» » Patriotyczny Zryw, Patriotyczne Święto

Patriotyczny Zryw, Patriotyczne Święto

wpis w: Aktualności | 0

„187 lat minę­ło od pamięt­nej nasze­mu ser­cu daty 29 listo­pa­da 1830 roku, gdy mło­dzież woj­sko­wa, zawo­dem pod­cho­rą­żac­kim się para­ją­ca, pod­nio­sła dłoń i za wol­ność krwa­wy roz­wi­nę­ła sztan­dar. Powo­do­wa­ni miło­ścią Ojczy­zny, roz­po­czę­li wal­kę pod wodzą zacne­go Pio­tra Wysoc­kie­go. (…) Dla uczcze­nia Ich, i upa­mięt­nie­nia 29 listo­pa­da 1830 roku dzień dzi­siej­szy świę­tem Waszem ogło­szon został” – tak w Roz­ka­zie Spe­cjal­nym na oko­licz­ność Świę­ta Pod­cho­rą­że­go z „dnia 29 novem­bra AD 2017” JM Rek­tor-Komen­dant Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zwró­cił się do Pań i Panów Pod­cho­rą­żych prze­ka­zu­jąc im „wła­dzę woj­sko­wą i pie­czę nad Aka­de­mi­ją”.

Jed­nak zgod­nie z uczel­nia­ną tra­dy­cją obcho­dy Dnia Pod­cho­rą­że­go i Świę­ta Aka­de­mii roz­po­czę­ły się wcze­śniej. Już w nie­dzie­lę 26 listo­pa­da rek­tor-komen­dant WAT z pocz­tem sztan­da­ro­wym, pod­od­dzia­łem histo­rycz­nym i kom­pa­nią hono­ro­wą wziął udział w obcho­dach rocz­ni­cy bitwy pod Olszyn­ką Gro­chow­ską.  28 listo­pa­da odby­ła się uro­czy­sta msza świę­ta z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go cele­bro­wa­na przez Bisku­pa Polo­we­go WP JE gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka, a od rana 29 listo­pa­da dele­ga­cja komen­dy WAT i hono­ro­wej komen­dy pod­cho­rą­żych zło­ży­ła kwia­ty pod pomni­kiem gen. Flo­ria­na Grab­czyń­skie­go i  przed popier­siem patro­na Aka­de­mii gen. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie WAT tra­dy­cyj­nie uczci­li rów­nież pamięć por. Pio­tra Wysoc­kie­go, skła­da­jąc kwia­ty przed jego popier­siem w Łazien­kach Kró­lew­skich.

Cen­tral­na uro­czy­stość obcho­dów  Dnia Pod­cho­rą­że­go i   Świę­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się w sali kino­wej Klu­bu WAT. Z tej oka­zji do Aka­de­mii przy­by­ło wie­lu zna­mie­ni­tych gości. Obec­ni byli m.in. sekre­tarz sta­nu w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów Paweł Szrot, poseł na Sejm RP Andrzej Melak, z‑ca sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen bryg. Jan Dzie­dzic, komen­dant sto­łecz­ny Poli­cji nad­insp. Paweł Dobro­dziej, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go MON płk Robert Kurow­ski, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji, Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa MON Sła­wo­mir Frąt­czak, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Ochro­ny Infor­ma­cji Nie­jaw­nych MON płk Leszek Goluch, rek­tor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go prof. Mar­cin Pałys, rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła S. Wyszyń­skie­go ks. prof. dr hab. Sta­ni­sław Dzie­koń­ski, pro­rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, byli rek­to­rzy WAT, dok­to­rzy hono­ris cau­sa WAT,  przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej, Poli­cji, władz samo­rzą­do­wych dziel­nic Bemo­wo oraz Wola, dyrek­to­rzy woj­sko­wych insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, cen­trów szko­le­nia wojsk, przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń i związ­ków kom­ba­tanc­kich. Licz­nie przy­by­li kadra, pra­cow­ni­cy i stu­den­ci naszej Alma Mater.

