Strona główna » Aktualności » Płk Mariusz Chmielewski laureatem Buzdyganów 2019

Płk Mariusz Chmielewski laureatem Buzdyganów 2019

Kapi­tu­ła nagro­dy Buz­dy­ga­ny wybra­ła sześć osób, któ­rym przy­zna­ła te szcze­gól­ne wyróż­nie­nia, zwa­ne woj­sko­wy­mi Oska­ra­mi. Wśród lau­re­atów jest płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Buz­dy­ga­ny przy­zna­wa­ne są wyróż­nia­ją­cym się oso­bo­wo­ściom Woj­ska Pol­skie­go. Kapi­tu­ła kon­kur­su zebra­ła się już po raz 26. Zna­leź­li się w niej przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Wydaw­ni­cze­go oraz lau­re­aci ubie­gło­rocz­nych Buz­dy­ga­nów. Spo­śród kil­ku­dzie­się­ciu kan­dy­da­tów wybra­no sze­ściu. Nagro­dę przy­zna­no tak­że lau­re­ato­wi wyło­nio­ne­mu przez inter­nau­tów.

Wszy­scy wyróż­nie­ni odbio­rą Buz­dy­ga­ny pod­czas uro­czy­stej gali 20 mar­ca w Arka­dach Kubic­kie­go na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie.

Gra­tu­lu­je­my!

Płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski uzy­skał naj­lep­sze wyni­ki egza­mi­nów ofi­cer­skich w 2002 r., za co otrzy­mał Nagro­dę Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. Pry­mus pro­mo­cji w 2003 r., wyróż­nio­ny przez Pre­zy­den­ta RP. W 2012 r. obro­nił z wyróż­nie­niem pra­cę dok­tor­ską z zakre­su iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń ter­ro­ry­stycz­nych, w dys­cy­pli­nie inży­nie­ria wie­dzy, pt: „Onto­lo­gy-based indi­rect asso­cia­tion asses­sment method using graph and logic reaso­ning tech­ni­qu­es”.  W latach 2010 – 2019 wraz z zespo­ła­mi stu­denc­ki­mi zdo­był 15 czo­ło­wych nagród na fina­łach kra­jo­wych i odniósł zna­czą­ce suk­ce­sy mię­dzy­na­ro­do­we w kon­kur­sach tech­no­lo­gicz­nych Micro­soft Ima­gi­ne­Cup oraz Atlan­tic Coun­cil Cyber 9/12, czte­ro­krot­nie repre­zen­to­wał Pol­skę na fina­łach świa­to­wych kon­kur­sów.

Za opra­co­wa­ne wyna­laz­ki: PULSE, Body­GU­ARD, SENSE, SAPER, IDEA, H.E.L.P., TESLA, PATRON, iSU­LIN, FARM, MORPHEUS, ELEPHANT, NERVE, Heal­th­Po­int, SymSG Bor­der Tac­tics, wraz z zespo­ła­mi współ­au­to­rów zdo­był ponad 80 mię­dzy­na­ro­do­wych nagród spe­cjal­nych i meda­li, w tym 4 grand prix wystaw oraz nagród za naj­lep­szy wyna­la­zek. W uzna­niu za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie wyna­laz­czo­ści i inno­wa­cji otrzy­mał wyróż­nie­nia: Honor of inven­tion for Inven­tions and scien­ti­fic achie­ve­ments Taipei (2014 r.), Leading Inno­va­tion Award INST (2014 r.) i Medal Hono­ro­wy SPWiR im. Tade­usza Sen­dzi­mi­ra (2016 r.).

Płk Chmie­lew­ski jest opie­ku­nem nauko­wym Koła Zain­te­re­so­wań Cyber­ne­tycz­nych oraz lau­re­atem NATO TIDE Hac­ka­ton 2019  i NATO TIDE Sprint w kate­go­rii Mode­ling Chal­len­ge. Reali­zo­wał 22 pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we (spo­śród któ­rych pię­cio­ma kie­ro­wał) w dzie­dzi­nie mode­lo­wa­nia pola wal­ki, symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej, wspo­ma­ga­nia dowo­dze­nia, dia­gno­sty­ki medycz­nej i tele­me­dy­cy­ny, na rzecz Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju oraz Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny. Za dzia­łal­ność nauko­wą i wyna­laz­czą został nagro­dzo­ny 9 nagro­da­mi mini­stra nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go oraz dyplo­ma­mi i lista­mi gra­tu­la­cyj­ny­mi od przed­sta­wi­cie­li Mini­ster­stwa Gospo­dar­ki oraz Mini­ster­stwa Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji. Od 2017 r. peł­ni funk­cję zastęp­cy dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

red. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Wię­cej infor­ma­cji o lau­re­atach Buz­dy­ga­nów 2019