» » Podchorążowie oddali krew w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Podchorążowie oddali krew w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

wpis w: Aktualności | 0

W Naro­do­wym Dniu Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych” usta­no­wio­nym na cześć tysię­cy boha­te­rów, któ­rzy prze­la­li krew za Ojczy­znę, mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak zain­au­gu­ro­wał II edy­cję ogól­no­pol­skiej hono­ro­wej zbiór­ki krwi „Spo­KREW­nie­ni służ­bą”. W uro­czy­stej inau­gu­ra­cji udział wzię­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le kadry Aka­de­mii oraz pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy odda­li krew tego dnia.

„Dziś roz­po­czy­na­my kolej­ną edy­cję naszej akcji Spo­krew­nie­ni służ­bą. Data ta jest nie­przy­pad­ko­wa. 1 mar­ca to Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. Oni byli ofia­rą, oni nie szczę­dzi­li swej krwi w wal­ce o wol­ną Pol­skę i dziś chce­my słu­żyć innym, chce­my słu­żyć tym, któ­rzy potrze­bu­ją pomo­cy. Stąd wła­śnie nasza akcja” – powie­dział mini­ster Błasz­czak. „Mam nadzie­ję, że krew odda­na w ramach tej akcji będzie bar­dzo pomoc­na dla ofiar wypad­ków. Mam nadzie­ję tak­że, że Ci któ­rzy po raz pierw­szy odda­dzą krew, z cza­sem sta­ną się hono­ro­wy­mi daw­ca­mi krwi” – dodał szef MON.

W ramach akcji żoł­nie­rze oraz pra­cow­ni­cy cywil­ni z prze­szło 160 jed­no­stek, od 1 mar­ca do 1 wrze­śnia będą odda­wać krew w punk­tach pobo­ru zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie całej Pol­ski. Naj­bliż­sza akcja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa w WAT odbę­dzie się 6 mar­ca od 9.30 przy budyn­ku 53 (WIG).

por. Paweł Żało­ba
fot. CO MON