» » Podchorążowie WAT docenieni na konferencji w Military Technical Academy w Rumunii

Podchorążowie WAT docenieni na konferencji w Military Technical Academy w Rumunii

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li czo­ło­we miej­sca oraz wyróż­nie­nia za refe­ra­ty pre­zen­to­wa­ne pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wej stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji CERC w Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my w Buka­resz­cie w dniach 23 ‒ 25 kwiet­nia. Pierw­sze miej­sce w pane­lu Mili­ta­ry Engi­ne­ering and Geo­ma­tics spo­śród 14 wystą­pień zajął sierż. pchor. Woj­ciech Dawid z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji za refe­rat pt. „Auto­ma­tion of Mili­ta­ry Pas­sa­bi­li­ty Maps Deve­lop­ment and an Ana­ly­sis of the Possi­bi­li­ties of Auto­ma­ted data Visu­ali­sa­tion in GIS Servers”. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była rów­nież współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia. Uczel­nię repre­zen­to­wa­li kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz kpt. dr inż. Arka­diusz Jóź­wia­ka z Wydzia­łu Logi­sty­ki.

Tego­rocz­na edy­cja, odby­wa­ją­ca się w roku roz­po­czę­cia pre­zy­den­cji Rumu­nii w Unii Euro­pej­skiej była rekor­do­wa. Zgło­szo­nych zosta­ło 266 refe­ra­tów, a udział wzię­ło 325 stu­den­tów z 11 kra­jów repre­zen­tu­ją­cych 24 uczel­nie. Kon­fe­ren­cja zosta­ła podzie­lo­na na 19 pane­li tema­tycz­nych.  Łącz­nie 13 pod­cho­rą­żych WAT, w tym pię­ciu uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­we­go seme­stru w MTA w ramach pro­gra­mu Era­smus+, wygło­si­ło 14 refe­ra­tów z obsza­rów swo­ich zain­te­re­so­wań. Byli wśród nich przed­sta­wi­cie­le kół nauko­wych WAT, stu­den­ci z wydzia­łów: Logi­sty­ki, Mecha­nicz­ne­go, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji oraz Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Dużym suk­ce­sem zakoń­czył się panel Inter­cul­tu­ral and Pro­fes­sio­nal Deve­lop­ping thro­ugh ERASMUS+ Mobi­li­ties, w któ­rym wystą­pi­ło aż 24 stu­den­tów. Dru­gie miej­sce zaję­ła w nim  kpr. pchor. Patry­cja Woj­da z Wydzia­łu Logi­sty­ki wygła­sza­jąc refe­rat nt. „Impact of Par­ti­ci­pa­tion in ERASMUS+ Pro­gram­me on the Devep­ment of Stu­dents Pro­fes­sio­nal Com­pe­ten­ces”. Dodat­ko­wo III miej­sce w swo­ich pane­lach tema­tycz­nych zaję­li: sierż. pchor. Łukasz Szla­ga z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (panel: Mate­rial Tech­no­lo­gy) oraz sierż. pchor. Mate­usz Kaszyń­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (panel: Elec­tri­cal Engi­ne­ering and Elec­tro­nic Sys­tems). Ponad­to wyróż­nie­nia otrzy­ma­li: plut. pchor. Daniel Borzu­chow­ski, plut. pchor. Łukasz Czer­niak z Wydzia­łu Logi­sty­ki (panel: Mili­ta­ry Scien­ce) oraz st. szer. pchor. Miesz­ko Krych­niak z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (panel: Inter­cul­tu­ral Com­mu­ni­ca­tion).

kpt. Arka­diusz Jóź­wiak
fot. Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my