Strona główna » Aktualności » Podchorążowie po świątecznych urlopach zostali zbadani w kierunku COVID-19

Podchorążowie po świątecznych urlopach zostali zbadani w kierunku COVID-19

W ramach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych, zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy wró­ci­li na uczel­nię po świą­tecz­nej prze­rwie, prze­szli testy na obec­ność SARS-CoV‑2. W akcję pobie­ra­nia wyma­zów od naszych stu­den­tów zaan­ga­żo­wa­li się: Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej, Woj­sko­wy Ośro­dek Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie oraz Inspek­to­rat Rodza­jów Wojsk DG RSZ.

„Jeste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni za pomoc żoł­nie­rzom Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej, Woj­sko­we­mu Ośrod­ko­wi Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie oraz Inspek­to­ra­to­wi Rodza­jów Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ. Ta współ­pra­ca jest dla nas bar­dzo waż­na i za nią dzię­ku­je­my. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na rów­nież wspie­ra inne ośrod­ki w cza­sie epi­de­mii. W ostat­nim cza­sie pod­cho­rą­żo­wie WAT opra­co­wa­li narzę­dzia infor­ma­tycz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne przez Dowódz­two WOT w prze­ciw­dzia­ła­niu roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2. Dziś tery­to­rial­si pomo­gli nam, za co bar­dzo dzię­ku­je­my” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak. „Wszyst­kim żoł­nie­rzom przy­świe­ca wspól­ny cel – to służ­ba Pol­sce i jej oby­wa­te­lom, któ­ra dziś wyra­ża się w wal­ce z nie­wi­dzial­nym wro­giem. To dosko­na­ły spraw­dzian – dzia­ła­nie w real­nej, nie­za­pla­no­wa­nej sytu­acji, któ­ra doty­czy całe­go kra­ju. I ten spraw­dzian zda­ją zarów­no pod­cho­rą­żo­wie WAT, jak i żoł­nie­rze WOT, któ­rzy od począt­ku są na pierw­szej linii wal­ki z  koro­na­wi­ru­sem. Wspól­ny­mi siła­mi moż­na osią­gnąć napraw­dę wie­le” – pod­kre­śla płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.  

Celem akcji, któ­ra trwa­ła od 8 do 11 stycz­nia 2021 r., było zba­da­nie sta­nu zdro­wia pod­cho­rą­żych i kadry dowód­czej Bata­lio­nów Szkol­nych WAT pod kątem obec­no­ści koro­na­wi­ru­sa. Było to dzia­ła­nie pro­fi­lak­tycz­ne, któ­re ma zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko zaka­że­nia. Wyma­zy pobie­ra­li spe­cjal­nie prze­szko­le­ni żoł­nie­rze Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej. Nad­zór sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ny nad bada­nia­mi spra­wo­wał Woj­sko­wy Ośro­dek Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie. Prze­ba­da­no w sumie 2687 pod­cho­rą­żych i 23 żoł­nie­rzy kadry dowód­czej. Pozy­tyw­ny wynik uzy­ska­ło 11 pod­cho­rą­żych. Zosta­li oni prze­wie­zie­ni do miej­sca izo­la­cji. Trans­port stu­den­tów zapew­nił Inspek­to­rat Rodza­jów Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ.

Zespo­łom wyma­zo­wym WOT za wysi­łek wło­żo­ny w prze­pro­wa­dze­nie testów, w imie­niu komen­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, podzię­ko­wa­li płk mgr inż. Piotr Bawoł – kie­row­nik Zespo­łu Ogól­no­woj­sko­we­go oraz ppłk Dariusz Kania – kie­row­nik Dzia­łu Ogól­ne­go. Żoł­nie­rzom wrę­czo­no upo­min­ki.

Pro­ce­du­rze pobie­ra­nia pró­bek na obec­ność COVID-19 zosta­li pod­da­ni rów­nież stu­den­ci innych uczel­ni woj­sko­wych roz­po­czy­na­ją­cy naukę po świą­tecz­nej prze­rwie.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. DWOT