» » Podchorążowie odkrywają tajniki żeglarstwa

Podchorążowie odkrywają tajniki żeglarstwa

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dru­giej poło­wie lip­ca, jak każ­de­go roku, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy ukoń­czy­li IV rok stu­diów bio­rą udział w zaję­ciach z wycho­wa­nia fizycz­ne­go w for­mie czte­ro­dnio­wych obo­zów żeglar­skich. Ćwi­cze­nia w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym WAT w Zegrzu pozwa­la­ją stu­den­tom woj­sko­wym posiąść wie­dzę i umie­jęt­no­ści do samo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia jach­tów na śród­lą­dziu, o dłu­go­ści do 7,5 m, w porze dzien­nej, przy sile wia­tru do 4 °B.

Szko­le­nie odby­wa się na jach­tach typu Ome­ga i ElBim­bo i obej­mu­je pły­wa­nie pod żagla­mi oraz na sil­ni­ku zabur­to­wym. Pro­wa­dzo­ne jest przez instruk­to­rów żeglar­stwa, pra­cow­ni­ków Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT, a całość nad­zo­ru­je mgr Jerzy Durej­ko, instruk­tor-wykła­dow­ca Pol­skie­go Związ­ku Żeglar­skie­go. Mimo nie zawsze sprzy­ja­ją­cej pogo­dy – nie­wiel­kiej ilo­ści wia­tru, pada­ją­ce­go desz­czu lub upa­łów – uczest­ni­cy szko­le­nia są zado­wo­le­ni z for­my zajęć oraz moż­li­wo­ści zdo­by­cia wie­dzy z zakre­su żeglar­stwa. Dla wie­lu z nich nauka koń­czy się zdo­by­ciem „cer­ty­fi­ka­tu żegla­rza” w sys­te­mie szko­le­nia HALS, co pozwa­la na samo­dziel­ne pro­wa­dze­nie jach­tów przy wymie­nio­nych warun­kach.

Zdzi­sław Czaj­ko
fot. i film: st. kpr. pchor. Michał Kow­nac­ki