Strona główna » Aktualności » Pamiętamy o pomordowanych w Palmirach

Pamiętamy o pomordowanych w Palmirach

14 wrze­śnia br. dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wem Wachu­la­kiem uczest­ni­czy­ła w uro­czy­sto­ściach upa­mięt­nia­ją­cych ofia­ry maso­wych nie­miec­kich egze­ku­cji w Pal­mi­rach. Pod­cho­rą­żo­wie WAT obję­li war­tę przy gro­bach pomor­do­wa­nych roda­ków.

W tym roku przy­pa­da 81. rocz­ni­ca maso­wych egze­ku­cji doko­na­nych na miesz­kań­cach War­sza­wy przez nie­miec­kie­go oku­pan­ta w Pal­mi­rach w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Dele­ga­cja WAT na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wem Wachu­la­kiem uczest­ni­czy­ła we mszy świę­tej w inten­cji pomor­do­wa­nych, któ­rą na pal­mir­skim cmen­ta­rzu odpra­wił ks. kard. Kazi­mierz Nycz, Metro­po­li­ta War­szaw­ski. Pod­cho­rą­żo­wie z 6 kom­pa­nii 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT zapa­li­li zni­cze na gro­bach ofiar tej tra­ge­dii i obję­li przy nich war­tę.

Pod­czas uro­czy­sto­ści odczy­ta­no list Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy. „Trze­cia Rze­sza zgo­to­wa­ła śmierć co dzie­sią­te­mu z naszych roda­ków i bez mała wszyst­kim współ­o­by­wa­te­lom pocho­dze­nia żydow­skie­go. Prak­tycz­nie w każ­dej pol­skiej rodzi­nie ktoś poległ w wal­ce o nie­pod­le­głość, został zamor­do­wa­ny lub zamę­czo­ny przez hitle­row­ców. Ter­ror, zbrod­nie, prze­śla­do­wa­nia, wycień­cza­ją­ca pra­ca były codzien­ny­mi prze­ży­cia­mi całe­go naro­du. Takie zaś miej­sca kaź­ni, jak Pal­mi­ry, przy­po­mi­na­ją nam rów­nież o tym, że chcia­no nas pozba­wić toż­sa­mo­ści, wła­snej kul­tu­ry i histo­rii, zamie­nić w bez­wol­ną masę, pozba­wio­ną wła­sne­go pań­stwa i przy­wódz­twa” – przy­po­mniał pre­zy­dent Andrzej Duda. Zazna­czył przy tym, że  ofia­ra nie­win­nie prze­la­nej krwi  sta­ła się zobo­wią­za­niem dla przy­szłych poko­leń Pola­ków do budo­wa­nia sil­nej i suwe­ren­nej Ojczy­zny.  „Razem z sojusz­ni­ka­mi kształ­tu­je­my euro­atlan­tyc­ką archi­tek­tu­rę bez­pie­czeń­stwa, któ­ra jest gwa­ran­cją poko­ju w naszym regio­nie. Musi­my też zapew­nić nasze­mu pań­stwu sta­bil­ność wewnętrz­ną, oprzeć je na zasa­dach soli­dar­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści, tak by jego osto­ją byli wier­ni, aktyw­ni i miłu­ją­cy Ojczy­znę oby­wa­te­le. Ufam, że tak postę­pu­jąc, wypeł­ni­my prze­sła­nie pły­ną­ce z tego miej­sca” – zazna­czył pre­zy­dent. 

Po odczy­ta­niu Ape­lu Pamię­ci, Kom­pa­nia Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go odda­ła sal­wę hono­ro­wą. Dele­ga­cje zło­ży­ły wią­zan­ki kwia­tów i wień­ce na gro­bach pomor­do­wa­nych. Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak zło­żył wią­zan­kę kwia­tów na gro­bie spo­czy­wa­ją­ce­go tam pod­cho­rą­że­go.

Orga­ni­za­to­ra­mi uro­czy­sto­ści byli m.in. Dyrek­cja Kam­pi­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, Woje­wo­da Mazo­wiec­ki oraz Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej.

 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. st. kpr. pchor. Alek­san­dra Bie­nia­ra

 

**************

Cmen­tarz-mau­zo­leum w Pal­mi­rach to szcze­gól­ne miej­sce pamię­ci naro­do­wej Pola­ków. To tu przed osiem­dzie­się­ciu jeden laty, Niem­cy roz­po­czę­li maso­we egze­ku­cje, w wyni­ku któ­rych zgi­nę­ło ponad 2 tysią­ce pol­skich oby­wa­te­li aresz­to­wa­nych przez hitle­row­ców w ramach Nad­zwy­czaj­nej Akcji Pacy­fi­ka­cyj­nej. Egze­ku­cje trwa­ły do 1943 roku. W Pal­mi­rach zosta­li zamor­do­wa­ni wybit­ni przed­sta­wi­cie­le życia poli­tycz­ne­go, spo­łecz­ne­go, kul­tu­ral­ne­go i zawo­do­we­go, w tym m.in.: dzia­łacz ludo­wy mar­sza­łek Sej­mu Maciej Rataj, wice­pre­zy­dent War­sza­wy Jan Pohor­ski, olim­pij­czyk Janusz Kuso­ciń­ski oraz pro­fe­so­ro­wie Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go – Ste­fan Kopeć i Kazi­mierz Zakrzew­ski. Obiekt jest zlo­ka­li­zo­wa­ny na połu­dnie od wsi Pal­mi­ry w gmi­nie Czo­snów w Kam­pi­no­skim Par­ku Naro­do­wym.