Po zło­że­niu przez pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la mel­dun­ku o goto­wo­ści do obcho­dów Świę­ta Aka­de­mii i Dnia Pod­cho­rą­że­go uczel­nia­ny chór odśpie­wał hymn pań­stwo­wy, po któ­rym głos zabrał JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek: „Korze­nie i tra­dy­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej się­ga­ją Szko­ły Rycer­skiej, któ­rej powo­ła­nie w 1765 r. było istot­nym kro­kiem refor­my Rze­czy­po­spo­li­tej. W Pra­wi­dłach dla Szko­ły Rycer­skiej zapi­sa­no wzór cnót kade­ta: Powi­nien Ojczy­znę swo­ją kochać i jej dobro nade wszyst­ko i spo­so­bić się do tego, aby mógł poświę­cić się na jej usłu­gi . To Szko­ła Rycer­ska wypra­co­wa­ła nowo­cze­sny model patrio­ty­zmu, zgod­nie, z któ­rym, patrio­tą jest ktoś, kto miłość do Ojczy­zny potwier­dza solid­ną pra­cą i ofiar­ną służ­bą. Jak pisał Paweł Jasie­ni­ca w książ­ce Rzecz­po­spo­li­ta Oboj­ga Naro­dów Jed­ni z ich wycho­wan­ków mie­li zostać woj­sko­wy­mi, inni inży­nie­ra­mi. Wszy­scy zaś razem oby­wa­te­la­mi, tzn. ludź­mi poczu­wa­ją­cy­mi się do oso­bi­stej odpo­wie­dzial­no­ści za kraj. To patrio­tyzm pro­fe­sjo­na­li­stów i ludzi wykształ­co­nych. Takim wła­śnie war­to­ściom jeste­śmy cią­gle wier­ni. Stąd czer­pie­my nasz rodo­wód oraz edu­ka­cyj­ne i patrio­tycz­ne ide­ały. Dewi­zą naszej uczel­ni jest Omnia pro PatriaWszyst­ko dla Ojczy­zny – to ogrom­ne zobo­wią­za­nie”.

Odno­sząc się do dnia dzi­siej­sze­go rek­tor-komen­dant WAT dodał: „Siłą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zawsze byli i są ludzie. Zna­ko­mi­ci nauczy­cie­le, wycho­waw­cy, naukow­cy i żoł­nie­rze. Dzi­siaj Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest jed­ną z naj­lep­szych uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce. Naszą dzi­siej­szą wizy­tów­ką są: ogrom­ny poten­cjał inte­lek­tu­al­ny i labo­ra­to­ryj­ny, nowo­cze­sne pro­gra­my naucza­nia, sil­ne i efek­tyw­ne zespo­ły nauko­wo-badaw­cze legi­ty­mu­ją­ce się wybit­ny­mi osią­gnię­cia­mi w zakre­sie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i współ­pra­cu­ją­ce z part­ne­ra­mi świa­to­wy­mi, a tak­że absol­wen­ci opusz­cza­ją­cy WAT, jako wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści poszu­ki­wa­ni na ryn­ku pra­cy.”

Dal­szą część uro­czy­sto­ści wypeł­ni­ło wrę­cze­nie zasłu­żo­nym pra­cow­ni­kom WAT odzna­czeń, meda­li, odznak pamiąt­ko­wych i dyplo­mów.

Na wnio­sek rek­to­ra-komen­dan­ta WAT, mini­ster obro­ny naro­do­wej w uzna­niu zasług w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i umac­nia­nia obron­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał meda­le:

„Siły Zbroj­ne w Służ­bie Ojczy­zny”: zło­ty – 11 pra­cow­ni­kom Aka­de­mii, srebr­ny – 6 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii, brą­zo­wy – 10 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

„Za Zasłu­gi dla Obron­no­ści Kra­ju”: zło­ty – 16 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii, srebr­ny – 4 żoł­nie­rzom zawo­do­wym, brą­zo­wy – 9 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

Za zna­czą­ce osią­gnię­cia szko­le­nio­we i dydak­tycz­ne oraz w dowo­dze­niu, szko­le­niu i pra­cy wycho­waw­czej, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Zasłu­żo­ny Żoł­nierz Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej” z odzna­ką w stop­niu III – 8 żoł­nie­rzy zawo­do­wych Aka­de­mii.

W tym waż­nym dla spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej dniu wrę­czo­no rów­nież nagro­dy przy­zna­ne przez mini­stra obro­ny naro­do­wej dla nauczy­cie­li aka­de­mic­kich. Za cało­kształt dorob­ku nauko­we­go nagro­dę otrzy­mał prof. dr hab. inż. Zbi­gniew Bie­lec­ki, a za osią­gnię­cia nauko­we w 2016 r. nagro­dę I stop­nia dr hab. inż. Andrzej Bart­nik.

Uchwa­łą Sena­tu WAT w spra­wie uho­no­ro­wa­nia wpi­sem do „Zło­tej Księ­gi Doko­nań Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” na pod­sta­wie uchwa­ły Kapi­tu­ły God­no­ści Hono­ro­wych WAT, wyróż­nie­ni zosta­li: dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT – pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia, prof. dr hab. inż. Jaro­sław Rut­kow­ski, prof. dr hab. inż. Cze­sław Goss, prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Konop­ka i prof. dr hab. inż. Rado­sław Trę­biń­ski.

Decy­zją rek­to­ra-komen­dan­ta WAT, w uzna­niu wybit­nych zasług dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, na wnio­sek Kapi­tu­ły God­no­ści Hono­ro­wych WAT, zło­tym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” wyróż­nio­na zosta­ła jed­na oso­ba, srebr­nym meda­lem trzy oso­by, a brą­zo­wym pięć osób.

Na wnio­sek Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Odzna­ki Pamiąt­ko­wej, rek­tor-komen­dant WAT Odzna­ką Pamiąt­ko­wą WAT wyróż­nił  43 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii.

Aka­de­mic­ką tra­dy­cją sta­ło się tak­że nagra­dza­nie stu­den­tów. W kon­kur­sie na naj­lep­szą poza­pro­gra­mo­wą pra­cę stu­den­ta WAT w roku aka­de­mic­kim 2016/2017 na wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Kon­kur­so­wej – pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich, wyróż­nio­no sty­pen­dia­mi, nagro­da­mi i dyplo­ma­mi 13 stu­den­tów.

Szcze­gól­ne wyróż­nie­nie z rąk Bisku­pa Polo­we­go WP JE gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka ode­brał dzień wcze­śniej pod­czas uro­czy­stej mszy świę­tej sierż. pchor. Bar­tosz Woj­ta­le­wicz – stu­dent stu­diów II stop­nia, na kie­run­ku che­mia, o spe­cjal­no­ści ochro­na przed bro­nią maso­we­go raże­nia – jako naj­lep­szy stu­dent z obsza­ru nauk ści­słych spo­śród kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych.

Z oka­zji dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści na ręce JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT życze­nia dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej przy­sła­li: mar­sza­łek Sena­tu RP, dowód­cy jed­no­stek woj­sko­wych i cen­trów szko­le­nia, rek­to­rzy szkół wyż­szych, pre­ze­si i dyrek­to­rzy firm, insty­tu­tów i ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Odczy­ta­niem roz­ka­zu spe­cjal­ne­go roz­po­czę­ło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie wła­dzy hono­ro­wej komen­dzie pod­cho­rą­żych. JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek prze­ka­zał dowo­dze­nie uczel­nią hono­ro­we­mu rek­to­ro­wi sierż. pchor. Ada­mo­wi Schi­sma­ko­wi. Podob­nie wła­dzę uro­czy­ście prze­ka­za­li pro­rek­to­rzy, kanc­lerz, kape­lan i ofi­cer dyżur­ny WAT. Dal­sze pro­wa­dze­nie uro­czy­sto­ści prze­jął hono­ro­wy pro­rek­tor ds. woj­sko­wych sierż. pchor. Maciej Kraj­za.

Pieśń repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go w wyko­na­niu chó­ru WAT, ode­gra­nie sygna­łu Woj­ska Pol­skie­go i wypro­wa­dze­nie sztan­da­ru były ostat­nim akcen­tem ofi­cjal­nych obcho­dów w Klu­bie WAT. Uro­czy­stość uświet­nił występ orkie­stry kon­cer­to­wej Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Seba­stian Jurek

Dzień Pod­cho­rą­że­go w mediach