» » Płk prof. Michał Kędzierski nowym dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Płk prof. Michał Kędzierski nowym dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­rzył od 1 paź­dzier­ni­ka br. peł­nie­nie obo­wiąz­ków dzie­ka­na Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji płk. prof. dr. hab. inż. Micha­ło­wi Kędzier­skie­mu. Dotych­cza­so­wy dzie­kan prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski pod­jął decy­zję o rezy­gna­cji z peł­nio­nej funk­cji. „Nowa usta­wa nie pozwa­la mi ze wzglę­du na wiek peł­nić funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go rady dys­cy­pli­ny. Bio­rąc jed­no­cze­śnie pod uwa­gę fakt koniecz­no­ści ujed­no­li­ce­nia struk­tur kie­row­ni­czych wydzia­łu zło­ży­łem na ręce Pana Rek­to­ra zrze­cze­nie się funk­cji dzie­ka­na” – wyja­śniał prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski. 

Pod­czas uro­czy­ste­go poże­gna­nia dzie­ka­na WIG wła­dze Aka­de­mii zło­ży­ły ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za trud kie­ro­wa­nia wydzia­łem i życzy­ły zdro­wia, szczę­ścia oraz wszel­kiej pomyśl­no­ści w dal­szej pra­cy i w życiu oso­bi­stym. „W imie­niu Sena­tu, pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii oraz swo­im wła­snym, skła­dam Panu Pro­fe­so­ro­wi naj­ser­decz­niej­sze podzię­ko­wa­nia za wie­lo­let­nie kie­ro­wa­nie Wydzia­łem Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji” – mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek oraz pogra­tu­lo­wał wie­lu doko­nań i osią­gnięć w pra­cy na rzecz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „To dzię­ki wytrwa­łej pra­cy, wie­dzy i umie­jęt­no­ściom Pana Pro­fe­so­ra wydział roz­wi­nął dzia­łal­ność nauko­wą, badaw­czą i wdro­że­nio­wą w zakre­sie inży­nie­rii lądo­wej, geo­de­zji i budow­nic­twa oraz roz­wi­nął współ­pra­cę w zakre­sie wyko­ny­wa­nia opi­nii i eks­per­tyz, a tak­że pro­wa­dze­nia kur­sów i szko­leń. Dzię­ki duże­mu zaan­ga­żo­wa­niu Pana Pro­fe­so­ra i zespo­łu pra­cow­ni­ków nauko­wych wydzia­łu, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest postrze­ga­na jako sze­ro­ko zna­ny i pręż­ny ośro­dek nauko­wo-badaw­czy” – dodał rek­tor-komen­dant WAT.

Kie­ru­ją­cy od 2016 roku Wydzia­łem Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji prof. Sto­lar­ski podzię­ko­wał swo­im współ­pra­cow­ni­kom za nie­zwy­kle wytę­żo­ną pra­cę, któ­ra skła­da­ła się na osią­gnię­cia i wize­ru­nek wydzia­łu. „Oczy­wi­ście nie wszyst­ko byli­śmy w sta­nie osią­gnąć, ale bar­dzo dużo pra­cy zosta­ło wło­żo­ne, aby w przy­szło­ści dojść do takie­go pozio­mu, żeby w naj­bliż­szej kate­go­ry­za­cji osią­gnąć przy­naj­mniej kate­go­rię B plus. (…) Dzię­ku­ję kie­row­nic­twu wydzia­łu i pro­dzie­ka­nom, jak rów­nież poprzed­nim dzie­ka­nom pro­fe­so­rom Ire­ne­uszo­wi Win­nic­kie­mu i Tade­uszo­wi Kaspro­wi­czo­wi. Na ręce Pana Rek­to­ra kie­ru­ję podzię­ko­wa­nia wła­dzom uczel­ni, pro­rek­to­rom, kanc­le­rzo­wi, kwe­sto­ro­wi  i wszyst­kim oso­bom, z któ­ry­mi mogłem współ­pra­co­wać” – mówił prof. Adam Sto­lar­ski. Nowe­mu dzie­ka­no­wi życzył samych suk­ce­sów.

Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzier­ski podzię­ko­wał swo­je­mu poprzed­ni­ko­wi za wzo­ro­we kie­ro­wa­nie wydzia­łem oraz rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT za zaufa­nie. „Jest to nie­sa­mo­wi­ty zaszczyt, ale i olbrzy­mi obo­wią­zek. Zro­bię wszyst­ko co w mojej mocy, by jak naj­le­piej zarzą­dzać wydzia­łem” – mówił prof. Kędzier­ski. Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, jako jed­nost­ka nauko­wa sta­ra się o uzy­ska­nie wyso­kiej kate­go­rii nauko­wej. Ma ona duży i bez­po­śred­ni wpływ na wyso­kość otrzy­my­wa­nych sub­wen­cji, czy­li środ­ków finan­so­wych prze­zna­czo­nych na utrzy­ma­nie poten­cja­łu badaw­cze­go, roz­wój mło­dej kadry i dzia­łal­ność dydak­tycz­ną. „Wszyst­kie dzia­ła­nia chciał­bym pod­po­rząd­ko­wać osią­gnię­ciu tego celu” – zapew­nił nowy dzie­kan WIG.

Płk dr hab. inż. Michał Kędzier­ski w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej reali­zu­je bada­nia nauko­we w zakre­sie foto­gra­me­trii, tele­de­tek­cji oraz cyfro­we­go prze­twa­rza­nia obra­zów, a na niwie woj­sko­wej: roz­po­zna­nia obra­zo­we­go i geo­prze­strzen­ne­go. Stu­dia ukoń­czył w 1996 r. na Wydzia­le Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT. Sto­pień dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie geo­de­zja i kar­to­gra­fia uzy­skał w 2004 r. na tym samym wydzia­le, nato­miast sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w roku 2010 r. na Wydzia­le Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji Gór­ni­czej AGH.  W maju 1999 roku prof. Kędzier­ski został wyzna­czo­ny na pierw­sze sta­no­wi­sko służ­bo­we (inży­nier) w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Rów­no­le­gle z roz­wo­jem nauko­wym obej­mo­wał kolej­ne funk­cje począw­szy od kie­row­ni­ka labo­ra­to­rium geo­de­zji. W 2006 r. został kie­row­ni­kiem Stu­diów Pody­plo­mo­wych, a w 2012 r. dyrek­to­rem Insty­tu­tu Geo­de­zji. W kaden­cji 2012 – 2016 peł­nił funk­cję zastęp­cy prze­wod­ni­czą­ce­go Uczel­nia­nej Komi­sji Wybor­czej.

Nowy dzie­kan WIG jest człon­kiem Ame­ry­kań­skie­go Towa­rzy­stwa Foto­gra­me­trii  i Tele­de­tek­cji, uczest­ni­czy rów­nież w pra­cach wie­lu pol­skich sto­wa­rzy­szeń. Jako invi­ted pro­fes­sor prze­pro­wa­dził cykl wykła­dów na Uni­wer­sy­te­cie Tech­nicz­nym im. Gie­dy­mi­na w Wil­nie z zakre­su foto­gra­me­trii cyfro­wej. Sta­le recen­zu­je publi­ka­cje w wie­lu cza­so­pi­smach nauko­wych z listy JCR. Jest czę­stym eks­per­tem i dorad­cą insty­tu­cji woj­sko­wych w spra­wach zwią­za­nych z roz­po­zna­niem sate­li­tar­nym i roz­po­zna­niem z niskie­go puła­pu. Jest współautorem/autorem ponad 150 publi­ka­cji, wśród któ­rych są licz­ne pre­lek­cje i wystą­pie­nia kon­fe­ren­cyj­ne, publi­ka­cje z listy A i B MNiSW oraz roz­dzia­ły w opra­co­wa­niach zbio­ro­wych i czte­ry wydaw­nic­twa o cha­rak­te­rze mono­gra­ficz­nym. Jego wskaź­ni­ki biblio­me­trycz­ne  według bazy Sco­pus wyno­szą: indeks Hir­sha 9, licz­ba cyto­wań 209. Prof. Kędzier­ski jest człon­kiem komi­te­tów nauko­wych ponad 10 kon­fe­ren­cji kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Wypro­mo­wał 4 dok­to­rów, a obec­nie pro­wa­dzi opie­kę nauko­wą w kolej­nych dwóch postę­po­wa­niach dok­tor­skich. Był recen­zen­tem 13 roz­praw dok­tor­skich i wnio­sków habi­li­ta­cyj­nych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek