Strona główna » Aktualności » Podchorążowie na kursie rozpoznania powietrznego

Podchorążowie na kursie rozpoznania powietrznego

Pod­cho­rą­żo­wie III roku kie­run­ku Geo­de­zja i Kar­to­gra­fia, na spe­cjal­no­ści Roz­po­zna­nie obra­zo­we, wzię­li udział w szko­le­niu poli­go­no­wym doty­czą­cym roz­po­zna­nia powietrz­ne­go ze śmi­głow­ca. Kurs odbył się w dniach 13 – 17 maja w ramach let­nie­go zgru­po­wa­nia poli­go­no­we­go Wojsk Roz­po­znaw­czych i Wal­ki Elek­tro­nicz­nej w Ośrod­ku Szko­le­nia Poli­go­no­we­go Wojsk Lądo­wych w Wędrzy­nie.

W czę­ści teo­re­tycz­nej szko­le­nia, kie­row­nik ppłk Rafał Dąbrow­ski z Dowódz­twa Gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych wraz z ppor. Mar­ci­nem Wal­ko­wia­kiem z WAT prze­ka­za­li wie­dzę z zakre­su roz­po­zna­nia obra­zo­we­go. Nato­miast mjr Grze­gorz Kra­ko­wiak z 56 Bazy Lot­ni­czej z Ino­wro­cła­wia zapo­znał uczest­ni­ków kur­su z lot­ni­czy­mi pro­ce­du­ra­mi pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia powietrz­ne­go. W czę­ści prak­tycz­nej pod­cho­rą­żo­wie wyko­na­li loty roz­po­znaw­cze śmi­głow­ca­mi Mi‑2 oraz W‑3 Sokół, pod­czas któ­rych zebra­li dane obra­zo­we okre­ślo­nych wcze­śniej celów. W ostat­nim dniu kur­su doko­na­no  wery­fi­ka­cji wykry­tych celów oraz wyko­na­no foto­mel­dun­ki. Pod­czas szko­le­nia żoł­nie­rze pod­le­gli Sze­fo­stwu Roz­po­zna­nia Geo­prze­strzen­ne­go zapre­zen­to­wa­li jego uczest­ni­kom zada­nia Mobil­ne­go Zespo­łu Zabez­pie­cze­nia Geo­gra­ficz­ne­go.

Z oka­zji Świę­ta Wojsk Roz­po­znaw­czych i Wal­ki Elek­tro­nicz­nej przy­pa­da­ją­ce­go 16 maja, pod­cho­rą­żo­wie WAT wzię­li rów­nież udział w uro­czy­stej zbiór­ce żoł­nie­rzy. Szko­le­nie było cza­sem inten­syw­ne­go zdo­by­wa­nia wie­dzy oraz pozwo­li­ło na prak­tycz­ną jej reali­za­cję. Była to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do wymia­ny doświad­czeń z inny­mi uczest­ni­ka­mi kur­su, żoł­nie­rza­mi jed­no­stek  roz­po­znaw­czych zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju.

plut. pchor. Kata­rzy­na Damasz­ko
fot. plut. pchor. Kata­rzy­na Damasz­ko, sierż. pchor. Karol Dyrek,
ppor. Mar­cin Wal­ko­wiak