» » Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT

Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT

„Wybit­ny uczo­ny i wyna­laz­ca, ojciec pol­skiej i pio­nier świa­to­wej  tech­ni­ki lase­ro­wej. Twór­ca pierw­sze­go pol­skie­go lase­ra. Zasłu­żo­ny dla pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. Autor wie­lu wdro­żeń sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych w tech­ni­ce mili­tar­nej, medy­cy­nie, ochro­nie śro­do­wi­ska i prze­my­śle. Wycho­waw­ca wie­lu poko­leń elek­tro­ni­ków i opto­elek­tro­ni­ków. Wiel­ki Polak, gorą­cy patrio­ta” – takie sło­wa zosta­ły umiesz­czo­ne na tabli­cy poświę­co­nej pamię­ci płk. prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza. Uro­czy­ste­go odsło­nię­cia tabli­cy doko­na­no 9 paź­dzier­ni­ka w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Gma­chu płk. prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza.

„Naszym obo­wiąz­kiem pozo­sta­je tro­ska o to, co Pro­fe­sor czy­nił tak sku­tecz­nie, z ener­gią i odda­niem: budo­wa­nie kadr pol­skiej nauki, słu­że­nie naszej armii, two­rze­nie wza­jem­nie korzyst­nych rela­cji mię­dzy woj­skiem a gospo­dar­ką, utrzy­ma­nie syner­gii mię­dzy zdol­no­ścia­mi nauki i poten­cja­łem obron­nym kra­ju” – powie­dział dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski roz­po­czy­na­jąc uro­czy­stość.

Aktu odsło­nię­cia tabli­cy doko­na­li Jego Magni­fi­cen­cja rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, żona płk. prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza – Geno­we­fa Puze­wicz oraz rad­ca Pre­ze­sa Rady Mini­strów płk dr Krzysz­tof Gaj. Rodzi­nie Pro­fe­so­ra został prze­ka­za­ny akt nada­nia sta­no­wią­cy uchwa­łę Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­ry zde­cy­do­wał o trwa­łym i widocz­nym wpi­sa­niu imie­nia prof. Puze­wi­cza w histo­rię WAT.

W uro­czy­sto­ści udział wzię­li: rodzi­na Pro­fe­so­ra, wła­dze uczel­ni, przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT, pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu oraz przed­sta­wi­cie­le MON, BBN, insty­tu­cji i firm, któ­re współ­pra­co­wa­ły z Pro­fe­so­rem.

Odsło­nię­cie tabli­cy pamiąt­ko­wej sta­no­wi­ło ele­ment inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. ”Orga­ni­zu­jąc uro­czy­stość w dniu inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go, chce­my poka­zać naszym stu­den­tom i pod­cho­rą­żym, że war­to pra­co­wać dla dobra i bez­pie­czeń­stwa ojczy­zny, war­to się­gać po naj­więk­sze wyzwa­nia i war­to być patrio­tą w każ­dych warun­kach” – powie­dział dyrek­tor Insty­tu­tu płk Kop­czyń­ski. W swo­im prze­mó­wie­niu przed­sta­wił życio­rys i doko­na­nia Pro­fe­so­ra.

Pani Geno­we­fa Puze­wicz podzię­ko­wa­ła za upa­mięt­nie­nie jej męża. „W imie­niu rodzi­ny chcia­ła­bym naj­moc­niej podzię­ko­wać rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT, Sena­to­wi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Radzie Nauko­wej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, dyrek­cji Insty­tu­tu i wszyst­kim tym, dzię­ki któ­rym dzi­siaj odby­ła się ta pod­nio­sła uro­czy­stość, pod­czas któ­rej zosta­ły doce­nio­ne wszyst­kie osią­gnię­cia nauko­we i zasłu­gi moje­go męża” – powie­dzia­ła żona prof. Puze­wi­cza.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ło zło­że­nie kwia­tów pod tabli­cą pamiąt­ko­wą oraz odśpie­wa­nie Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go. W Sali Tra­dy­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej rodzi­na, współ­pra­cow­ni­cy i przy­ja­cie­le Pro­fe­so­ra zło­ży­li wpi­sy do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT.

Prof. Puze­wicz zmarł 29 mar­ca 2018 r. w wie­ku 88 lat. Z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną był zwią­za­ny od roku 1951, od tego cza­su współ­two­rzył struk­tu­rę Aka­de­mii i aktyw­nie umac­niał pozy­cję WAT zarów­no w kra­ju jak i na świe­cie.

W murach WAT Zbi­gniew Puze­wicz zdo­by­wał kolej­ne tytu­ły nauko­we: magi­stra inży­nie­ra w 1956 r., dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w 1960 r., pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w 1970 r. i pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go w 1978 r. W Aka­de­mii pro­wa­dził zaję­cia dydak­tycz­ne. Polem Jego szcze­gól­nych zain­te­re­so­wań była elek­tro­ni­ka kwan­to­wa. W 1967 r., utwo­rzył  Insty­tut Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej WAT, któ­re­go komen­dan­tem pozo­stał do 1994 r.  Po przej­ściu do rezer­wy prof. Puze­wicz objął kie­row­nic­two Zespo­łu Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT, nad któ­rym pie­czę spra­wo­wał aż do śmier­ci.

Prof. Zbi­gniew Puze­wicz kie­ro­wał zespo­łem naukow­ców, któ­ry 20 sierp­nia 1963 r. uru­cho­mił pierw­szy w Pol­sce laser helo­wo-neo­no­wy. Wdra­ża­ne przez Pro­fe­so­ra roz­wią­za­nia były sze­ro­ko sto­so­wa­ne, m.in. w medy­cy­nie, gdzie inno­wa­cyj­ną tech­ni­kę lase­ro­wą zasto­so­wa­no m.in. w Kli­ni­ce Cho­rób Oczu Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie i w latach 1965 – 1978 zope­ro­wa­no nią ponad 6000 osób, w budow­nic­twie oraz w sek­to­rze zbro­je­nio­wym.  Wśród opra­co­wa­nych przez zespół Pro­fe­so­ra i wdro­żo­nych do pro­duk­cji woj­sko­wych urzą­dzeń  znaj­du­ją się m.in.: pierw­szy w Pol­sce dal­mierz lase­ro­wy i opra­co­wa­ny na jego bazie pierw­szy arty­le­ryj­ski dal­mierz w pań­stwach Ukła­du War­szaw­skie­go, sys­tem ostrze­ga­nia przed pro­mie­nio­wa­niem lase­ro­wym Bobra­wa oraz sys­te­my lase­ro­we dla ukła­dów kie­ro­wa­nia ogniem Meri­da i Dra­wa. 

Sztan­da­ro­wy­mi pro­duk­ta­mi opra­co­wa­ny­mi pod kie­row­nic­twem prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza były prze­no­śne zesta­wy prze­ciw­lot­ni­cze Grom i Pio­run, lek­ki mobil­ny sys­tem rakie­to­wy Kusza oraz oświe­tlacz lase­ro­wy na potrze­by amu­ni­cji pre­cy­zyj­ne­go raże­nia z kra­jo­wym sys­te­mem auto­ry­za­cji. Za wybit­ne osią­gnię­cia prof. Zbi­gnie­wa Puze­wicz został uho­no­ro­wa­ny wie­lo­ma odzna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi i resor­to­wy­mi, w tym Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski. 11 kwiet­nia 2018 r. śp. prof. Zbi­gniew Puze­wicz spo­czął na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na war­szaw­skich Powąz­kach.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek