Strona główna » Aktualności » Podchorążowie złożyli uroczystą przysięgę wojskową

Podchorążowie złożyli uroczystą przysięgę wojskową

„Wy, żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go od dziś jeste­ście syno­ni­mem hono­ru i odwa­gi w oczach całe­go spo­łe­czeń­stwa. To zaszczyt, speł­nie­nie Waszych marzeń, ale i począ­tek cięż­kiej pra­cy oraz wytę­żo­nej nauki. Jestem prze­ko­na­ny, iż podo­ła­cie temu zada­niu i odnie­sie­cie suk­ces” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pod­czas uro­czy­stej przy­się­gi woj­sko­wej pod­cho­rą­żych WAT.  

Sło­wa „Roty” na pla­cu ape­lo­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wypo­wie­dzia­ło dziś 650 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych. W nowym roku aka­de­mic­kim stu­dia woj­sko­we na pierw­szym roku roz­po­czę­ło 850 pod­cho­rą­żych. Cześć z nich zło­ży­ła przy­się­gę woj­sko­wą jesz­cze przed przy­ję­ciem do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W uro­czy­sto­ści wziął udział sekre­tarz sta­nu w MON Seba­stian Chwa­łek. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas Wete­ra­ni Powsta­nia War­szaw­skie­go. Wita­jąc uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pod­kre­ślił, że przy­się­ga woj­sko­wa to począ­tek pięk­nej żoł­nier­skiej misji, ale przede wszyst­kim wiel­ka odpo­wie­dzial­ność i akt poświę­ce­nia dla dobra i bez­pie­czeń­stwa Ojczy­zny. „Wy, dro­dzy pod­cho­rą­żo­wie jeste­ście nadzie­ją dla Naro­du i dumą dla nas, i dla Waszych rodzin. Kon­ty­nu­uj­cie pra­cę nad sobą, szli­fuj­cie swo­je talen­ty, podą­żaj­cie za marze­nia­mi, jed­no­cze­śnie bądź­cie chlu­bą Woj­ska Pol­skie­go. Sza­nuj­cie woj­sko­wy mun­dur i bądź­cie wzo­rem do naśla­do­wa­nia dla innych” – mówił rek­tor-komen­dant WAT. Nawią­zu­jąc do jubi­le­uszu stu­le­cia Bitwy War­szaw­skiej i przy­pa­da­ją­cej dziś 76 rocz­ni­cy  zakoń­cze­nia Powsta­nia War­szaw­skie­go, płk prof. Wachu­lak pod­kre­ślił, że mimo upły­wu cza­su, zmian w uzbro­je­niu i w tech­ni­ce woj­sko­wej, nie­zmien­ne pozo­sta­ją honor żoł­nie­rza, jego moral­ność i zasa­dy, któ­ry­mi się kie­ru­je.

Rek­tor pod­kre­ślił doświad­cze­nie WAT w kształ­ce­niu naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych RP. „Wspól­nie budu­je­my tech­nicz­ny filar nowo­cze­snej, pol­skiej armii. Jeste­śmy nie­zmier­nie dum­ni z tego, że ucząc i kształ­tu­jąc mło­de kadry mamy wpływ na pro­ces pro­fe­sjo­na­li­za­cji Woj­ska Pol­skie­go. Wybór Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest dziś i będzie gwa­ran­cją przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go na naj­wyż­szym pozio­mie i spro­sta­nia wyso­kim wyma­ga­niom nowo­cze­snej tech­ni­ki woj­sko­wej” – powie­dział płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.

Po wystą­pie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT, nastą­pił naj­waż­niej­szy moment uro­czy­sto­ści. W obec­no­ści rodzi­ców, bli­skich i zgro­ma­dzo­nych gości pod­cho­rą­żo­wie wypo­wie­dzie­li sło­wa przy­się­gi woj­sko­wej. Czte­rech wyróż­nio­nych pod­cho­rą­żych: Maciej Kacz­ma­rek, Bar­tosz Fiut­ka, Seba­stian Kar­wow­ski i Michał Adam­czew­ski dostą­pi­ło zaszczy­tu zło­że­nia przy­się­gi na sztan­dar Aka­de­mii. Zgod­nie z tra­dy­cją Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nowo zaprzy­się­że­ni żoł­nie­rze odśpie­wa­li „Rotę”.

