» » Patronat dla Gogolina

Patronat dla Gogolina

Pod­pi­sa­nie listu inten­cyj­ne­go w dniu 27 paź­dzier­ni­ka br. dało począ­tek nauko­we­mu patro­na­to­wi, jakim Zespół Szkół z Gogo­li­na obję­ła nasza uczel­nia. W związ­ku z tym gość­mi rek­to­ra  WAT gen. dyw. prof. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka była dele­ga­cja władz samo­rzą­do­wych i dyrek­cji Zespo­łu Szkół  z Gogo­li­na w skła­dzie: Joachim Woj­ta­la- bur­mistrz mia­sta, Krzysz­tof Dłu­gosz- zastęp­ca bur­mi­strza, Arnold Josz­ko – naczel­nik Wydzia­łu Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go i Pro­mo­cji, Vio­let­ta Zającz­kow­ska – dyrek­tor Zespo­łu Szkół i  Maria Grach – nauczy­ciel.

Gości, w imie­niu pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich dr. inż. Sta­ni­sła­wa Kona­tow­skie­go, powi­ta­ła  kie­row­nik Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich – Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska, któ­ra popro­wa­dzi­ła  spo­tka­nie poprze­dza­ją­ce akt pod­pi­sa­nia umo­wy. Z dużym zain­te­re­so­wa­niem przy­ję­ta zosta­ła pre­zen­ta­cja poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go uczel­ni, przed­sta­wio­na przez płk. Wie­sła­wa Szczy­giel­skie­go. W trak­cie roz­mów omó­wio­no moż­li­wo­ści i warun­ki  współ­pra­cy Stron , pod­kre­śla­jąc wypły­wa­ją­ce  z niej korzy­ści  dla mło­dzie­ży.

Umo­wa obej­mu­je współ­pra­cę dydak­tycz­ną, rozu­mia­ną  m.in. jako pomoc  i kon­sul­ta­cje w pro­wa­dze­niu zajęć, współ­udział w orga­ni­za­cji kon­kur­sów nauko­wych, imprez o cha­rak­te­rze spor­to­wym, tury­stycz­nym, kul­tu­ral­nym a tak­że utwo­rze­nie wła­ści­wych lin­ków na stro­nach  www  i wie­lu innych aspek­tów.

Tak jak w przy­pad­ku wszyst­kich  dotych­czas spra­wo­wa­nych przez WAT patro­na­tów, list inten­cyj­ny uwzględ­nia zobo­wią­za­nia szko­ły do pro­pa­go­wa­nia ofer­ty stu­diów w Aka­de­mii oraz , na zasa­dzie wza­jem­no­ści, udział w uro­czy­sto­ściach orga­ni­zo­wa­nych przez Stro­ny.

Pre­zen­ta­cja bazy labo­ra­to­ryj­nej w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki oraz w Zakła­dzie Radio­me­trii i Moni­to­rin­gu Ska­żeń Wydzia­łu Nowych tech­no­lo­gii i Che­mii  zakoń­czy­ła wizy­tę  przed­sta­wi­cie­li z Gogo­li­na w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Gra­ży­na Pal­czak

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska