Strona główna » Aktualności » Podchorążowie „Dla Dobra Wspólnego”

Podchorążowie „Dla Dobra Wspólnego”

Ruch spo­łecz­ny „Widzial­na Ręka”, któ­re­go wolon­ta­riu­sza­mi jest dwo­je stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – szer. pchor. Klau­dia Woj­cie­chow­ska i szer. pchor. Damian Gnaś, został lau­re­atem Nagro­dy Pre­zy­den­ta RP „Dla Dobra Wspól­ne­go”. „Widzial­na Ręka” to nie­for­mal­na gru­pa pomo­cy na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok, liczą­ca aktu­al­nie 28 tysię­cy osób. Powsta­ła w celu wal­ki z pan­de­mią i pomo­cy oso­bom, któ­re doświad­cza­ją nega­tyw­nych skut­ków COVID-19.

Nagro­da Pre­zy­den­ta RP „Dla Dobra Wspól­ne­go” od 5 lat pro­mu­je posta­wy, dzia­ła­nia i pro­jek­ty oby­wa­tel­skie na rzecz dobra wspól­ne­go. Hono­ru­je szcze­gól­nie zaan­ga­żo­wa­ne oso­by, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i war­to­ścio­we przed­się­wzię­cia spo­łecz­ne budu­ją­ce wspól­no­tę oby­wa­tel­ską.

„To wyróż­nie­nia dla tych, któ­rzy mają ser­ce, poświę­ca­ją się dla innych, myślą o dru­gim czło­wie­ku” – pod­kre­ślił Pre­zy­dent Andrzej Duda pod­czas uro­czy­stej gali wrę­cze­nia nagród. Wzię­li w niej udział rów­nież nasi pod­cho­rą­żo­wie. Pre­zy­dent zazna­czył, że nagro­dy V edy­cji mają szcze­gól­ne zna­cze­nie, ponie­waż poma­ga­nie innym w cza­sie pan­de­mii jest wyjąt­ko­wo trud­ne i bywa nie­bez­piecz­ne.

Gru­pa „Widzial­na Ręka” zosta­ła wyróż­nio­na w kate­go­rii „Dzie­ło – przed­się­wzię­cie, pro­jekt”. „Nasz wolon­ta­riat opie­ra się na dzia­ła­niu na wie­lu płasz­czy­znach. Dzia­ła­my na miej­scu jak i onli­ne. Akcja jed­nak nie uda­ła­by się bez udzia­łu przed­się­bior­ców oraz ludzi dobrej woli. Nagro­da, któ­rą otrzy­ma­li­śmy udo­wod­ni­ła, że nasza gru­pa pro­mu­je posta­wy oby­wa­tel­skie na rzecz dobra wspól­ne­go i poka­zu­je bez­in­te­re­sow­ne dzia­ła­nia na rzecz innych” – tłu­ma­czy szer. pchor. Klau­dia Woj­cie­chow­ska.

