­ma­ra­to­nu Ślę­żań­skie­go w Sobót­ce. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li na dystan­sie 21 km i 97,5 m w trzech kate­go­riach wie­ko­wych męskich i dwóch żeń­skich. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej WAT zajął pierw­sze miej­sce, wyprze­dza­jąc Aka­de­mię Wojsk Lądo­wych (2 miej­sce) i Aka­de­mię Mary­nar­ki Wojen­nej (3 miej­sce).

Meda­le indy­wi­du­al­ne zdo­by­li:

W kate­go­rii kobie­cej do 35 lat

1 miej­sce – sierż. pchor. Kin­ga Reda z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii kobie­cej od 36 lat

1 miej­sce – mjr Anna Boruc­ka z Wydzia­łu Logi­sty­ki

3 miej­sce – mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

W kate­go­rii męskiej do 35 lat

1 miej­sce – szer. pchor. Jan Zie­lon­ka z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

2 miej­sce – kpt. Jaro­sław Kurek ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go

3 miej­sce – plut. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii męskiej od 46 lat

1 miej­sce – st. chor. Robert Sierz­pu­tow­ski z  Logi­sty­ki

3 miej­sce – ppłk Janusz Torzew­ski z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

kpt. Jaro­sław Kurek
fot. szer. pchor. Jan Zie­lon­ka