Strona główna » Aktualności » Pamięci profesora Stanisława Toreckiego

Pamięci profesora Stanisława Toreckiego

Zgod­nie z uchwa­łą Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, auli wykła­do­wej Zakła­du Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa nada­no imię pro­fe­so­ra Sta­ni­sła­wa Torec­kie­go – zasłu­żo­ne­go pol­skie­go żoł­nie­rza, peda­go­ga i naukow­ca, wybit­ne­go spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie bali­sty­ki wewnętrz­nej i sil­ni­ków rakie­to­wych, kon­struk­cji bro­ni pal­nej, wymia­ny cie­pła oraz spa­la­nia. Uro­czy­stość odsło­nię­cia tabli­cy pamiąt­ko­wej mia­ła miej­sce 29 listo­pa­da, w Dniu Świę­ta Aka­de­mii.

W obec­no­ści byłych i obec­nych pra­cow­ni­ków katedr i insty­tu­tów oraz stu­den­tów, tabli­cę odsło­ni­li JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel oraz syn prof. Sta­ni­sła­wa Torec­kie­go – dr Paweł Torec­ki, któ­re­mu towa­rzy­szy­ła mał­żon­ka Mag­da i syn Filip.

W oko­licz­no­ścio­wym prze­mó­wie­niu, dyrek­tor Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia WML dr hab. inż. Ryszard Woź­niak przy­po­mniał dro­gę życio­wą i karie­rę nauko­wą prof. Sta­ni­sła­wa Torec­kie­go oraz pod­kre­ślił, że tym sym­bo­licz­nym gestem spo­łecz­ność wydzia­ło­wa pra­gnie, w roku jubi­le­uszu 25-lecia Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia, uho­no­ro­wać i utrwa­lić w pamię­ci postać Pro­fe­so­ra, któ­re­go doro­bek orga­ni­za­cyj­ny, dydak­tycz­ny i nauko­wy na trwa­łe zapi­sał się zło­ty­mi zgło­ska­mi w histo­rii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Syn Pro­fe­so­ra, dr Paweł Torec­ki podzię­ko­wał wła­dzom Aka­de­mii i Wydzia­łu za uho­no­ro­wa­nie pamię­ci jego Ojca oraz pod­kre­ślił jak waż­na zarów­no dla prof. Sta­ni­sła­wa Torec­kie­go, jak i Jego rodzi­ny była Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Z nią bowiem zwią­zał całe życie zawo­do­we. Był dum­ny z jej osią­gnięć nauko­wo-badaw­czych oraz wie­lu wycho­wan­ków, któ­rzy dzi­siaj kul­ty­wu­ją pięk­ne tra­dy­cje pol­skiej myśli uzbro­je­nio­wej. Wspo­mniał rów­nież o cie­ka­wych, mało zna­nych fak­tach z życia Pro­fe­so­ra Torec­kie­go, któ­ry uwiel­biał rodzin­ne podró­że i zwie­dza­nie.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści goście zapo­zna­li się z bazą badaw­czo-dydak­tycz­ną Zakła­du Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia oraz naj­now­szy­mi roz­wią­za­nia­mi kon­struk­cyj­ny­mi bro­ni i amu­ni­cji, któ­re zosta­ły m.in. nagro­dzo­ne pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Salo­nów Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach sied­mio­ma „Defen­de­ra­mi” oraz dwo­ma Wyróż­nie­nia­mi Spe­cjal­ny­mi: Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej i Dowód­cy Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej.

płk Miro­sław Zahor
fot. Mar­cin Sarzyń­ski, Seba­stian Jurek