Począt­ko­wo do dzia­łań wolon­ta­riu­szy nale­ża­ło poma­ga­nie oso­bom star­szym, cho­rym lub prze­by­wa­ją­cym na kwa­ran­tan­nie w ich codzien­nych obo­wiąz­kach domo­wych, takich jak robie­nie zaku­pów, reali­za­cja recept czy wypro­wa­dza­nie psów. Gru­pa roz­po­czę­ła dzia­ła­nia na tere­nie Rado­mia. Z cza­sem zakres zadań gru­py roz­sze­rzył się. Wolon­ta­riu­sze poma­ga­li w dostar­cza­niu arty­ku­łów do domów opie­ki spo­łecz­nej, hospi­cjów, szkół, przed­szko­li oraz pla­có­wek medycz­nych, i już nie tyl­ko na tere­nie Rado­mia, ale rów­nież poza mia­stem. W sumie dostar­czo­no oko­ło 4 tysię­cy litrów wody, 500 sztuk kom­bi­ne­zo­nów, 2 tysią­ce litrów pły­nów do dezyn­fek­cji, 30 tysię­cy sztuk ręka­wi­czek, 2 tysią­ce sztuk ochra­nia­czy na buty oraz nie­mal 800 tysię­cy mase­czek. Wolon­ta­riu­sze, wspie­ra­ni przez regio­nal­ne restau­ra­cje i Bank Żyw­no­ści, dowo­zi­li posił­ki do domów opie­ki spo­łecz­nej i szpi­ta­li, a tak­że przy­łbi­ce i maty do dezyn­fek­cji. W tym asor­ty­men­cie zna­la­zły się nawet pral­ko-suszar­ki i czaj­ni­ki. Bar­dzo dużym wspar­ciem oka­za­ło się pozy­ska­nie respi­ra­to­ra dla szpi­ta­la oraz zakup kom­pu­te­ra i nośni­ka Inter­ne­tu dla jed­ne­go z uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej. Wolon­ta­riu­sze orga­ni­zo­wa­li rów­nież zbiór­ki pie­nię­dzy dla osób cięż­ko cho­rych. Przed otwar­ciem szkół i przed­szko­li, gru­pa roz­po­czę­ła dzia­ła­nia zwią­za­ne z dezyn­fek­cją i ozo­no­wa­niem wszyst­kich pomiesz­czeń, wolon­ta­riu­sze poma­ga­li też w orga­ni­za­cji remon­tów i odbu­do­wie dobyt­ków pogo­rzel­com. Nato­miast w grud­niu, pod­czas prze­rwy świą­tecz­nej, wolon­ta­riusz roz­da­wa­li bez­dom­nym żyw­ność oraz rze­czy prze­ka­zy­wa­ne m.in. przez Cari­tas. W celu zebra­nia nie­zbęd­nych środ­ków dla osób potrze­bu­ją­cych zor­ga­ni­zo­wa­no licy­ta­cje i mecz cha­ry­ta­tyw­ny.

„Nasz codzien­ny dzień zaczy­nał się oko­ło 7 rano i koń­czył oko­ło 2–3 w nocy i tak przez kil­ka naj­trud­niej­szych dla Pol­ski mie­się­cy. Gru­pa, któ­ra w ramach akcji dzia­ła­ła codzien­nie była bar­dzo mała, bo liczy­ła tyl­ko 6 osób. Oczy­wi­ście nie było­by nas, gdy­by nie 28 tysię­cy innych osób, ponie­waż dzię­ki temu media zain­te­re­so­wa­ły się naszym wolon­ta­ria­tem i mogli­śmy zacząć dzia­łać na więk­szą ska­lę” – mówi szer. pchor. Damian Gnaś, któ­ry dołą­czył do ruchu jesz­cze jako uczeń kla­sy matu­ral­nej.

„Mimo obaw zwią­za­nych z począt­ko­wą, nie­zna­ną sytu­acją spo­wo­do­wa­ną pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, bez zasta­no­wie­nia zaczę­li­śmy poma­gać. Uzna­li­śmy, że nie może­my bez­czyn­nie cze­kać i musi­my wspie­rać innych, któ­rzy tego wspar­cia potrze­bu­ją” – doda­je szer. pchor. Klau­dia Woj­cie­chow­ska.

Pod­cho­rą­żo­wie cią­gle aktyw­nie dzia­ła­ją w gru­pie „Widzial­na Ręka”, nio­sąc pomoc potrze­bu­ją­cym. „Kie­dy tyl­ko czas nam pozwa­la, nie­mal każ­dą wol­ną chwi­lę wyko­rzy­stu­je­my, żeby dzia­łać w ramach tego wolon­ta­ria­tu” – pod­su­mo­wu­je szer. pchor. Damian Gnaś.

Gala fina­ło­wa V edy­cji Nagro­dy Pre­zy­den­ta RP „Dla Dobra Wspól­ne­go” odby­ła się 16 lute­go 2021 r. w Zespo­le Szkół Muzycz­nych im. Oska­ra Kol­ber­ga w Rado­miu. Aż trzy pod­mio­ty, w tym ruch „Widzial­na Ręka”, dzia­ła­ją­ce w tym mie­ście, zna­la­zły się w gro­nie nomi­no­wa­nych do pre­zy­denc­kiej nagro­dy. Sta­tu­et­ka przy­zna­wa­na jest w czte­rech kate­go­riach: Czło­wiek – lider, Insty­tu­cja – orga­ni­za­cja, Dzie­ło – przed­się­wzię­cie, pro­jekt oraz Nagro­da Spe­cjal­na.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Jakub Szymczuk/KPRP; cozadzień.pl

Wię­cej infor­ma­cji na temat V edy­cji Nagro­dy Pre­zy­den­ta RP „Dla Dobra Wspól­ne­go”
na stro­nie pre​zy​dent​.pl