Strona główna » Aktualności » Podchorążowie WAT będą się szkolić w skokach spadochronowych

Podchorążowie WAT będą się szkolić w skokach spadochronowych

Szko­le­nie w sko­kach spa­do­chro­no­wych pod­cho­rą­żych WAT było głów­nym tema­tem spo­tka­nia rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka z pre­ze­sem zarzą­du Fun­da­cji „Teraz Woj­sko Pol­skie” i wice­pre­ze­sem Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy I Oddzia­łu War­sza­wa (ZPS) Dariu­szem Boj­szą. Była to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do pod­su­mo­wa­nia dotych­cza­so­wych dzia­łań zwią­za­nych z powo­ła­niem oraz for­mo­wa­niem Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych WAT (S3 WAT).

Pod­czas spo­tka­nia, któ­re odby­ło się 30 kwiet­nia omó­wio­no plan szko­le­nio­wy oraz ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści i wyda­rze­nia z udzia­łem sek­cji. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li wykła­dow­cy ze Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go – ppłk Krzysz­tof Jaskól­ski, opie­kun Uczel­nia­nej Orga­ni­za­cji Stu­denc­kiej Woda Ląd Powie­trze (WLP WAT), ppłk Michał Gaz­da, opie­kun Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych (S3 WAT) i Arka­diusz Majew­ski, kie­row­nik Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT, były ope­ra­tor oraz instruk­tor spa­do­chro­no­wy z Jed­nost­ki Woj­sko­wej JW „GROM”.

W tym roku pod­cho­rą­żo­wie WAT wyko­na­ją pierw­sze sko­ki w ramach kur­su spa­do­chro­no­we­go AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall – przy­spie­szo­na nauka swo­bod­ne­go spa­da­nia), któ­ry zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny pod okiem byłych ope­ra­to­rów JW GROM. Obec­nie trwa­ją przy­go­to­wa­nia naziem­ne i szko­le­nie teo­re­tycz­ne z wybra­ny­mi pod­cho­rą­ży­mi. Po ukoń­cze­niu kur­su AFF pro­gram szko­le­nia prze­wi­du­je kolej­ne sko­ki pod­no­szą­ce umie­jęt­no­ści spa­do­chro­no­we w spad­ku swo­bod­nym oraz w lata­niu na otwar­tych cza­szach.

Szko­le­nie reali­zo­wa­ne będzie rów­nież poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Stu­den­ci woj­sko­wi WAT będą ćwi­czyć wspól­nie z kade­ta­mi Sek­cji Spa­do­chro­no­wej Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej USA z Anna­po­lis tj. Uni­ted Sta­tes Naval Aca­de­my Para­chu­te Team. W czerw­cu tego roku repre­zen­ta­cja zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li S3 WAT, Fun­da­cji „Teraz Woj­sko Pol­skie” oraz Związ­ku ZPS I Oddział War­sza­wa wyje­dzie do Anna­po­lis i spo­tka się z komen­dan­tem USNA. Omó­wio­ne zosta­ną spra­wy orga­ni­za­cyj­ne i logi­stycz­ne wspól­nych ćwi­czeń szko­le­nio­wych, połą­czo­nych z ele­men­ta­mi rywa­li­za­cji spor­to­wej.

Do współ­pra­cy i dzia­ła­nia na rzecz Sek­cji S3 WAT włą­czył się Aero­klub War­szaw­ski, a swo­je wspar­cie zade­kla­ro­wa­ły Fede­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Wete­ra­nów i Suk­ce­so­rów Walk o Nie­pod­le­głość Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i wydaw­nic­two „Pol­ska Zbroj­na”.

Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych WAT zosta­ła zare­je­stro­wa­na 27 grud­nia 2017 r. zgod­nie z decy­zją rek­to­ra-komen­dan­ta WAT. W maju 2017 r. dowód­ca JW „GROM” płk Mariusz Paw­luk wyra­ził zgo­dę na obję­cie pro­wa­dze­nia Sek­cji S3 WAT przez ope­ra­to­ra „GROM”. Nato­miast 6 lute­go 2018 r. zosta­ła powo­ła­na do życia fun­da­cja pod nazwą „Teraz Woj­sko Pol­skie”, któ­rej stra­te­gicz­nym celem jest dzia­ła­nie na rzecz wzmoc­nie­nia obron­no­ści kra­ju, poprzez mię­dzy inny­mi finan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści Sek­cji S3 WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Fun­da­cja „Teraz Woj­sko Pol­skie”