Za uzy­ska­nie bar­dzo dobrych wyni­ków w wyko­ny­wa­niu zadań służ­bo­wych pod­czas szko­le­nia pod­sta­wo­we­go, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił szer. pchor. Kac­pra Twor­skie­go, szer. pchor. Micha­ła Jakób­czy­ka, szer. pchor. Szy­mo­na Smo­leń­skie­go, szer. pchor. Gabrie­lę Jodzis oraz szer. pchor. Wero­ni­kę Kamiń­ską. Wyróż­nie­ni pod­cho­rą­żo­wie wspól­nie ze swo­imi rodzi­ca­mi ode­bra­li gra­tu­la­cje od sekre­ta­rza sta­nu w MON Seba­stia­na Chwał­ka oraz rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Wachu­la­ka.

Do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści list skie­ro­wał mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. „Służ­ba woj­sko­wa oraz nauka w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to nie tyl­ko odpo­wie­dzial­ność, ale tak­że zaszczyt i powód do dumy. Jeste­ście człon­ka­mi eli­tar­ne­go gro­na słu­cha­czy pre­sti­żo­wej uczel­ni, któ­ra od nie­mal 70 lat kształ­ci ofi­ce­rów spe­cja­li­zu­ją­cych się w zagad­nie­niach tech­nicz­nych. Jej absol­wen­ci w dużym stop­niu przy­czy­ni­li się do roz­wo­ju Woj­ska Pol­skie­go i swo­ją służ­bą wie­lo­krot­nie potwier­dzi­li patrio­tyzm oraz pro­fe­sjo­na­lizm. Dziś przed Wami otwie­ra­ją się podob­ne moż­li­wo­ści i per­spek­ty­wy. Macie szan­sę wpły­nąć na przy­szłość pol­skich Sił Zbroj­nych” – napi­sał w liście mini­ster Mariusz Błasz­czak, życząc nowo zaprzy­się­żo­nym żoł­nie­rzom deter­mi­na­cji w reali­za­cji zamie­rzo­nych celów.     

Pan Jacek Stan­do w imie­niu rodzi­ców, opie­ku­nów oraz naj­bliż­szych pod­cho­rą­żych, podzię­ko­wał całej kadrze Aka­de­mii za trud, wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nie do dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści. „Jeste­śmy z Was dum­ni, że może­cie reali­zo­wać swo­je marze­nia bycia pod­cho­rą­żym tak zna­mie­ni­tej Uczel­ni” – mówił  rodzic pod­cho­rą­że­go. W imie­niu pod­cho­rą­żych prze­ma­wiał szer. pchor. Mate­usz Kowal­ski.  „Wypo­wie­dzia­ne dzi­siaj uro­czy­ste sło­wa roty przy­się­gi woj­sko­wej na sztan­dar naszej Uczel­ni to dla nas, pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wiel­ki zaszczyt. Cie­szy­my się, że może­my stu­dio­wać w tak bar­dzo zasłu­żo­nej i powszech­nie sza­no­wa­nej uczel­ni woj­sko­wej” – powie­dział pod­cho­rą­ży.                                           

Dusz­pa­ster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa nowo zaprzy­się­żo­nym pod­cho­rą­żym udzie­li­li: pro­boszcz Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej, Wika­riusz Bisku­pi ks. pra­łat płk dr Jan Domian, Ewan­ge­lic­ki Biskup Woj­sko­wy ks. biskup polo­wy płk Miro­sław Wola oraz repre­zen­tu­ją­cy Ordy­na­riu­sza Pra­wo­sław­ne­go WP, ks. płk Andrzej Jaki­miuk. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go i defi­la­da pod­od­dzia­łów pro­wa­dzo­na przez dowód­cę uro­czy­sto­ści ppłk. Kon­ra­da Boro­wiec­kie­go.

Przy­się­ga woj­sko­wa zwień­cza mie­sięcz­ne pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, pod­czas któ­re­go pod­cho­rą­żo­wie uczy­li się zasad żoł­nier­skie­go zacho­wa­nia, musz­try, obsłu­gi i eks­plo­ata­cji bro­ni, zagad­nień tak­tycz­nych zwią­za­nych ze współ­cze­snym polem wal­ki i wie­lu innych przed­mio­tów woj­sko­wych.

Dzień przed uro­czy­stą przy­się­gą woj­sko­wą pod­cho­rą­żo­wie wraz z komen­dą i kadrą Uczel­ni wzię­li udział w polo­wej mszy św. odpra­wio­nej przez JE Bisku­pa Polo­we­go WP gen. bryg. bp. Józe­fa Guzd­ka.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek