Strona główna » Aktualności » Podchorążowie WAT będą szkoleni na oprogramowaniu treningowym systemu Patriot

Podchorążowie WAT będą szkoleni na oprogramowaniu treningowym systemu Patriot

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej prze­ka­za­ło Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej inte­rak­tyw­ne opro­gra­mo­wa­nie tre­nin­go­we sys­te­mu Patriot (Patriot Mul­tie­che­lon Tra­iner – PMET). Poro­zu­mie­nie w tej spra­wie pod­pi­sa­li dzi­siaj gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT i płk dr inż. Michał Mar­ci­niak, peł­no­moc­nik Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej do spraw Pozy­ska­nia i Wdro­że­nia do Sił Zbroj­nych RP Sys­te­mu „Wisła”.

Opro­gra­mo­wa­nie zosta­ło prze­ka­za­ne naszej uczel­ni w celu reali­za­cji szko­leń na woj­sko­wych kie­run­kach stu­diów Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa zwią­za­nych z tech­ni­ką rakie­to­wą obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej oraz przy­go­to­wa­nia pro­gra­mu szko­leń dla obsłu­gi Bry­ga­dy Rakie­to­wej Obro­ny Powietrz­nej.

„Kształ­ci­my spe­cja­li­stów na potrze­by Sił Zbroj­nych. Wio­dą­cym wydzia­łem jest tu Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Decy­zja o ulo­ko­wa­niu pro­gra­mu wła­śnie na tym wydzia­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest jedy­na słusz­na. Tu kształ­cą się naj­lep­si spe­cja­li­ści, któ­rzy tra­fia­ją do woj­ska” – pod­kre­ślił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT. Zapew­nił, że WAT zawsze zabie­gał, i będzie zabie­gać, by wypo­sa­żać labo­ra­to­ria w nowo­cze­sny sprzęt woj­sko­wy. „To wyda­rze­nie bar­dzo dobrze wpi­su­je się w naszą wizję kształ­ce­nia pod­cho­rą­żych – przy­szłych ofi­ce­rów dla potrzeb Sił Zbroj­nych. Naszą ambi­cją jest to, by pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy koń­czą Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną, zna­li naj­now­szy sprzęt” – zazna­czył rek­tor-komen­dant WAT.

„Opro­gra­mo­wa­nie, któ­re dzi­siaj prze­ka­zu­je­my, to pierw­szy krok do tego, aby zaan­ga­żo­wać Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w pro­gram Wisła. Jest to dość moc­no skom­pli­ko­wa­ny pro­gram. Dla­te­go potrze­ba tu nowo­cze­snych inży­nie­rów, z nowo­cze­snym podej­ściem” – dodał płk dr inż. Michał Mar­ci­niak. „Praw­do­po­dob­nie jesz­cze w tym roku uda nam się dostar­czyć do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­krój rakie­ty do sys­te­mu Wisła. Będzie­my też pra­co­wać nad wypo­sa­że­niem wasze­go labo­ra­to­rium, któ­re wiem, że jest w trak­cie budo­wy” – zapo­wie­dział płk dr inż. Michał Mar­ci­niak, dekla­ru­jąc przy tym, że resort obro­ny naro­do­wej będzie też koor­dy­no­wać szko­le­nie spe­cja­li­stów WAT w zakre­sie dzia­ła­nia sys­te­mu Patriot w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

O zacho­wa­niu ści­słej współ­pra­cy na linii WAT – MON zapew­nił też dzie­kan Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel. „Prze­ka­za­nie opro­gra­mo­wa­nia, któ­re będzie wyko­rzy­sta­ne do kształ­ce­nia pod­cho­rą­żych, spe­cja­li­stów w zakre­sie obro­ny powietrz­nej jest kro­kiem milo­wym w kie­run­ku nowo­cze­snych sys­te­mów roz­po­zna­wa­nia, napro­wa­dza­nia i dowo­dze­nia” – powie­dział dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel. Wdra­ża­nie do Sił Zbroj­nych sys­te­mu „Wisła” zakła­da m. in. koniecz­ność wyszko­le­nia osób odpo­wie­dzial­nych za obsłu­gę pozy­ski­wa­ne­go sprzę­tu woj­sko­we­go. W tym celu w Wydzia­le zosta­ły wpro­wa­dzo­ne nowe spe­cjal­no­ści. „Zgod­nie z decy­zją Depar­ta­men­tu Kadr Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej od 2017 r. uru­cho­mi­li­śmy dwie nowe spe­cjal­no­ści w ramach kie­run­ku stu­diów Mecha­tro­ni­ka, są to: Eks­plo­ata­cje prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych śred­nie­go zasię­gu i Radio­elek­tro­ni­ka prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych śred­nie­go zasię­gu. Te dwie spe­cjal­no­ści adre­so­wa­ne są wła­śnie dla sys­te­mu Patriot” – wyja­śnia dzie­kan Wydzia­łu.

Opro­gra­mo­wa­nie będzie mogło być wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas reali­za­cji przed­mio­tów nie tyl­ko na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. „W ramach opra­co­wy­wa­nych pla­nów i pro­gra­mów stu­diów, pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki, któ­ry zapro­po­no­wał taki przed­miot jak: Mode­lo­wa­nie i symu­la­cja wspo­ma­ga­nia decy­zji na polu wal­ki. Wprost przy­pi­sa­ny dla przy­szłych eks­plo­ata­to­rów sys­te­mu Patriot” – tłu­ma­czy dr inż. Woj­ciech Para, zastęp­ca kie­row­ni­ka Kate­dry Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Stu­den­ci WAT będą szko­le­ni spe­cja­li­stycz­nie do okre­ślo­ne­go sta­no­wi­ska, łącz­nie z odpo­wied­nim pozio­mem języ­ka angiel­skie­go. Po odby­ciu takie­go szko­le­nia w naszej uczel­ni już jako ofi­ce­ro­wie wyja­dą do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie będą dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści. „Pierw­sza gru­pa, któ­ra obej­mie ten zestaw, a będą to nasi absol­wen­ci, będzie po prze­szko­le­niu w USA” – mówi dr inż. Woj­ciech Para.

Oprócz szko­le­nia pod­cho­rą­żych w pla­nach jest rów­nież szko­le­nie pod­ofi­ce­rów dla mniej wyma­ga­ją­cych, pod wzglę­dem wie­dzy inży­nier­skiej, sta­no­wisk obsłu­gi sys­te­mu. Zakres tego szko­le­nia będzie mniej­szy niż dla woj­sko­wych inży­nie­rów i będzie reali­zo­wa­ny w for­mie kur­sów.

Rów­no­le­gle do dzia­łań zwią­za­nych z kształ­ce­niem spe­cja­li­stów do obsłu­gi sys­te­mu Wisła, Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa pod­jął sta­ra­nia o roz­bu­do­wę labo­ra­to­rium prze­zna­czo­ne­go dla zesta­wu Patriot. Otwar­cie labo­ra­to­rium zapla­no­wa­no na 2022 r.

Po uro­czy­stym pod­pi­sa­niu poro­zu­mie­nia odbył się wykład na temat sys­te­mu Wisła oraz prze­ka­za­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, któ­ry wygło­sił płk dr inż. Michał Mar­ci­niak. W wykła­dzie uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni goście z Inspek­to­ra­tu Uzbro­je­nia oraz pod­cho­rą­żo­wie WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski