Strona główna » Aktualności » Podchorążowie wsparli akcję krwiodawstwa MON

Podchorążowie wsparli akcję krwiodawstwa MON

W ponie­dzia­łek 29 lip­ca przed budyn­kiem MON odby­ła się kolej­na zbiór­ka krwi, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Oddział HDK Szczer­biec w ramach sze­ro­kiej kam­pa­nii krwio­daw­stwa „Spo­krew­nie­ni Służ­bą”. Zbiór­kę pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka wspar­li pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Oddział HDK Szczer­biec dzia­ła­ją­cy w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej przy­jął zało­że­nie, iż każ­da zor­ga­ni­zo­wa­na przez nich akcja HDK będzie zwią­za­na z rocz­ni­cą waż­nych wyda­rzeń histo­rycz­nych. Hasłem ponie­dział­ko­wej zbiór­ki była dewi­za Klu­bu Szczer­biec „RYCERSKA SŁUŻBA KRWIĄ”, w nawią­za­niu do upa­mięt­nie­nia obcho­dzo­nej 15 lip­ca 609. rocz­ni­cy bitwy pod Grun­wal­dem. Każ­de­mu krwio­daw­cy, koor­dy­na­tor Oddzia­łu HDK MON wrę­czył oso­bi­ście oko­licz­no­ścio­we cer­ty­fi­ka­ty uczest­nic­twa.

Oprócz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, akcję wspar­li: Sztab Gene­ral­ny Woj­ska Pol­skie­go, 6 Mazo­wiec­ka Bry­ga­da Obro­ny Tery­to­rial­nej oraz inne insty­tu­cje i komór­ki orga­ni­za­cyj­ne pod­le­głe Mini­stro­wi Obro­ny Naro­do­wej.

por. Paweł Żało­ba
fot. st. szer. pchor. Rado­sław Gos