Strona główna » Aktualności » Podchorążowie na dziedzińcu Belwederu

Podchorążowie na dziedzińcu Belwederu

Z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go i 189. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Listo­pa­do­we­go, wie­czo­rem 29 listo­pa­da na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru odbył się uro­czy­sty apel, w któ­rym uczest­ni­czy­li pod­cho­rą­żo­wie wszyst­kich uczel­ni woj­sko­wych oraz Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej. Pod­czas uro­czy­sto­ści Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda nagro­dził wyróż­nia­ją­cych się pod­cho­rą­żych, w tym sierż. pchor. Mate­usza Kuni­kow­skie­go z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak, przed­sta­wi­cie­le kie­row­ni­czej kadry MON i Sił Zbroj­nych RP. Obec­ni byli rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz przed­sta­wi­cie­le kadry naszej uczel­ni.

Cere­mo­nię roz­po­czę­ło zło­że­nie mel­dun­ku Pre­zy­den­to­wi RP przez pod­cho­rą­że­go WAT Mate­usz Liska. Po prze­glą­dzie pod­od­dzia­łów i odśpie­wa­niu hym­nu pań­stwo­we­go, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w mun­du­rach współ­cze­snych i histo­rycz­nych oraz pod­cho­rą­żo­wie Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej obję­li poste­ru­nek hono­ro­wy. Pchor. Kac­per Waślic­ki z WAT odczy­tał Apel Pamię­ci. Dla uczcze­nia pamię­ci tych, któ­rzy pole­gli w służ­bie Ojczyź­nie odda­no sal­wę hono­ro­wą. Tak upa­mięt­nio­no wyda­rze­nia, któ­re mia­ły miej­sce w nocy z 29 na 30 listo­pa­da 1830 roku, kie­dy to gru­pa słu­cha­czy Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty w War­sza­wie pod wodzą ppor. Pio­tra Wysoc­kie­go zaata­ko­wa­ła Bel­we­der, sie­dzi­bę rosyj­skie­go dowód­cy Armii Pol­skiej wiel­kie­go księ­cia Kon­stan­te­go Paw­ło­wi­cza Roma­no­wa, roz­po­czy­na­jąc Powsta­nie Listo­pa­do­we.

Pre­zy­dent Andrzej Duda zazna­czył, że w 1830 roku, tutaj, w War­sza­wie mło­dzi pod­cho­rą­żo­wie, stu­den­ci, na cze­le któ­rych stał porucz­nik Piotr Wysoc­ki, z biją­cym ser­cem i mło­dzień­czym pod­nie­ce­niem, eks­cy­ta­cją i odwa­gą dąży­li do wol­nej, suwe­ren­nej i nie­pod­le­głej Pol­ski, któ­rej nigdy nie widzie­li, któ­ra była tyl­ko w pamię­ci ich rodzi­ców i dziad­ków.  „Sto­imy tu dziś z pol­ski­mi żoł­nie­rza­mi i  pol­ski­mi funk­cjo­na­riu­sza­mi, z pol­ski­mi przy­szły­mi ofi­ce­ra­mi. Sto­imy z dumą wspo­mi­na­jąc pamięć tych, któ­rzy z pod­nie­sio­ną gło­wą wal­czy­li o Pol­skę, odda­wa­li za nią życie. I obie­cu­je­my im dzi­siaj po raz kolej­ny, w tych latach stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, że nie spo­cznie­my w tym wiel­kim dzie­le budo­wy, prze­ka­zu­jąc je z poko­le­nia na kolej­ne poko­le­nie, ucząc mło­dych tam­tej wiel­kiej tra­dy­cji, tam­tej wiel­kiej pamię­ci o pol­skim orę­żu, o pol­skim boha­ter­stwie, o pol­skiej krwi prze­la­nej za wol­ność naszą i waszą” – mówił Pre­zy­dent Duda.

Jak dodał Pre­zy­dent, całe dłu­gie poko­le­nia nie doświad­czy­ły takiej Pol­ski, jak dzi­siej­sza. „Pol­ski w sil­nych mię­dzy­na­ro­do­wych soju­szach, Pol­ski we wspól­nej Euro­pie, Pol­ski świet­nie roz­wi­ja­ją­cej się, Pol­ski coraz zamoż­niej­szej, a jed­no­cze­śnie Pol­ski, któ­ra cały czas potrze­bu­je od nas tej wiel­kiej odpo­wie­dzial­no­ści za jej budo­wa­nie, za jej wzmac­nia­nie, za utrwa­la­nie, ale przede wszyst­kim za abso­lut­ne nie­od­da­wa­nie niko­mu i za nic naszej wiel­kiej tra­dy­cji, naszej kul­tu­ry, nasze­go eto­su, nasze­go pol­skie­go ja – trwa­ją­ce­go w nas nie­prze­rwa­nie, (…) od ponad 1050 lat” – pod­kre­ślał Pre­zy­dent Duda.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ło odśpie­wa­nie „Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go” i defi­la­da pod­od­dzia­łów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski