» » Podchorążowie dla DOM‑u dziecka w Skierniewicach

Podchorążowie dla DOM‑u dziecka w Skierniewicach

W śro­dę 19 grud­nia w Pla­ców­ce Opie­kuń­czo-Wycho­waw­czej „DOM” w Skier­nie­wi­cach odby­ła się wyjąt­ko­wa wigi­lia, na któ­rą zapro­sze­ni zosta­li dar­czyń­cy „Świą­tecz­nej zbiór­ki dla DOM‑u dziec­ka w Skier­nie­wi­cach”. Wśród nich byli przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej m.in. dowód­ca 5 kom­pa­nii por. Paweł Żało­ba wraz z pod­cho­rą­ży­mi oraz kape­lan WAT ks. ppor. Krzysz­tof Wło­so­wicz.

W ramach czę­ści arty­stycz­nej wycho­wan­ko­wie zapre­zen­to­wa­li jaseł­ka oraz zaśpie­wa­li kolę­dy. Następ­nie ks. ppor. Wło­so­wicz udzie­lił wszyst­kim zebra­nym bło­go­sła­wień­stwa i prze­ka­zał naj­ser­decz­niej­sze życze­nia od rek­to­ra-komen­dan­ta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka oraz całej Aka­de­mii. Uczest­ni­cy spo­tka­nia podzie­li­li się opłat­kiem i skosz­to­wa­li potraw wigi­lij­nych przy­go­to­wa­nych przez dzie­ci. Na zakoń­cze­nie poja­wił się Świę­ty Miko­łaj, któ­ry wrę­czył wycho­wan­kom pla­ców­ki pre­zen­ty. W pacz­kach przy­go­to­wa­nych przez pod­cho­rą­żych WAT oraz dusz­pa­ster­stwo aka­de­mic­kie zna­la­zły się m.in. sprzęt AGD, zabaw­ki oraz spe­cjal­ne indy­wi­du­al­ne zesta­wy. Zebra­ne i prze­ka­za­ne arty­ku­ły spra­wi­ły dzie­ciom wie­le rado­ści i na pew­no umi­lą zbli­ża­ją­ce się Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia.

por. Paweł Żało­ba
fot. Pla­ców­ka Opie­kuń­czo-Wycho­waw­cza „DOM”