Strona główna » Aktualności » Patronujemy uczniom z Grodziska

Patronujemy uczniom z Grodziska

Pod­pi­sa­nie listu inten­cyj­ne­go w dniu 20 kwiet­nia  br. dało począ­tek nauko­we­mu patro­na­to­wi, jakim Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych nr 2 w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim obję­ła nasza uczel­nia. W związ­ku z tym gość­mi rek­to­ra WAT gen. dyw. prof. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka była dele­ga­cja władz samo­rzą­do­wych i dyrek­cji Zespo­łów Szkół z w skła­dzie: Marek Wież­bic­ki – sta­ro­sta gro­dzi­ski, Zbi­gniew Kajak – wice­sta­ro­sta, Andrzej Choj­nac­ki – dyrek­tor ZSz­TiL.

Dele­ga­cję, w imie­niu rek­to­ra, powi­tał pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr. inż. Sta­ni­sław Kona­tow­ski, któ­ry popro­wa­dził spo­tka­nie poprze­dza­ją­ce akt pod­pi­sa­nia umo­wy. Z dużym zain­te­re­so­wa­niem przy­ję­ta zosta­ła pre­zen­ta­cja poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go uczel­ni, przed­sta­wio­na przez Wie­sła­wa Szczy­giel­skie­go. W trak­cie roz­mów omó­wio­no moż­li­wo­ści i warun­ki współ­pra­cy Stron, pod­kre­śla­jąc wypły­wa­ją­ce z niej korzy­ści dla mło­dzie­ży.

W ramach pod­pi­sa­ne­go poro­zu­mie­nia WAT zobo­wią­za­ła się do: obję­cia Zespo­łu Szkół patro­na­tem nauko­wym; pro­wa­dze­nia zajęć przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz udzie­la­nia kon­sul­ta­cji i pomo­cy w opra­co­wy­wa­niu zajęć w szko­le; współ­udzia­łu w orga­ni­zo­wa­niu kon­kur­sów i imprez o cha­rak­te­rze nauko­wym i poznaw­czym dla uczniów i stu­den­tów (olim­pia­dy, festi­wa­le nauki, dni otwar­te itp.); współ­or­ga­ni­zo­wa­nia imprez spor­to­wo-rekre­acyj­nych i tury­stycz­nych oraz spo­tkań kul­tu­ral­no-histo­rycz­nych; zapra­sza­nia uczniów klas matu­ral­nych do udzia­łu w stu­denc­kich kołach nauko­wych; utwo­rze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Aka­de­mii połą­czeń ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi Zespo­łu Szkół; dostar­cza­nia pra­sy wyda­wa­nej przez Aka­de­mię oraz publi­ka­cji o cha­rak­te­rze nauko­wym, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne w pro­ce­sie dydak­tycz­nym.

Zespół Szkół zade­kla­ro­wał: pro­pa­go­wa­nie wśród swo­ich uczniów ofer­ty stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej; współ­udział w orga­ni­zo­wa­niu kon­kur­sów i imprez o cha­rak­te­rze nauko­wym i poznaw­czym dla uczniów i stu­den­tów; zapra­sza­nie stu­den­tów kie­run­ków cywil­nych i woj­sko­wych do udzia­łu w spo­tka­niach nauko­wych, kul­tu­ral­nych i impre­zach patrio­tycz­nych orga­ni­zo­wa­nych na tere­nie szko­ły; umiesz­cze­nie w doku­men­tach szkol­nych i mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych infor­ma­cji o współ­pra­cy z WAT; utwo­rze­nie na stro­nach inter­ne­to­wych infor­ma­cji o Aka­de­mii oraz połą­czeń ze stro­ną inter­ne­to­wą uczel­ni. Sygna­ta­riu­sze poro­zu­mie­nia zobo­wią­za­li się ponad­to do udzia­łu – na zasa­dzie wza­jem­no­ści – w uro­czy­sto­ściach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­łę i Aka­de­mię.

Pre­zen­ta­cja wybra­nej bazy labo­ra­to­ryj­nej Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz  Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki zakoń­czy­ła wizy­tę przed­sta­wi­cie­li powia­tu i dyrek­cji Zespo­łu Szkół z Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Seba­stian Jurek